E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOchrana přírody ve městech: Jsou stejné principy uplatnitelné pro různé taxony?

Katedra ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Akademií věd řešila otázku efektivnosti managementových přístupů v chráněných oblastech. Jako předmět ochrany byly vybrány dvě skupiny organismů – motýli a rostliny. Oblastí výzkumu se stalo 48 rezervací napříč hlavním městem Praha. Statisticky byla data porovnána prostřednictvím šesti sad indikátorů, konkrétně pak geografických (velikost plochy rezervace, jeho izolovanost, stáří či nadmořská výška), indikátoru substrátu (půdní druh, skalnaté podloží), mozaikovitosti prostředí v minulosti a současnosti (zastoupení orné půdy, lesa nebo pastvin), druhové rozmanitosti vegetace a urbanizace. Studována byla odpověď organismů na tyto indikátory v podobě druhové bohatosti. Autoři se rozhodli druhovou bohatost ohodnotit pomocí celkového počtu druhů a zastoupení ohrožených druhů v populacích motýlů a rostlin.

Pražská zeleň
Břeh Vltavy (zdroj: Mike G. K.)
Ukázalo se, že velikost rezervace vnímají obě skupiny zcela odlišně. Zatímco rostliny jsou přímo závislé na zdrojích daného území, motýlí fauna využívá i zdroje z okolí. Druhové zastoupení ohrožených rostlin reaguje na postupné pomalejší změny prostředí, naproti tomu motýli reagují na aktuální rozmístění biotopů. Zajímavý vliv má na obě skupiny urbanizace, která v rostlinných populacích zmenšuje podíl ohrožených druhů, ale motýlí populace redukuje celé. Zcela klasickým příkladem tohoto efektu je homogenizace vegetace díky šíření ruderálních druhů. Velký vliv na pestrost motýlí fauny má převýšení. Zdá se, že reliéf je z hlediska druhového zastoupení důležitější než velikost areálu rozšíření. V obou skupinách se na druhové pestrosti velmi podílí přítomnost lesa, který podporuje mozaikovitost a heterogenitu prostředí a tím i rozšíření spektra druhů. A konečně, motýlí fauna je velmi podporovaná skalnatým podložím a přítomností kvetoucích rostlin.

Co to znamená pro ochranu přírody? Nespoléhat na velikost či izolovanost chráněného území. Budovat sítě rezervací s různorodými podmínkami a podpořit migraci jedinců mezi nimi, nepotlačovat společenstva okrajových částí biotopu, protože právě tyto stanoviště mohou nabídnout odlišné prostředí pro život ohrožených druhů.

Conservation in a city: Do the same principles apply to different taxa? Jarošík V, Konvička M, Pyšek P, et al. BIOLOGICAL CONSERVATION Volume: 144 Issue: 1 Pages: 490-499, JAN 2011

Markéta Hermová

Akce dokumentů