E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNení řasa jako řasa

Skupina algologů v čele s Jiřím Neustupou zkoumala dva již dlouho známé druhy (popsány v r. 1848) zelené sladkovodní řasy rodu Micrasterias. Rodu, který se vyskytuje v rašeliništích nejen v České republice, ale i po celém světě.

V dnešní době jsou takovéto tradiční druhy podrobovány revizím, přičemž molekulární data často ukazují, že jsou více diverzifikované, než momentálně reflektuje současný systém. Jsou totiž založené především na mikroskopických morfologických charakteristikách, jako je třeba délka výběžků nebo hloubka zářezů na lalocích buňky, které však před nasazením moderních metod často musí ustoupit.  V tomto případě se jednalo o molekulární fylogenetiku a geometrickou morfometriku, jež umožňuje porovnání změn v poloze určitých (a pokud možno homologických) bodů na různých objektech a přispívá tak k vysvětlení morfogenetických procesů, které je formují .

Micrasterias fimbriata
Micrasterias fimbriata, foto Jiří Neustupa

Ve své práci se algologové zaměřili konkrétně na řasy Micrasterias rotata a M. fimbriata. Zatímco druh M. rotata se ukázal jako dobrý, M. fimbriata se rozdělil na dvě linie – A a B, z nichž každá preferuje jiné, zřetelně odlišné podmínky. Linie B preferuje mesotrofní a mírně kyselá rašeliniště, linie A rašeliniště spíše oligotrofní s nízkým pH. Kromě Skotska a Nizozemí se zřejmě nikde nevyskytují společně. Linie A byla dosud popisována jako M. fimbriata var. spinosa, ale podle výsledků by bylo vhodnější tuto linii popsat jako nový druh už vzhledem k tomu, že původní malby patří druhu M. fimbriata. Otázkou zůstává omezení rozšíření těchto dvou linií. Je způsobeno klimatickými podmínkami nebo mají spíše vliv historické souvislosti? Zdá se, že na distribuci obou druhů má spíše vliv historický vývoj – ten se totiž nápadně podobá vzoru  některých taxonů cévnatých rostlin.

Zajímavým fenoménem souvisejícím s výzkumem sladkovodních zelených řas jsou skupiny amatérských nadšenců, které se spolu stýkají pomocí internetových stránek (např. LeNaturaliste.com). Tito lidé, vybaveni velmi dobrými mikroskopy, dělají vynikající fotografie a své znalosti a pozorování rychle publikují na internetu.Tak značně přispívají vědeckému bádání, tomuto například poskytnutím mikrofotografií řas pro geometrickou morfometriku.

Výzkum tedy znovu potvrzuje, že tradiční druhy jsou vlastně souborem několika druhů, rozlišitelných až při použití moderních metod . Otázkou k zodpovězení zůstává, které faktory mají vliv na takto odlišné rozšíření výše popsaných druhů. Byla hlavním hybatelem historie nebo to jsou jiné, dosud neznámé podmínky?

Jiří Neustupa, Jan Šťastný, Katarína Nemjová, Petra Mazalová, Emma Goodyer, Aloisie Poulíčková, Pavel Škaloud; 2011: A novel, combined approach to assessing species delimitation and biogeography within the well-known desmid species Micrasterias fimbriata and M. rotata (Desmidiales, Steptophyta); Hyrobiologia 667: 223-239.

Radka Nováková

Akce dokumentů