E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKoukáte, kudy teče voda?

Podoba vodního toku je výslednicí mnoha dílčích podmínek, které na něj působí. Patří mezi ně geomorfologie, krajinný pokryv nebo vodnost (dlouhodobá velikost průtoku) a také činnost člověka. Proto, abychom dokázali rozklíčovat podobu přirozeného vodního toku a jeho chování, se rozhodli Kateřina Kujanová, Milada Matoušková a Zdeněk Kliment, vědci z Katedry fyzické geografie a geoekologie, analyzovat velké množství dat popisujících vodní toky v Česku a následně z nich vytvořit jejich klasifikaci.

Hledání referenčních podmínek pro vodní toky patří mezi důležité předpoklady předcházející revitalizaci vodních toků s obdobnými charakteristikami. Jejich klasifikace pak může sloužit jako rámec pro management a odhad dalšího vývoje. Koryto toku je popsáno mnohými proměnnými, které představují informaci o trase toku, podélném profilu a příčných profilech. Výsledkem studie je klasifikace vodních toků do skupin podle společných proměnných charakterizujících chování vodních toků.

Zájmovým územím bylo celé území Česka, tedy povodí Labe, Odry a Moravy. Naše území lze z geologického pohledu rozdělit na dvě části – starší a již zarovnanější Český masiv, který je součástí Hercynského systému, a mladší Západní Karpaty s členitějším reliéfem a příkřejšími svahy. Česko lze dále popsat průměrnou nadmořskou výškou dosahující 450 m (minimum a maximum je 115 a 1602), roční průměrná teplota se pohybuje v rozmezí 0,4 až 10,1 °C, průměrné roční srážky od 435 do 1392 mm a nejvyšší vodnost řek připadá na období tání sněhu v jarních měsících tání, nejnižší pak na podzim, celkově je odtokový režim ovlivněn množstvím přehrad a dalšími antropogenními zásahy.

Zájmové území: Česko a povodí, kde byl realizován terénní výzkum. Zdroj: autoři článku.

Celkem bylo analyzováno přes 15 000 km úseků vodních toků a data za ně vstupovala do statistických analýz. Z nich vzešly jednotlivé skupiny, přičemž nejčastěji (39,5 %) se jednalo o zákrutová a meandrující koryta toků v nižších a středních výškách (do 600 m n. m.) s nižším a středním sklonem údolí (do 1,8 %). Další výrazně zastoupená skupina, celkem 10,7 % úseků, je tvořená pramennými úseky ve vrcholových partiích hor a úseky v členitém terénu, voda zde teče strmými a přímými koryty. Specifikem hor Čech je skupina úseků toků na zarovnaných površích Šumavy, Novohradských a Krušných hor a Českomoravské vrchoviny vyznačující se vysokou nadmořskou výškou a díky zarovnanému reliéfu i meandrující nebo zákrutovou trasou toku. Jelikož Česko leží na hlavním evropském rozvodí, tedy jsme oblastí především pramennou, odkud vše odtéká a v podstatě žádná voda k nám nepřitéká, tvoří další dvě typické skupiny pramenné úseky toků ve středních a nižších výškách se strmými údolími.

Odlišné geologické poměry se projevují i na charakteru koryt. V Západních Karpatech najdeme ve středních nadmořských výškách strmá údolí častěji než v Čechách a trasa toků je tam také přímější. Přímé toky ve vyšších výškách jsou charakteristické pro skupinu zmiňovanou jako druhou v pořadí, ta je hojně zastoupená například v Beskydech, nejvyšší části Západních Karpat na českém území. Relativněji více se v Západních Karpatech objevují i skupiny identifikované jako člověkem ovlivněné.

Pro ověření navržené klasifikace byli vybráni zástupci skupin a na nich byl realizován detailní terénní výzkum. Tyto úseky můžou dále sloužit jako předloha pro management a revitalizace vodních toků. Vytvořené třídy klasifikace můžou být dále použity jako rámec pro hodnocení stavu vodních toků a napovídají nám, jaké procesy budou hrát v dalším vývoji nejdůležitější roli.

KUJANOVÁ, K., MATOUŠKOVÁ, M., KLIMENT, Z. (2016): Hydromorphological parameters of natural channel behavior in conditions of the Hercynian Systém and the flysch belt of the Western Carpathians on the territory of the Czech Republic. Geomorphology 258, s. 69-81.

Tomáš JANÍK

Publikováno: Pondělí 16.05.2016 19:20

Akce dokumentů