E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKdy se naposledy mohl člověk schovat do lesního stínu v Polabí?

Polabí patří ke starosídelním oblastem České kotliny. Už od neolitu je oblast člověkem poměrně intenzivně hospodářsky využívána. Z toho důvodu se věřilo, že úplný rozvoj lesa po skončení Viselského glaciálu (11 500 let př. n. l.) nebyl v tomto kraji umožněn. Pro hustěji zalidněnou oblast západního Polabí potvrdil tuto hypotézu Vojen Ložek pomocí studia fosilních plžů již před několika desetiletími. Určité nejistoty však panovaly o tom, co se dělo na východě. Nejde pouze o otázku, kterou se zaobírá pár akademiků. Kromě toho, že paměť krajiny je zajímavá sama o sobě, je důležité zmínit, že případná existence rozmanitých ekosystémů mohla fungovat jako biogeografické pojítko mezi karpatskými a západními druhy.

Eva Břízová (ČGS) a Lucie Juřičková (katedra zoologie, PřF UK) přišly se studií, která se na výše položenou otázku pokusila odpovědět. Ve velmi ojedinělých podmínkách nivy potoka Dubanka se jim podařilo nalézt jak fosilizovaný pyl, tak plže. Oba materiály mají přitom naprosto odlišné požadavky na konzervaci a podobných míst bylo zatím celosvětově objeveno jak šafránu. Co však může být cennějšího než informace ze dvou na sobě nezávislých archivů? Kombinací pylové analýzy, znalostí životních podmínek nalezených plžů a uhlíkového datování, dokázaly autorky rekonstruovat paleoprostředí, které panovalo v jednotlivých fázích holocénu ve východním Polabí.

Postglaciální historie tak podle nich vypadá asi takto: dominance mokřadních společenstev v raném holocénu následovaná rozmachem olšin a vrb; rozvoj lužního lesa v Atlantiku (cca 7,7 – 5 tisíc let před současností); další rozvoj lesních stanovišť v Subboreálu (cca 5 – 2,5 tisíce let před současností) a následné otvírání krajiny během Subatlantiku (cca posledních 2,5 tisíce let). Doba bronzová a železná, coby věk rapidního nárůstu obyvatelstva, tak spadají do období, kdy východnímu Polabí v žádném případě nedominovala otevřená krajina, jak je tomu dnes. Přesnou odpověď na otázku v titulu tak asi nikdy znát nebudeme, jisté ale je, že obyvatelé východního Polabí se v lese před sluníčkem mohli schovávat o několik tisíc let déle než jejich sousedé na západě.

 

Z anglického originálu: BŘÍZOVÁ, E., JUŘIČKOVÁ L. (2011): Could canopy forests survive agricultural colonization in the Polabi lowland (Czech Republic). Bulletin of Geosiences, 86/2, str.: 283-300.

Zpracoval: Jiří Lehejček

Akce dokumentů