E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJaký je osud proglaciálních jezer?

V současné době představují proglaciální jezera jedno z velkých ohrožení. V důsledku globálního zvyšování teploty vzduchu a zvýšeného tání ledovců může dojít k jejich protržení, což má mnohdy katastrofální následky. S ústupem ledovců je zároveň ohrožen jeden z významných vodních zdrojů. Toto důležité téma není lhostejné ani Kristýně Falátkové, Miroslavu Šobrovi a Bohumíru Janskému z Katedry fyzické geografie a geoekologie spolu s Martinem Slavíkem a Jiřím Brunthansem z Katedry hydrogeologie, kteří se v současném výzkumu zaměřili na ledovcovo-morénový komplex Adygine v pohoří Tien Shan.
Jedno ze zkoumaných jezer s podpovrchovým odtokem.
Zdroj: Autoři původního článku, upraveno.

Tavná voda z ledovců je jedním z významných vodních zdrojů. V některých částech světa, včetně centrální Asie, tvoří v letních měsících až 40–70 % celkového říčního odtoku. Se změnou velikosti ledovců a rychlosti jejich tání se mění i celkový hydrologický režim řek, což má vliv nejen na zásobování vodou místního obyvatelstva, ale i na celý ekosystém v povodí. Z toho důvodu je velice důležité studium tohoto rychle se měnícího jevu.

Oblast je vědci sledována již od roku 2007, kdy zde byla na jednom z jezer instalována první automatická stanice pro měření výšky hladiny a následně na dvou dalších jezerech o pět let později. Kromě těchto dat bylo pro podrobný výzkum aplikováno také mnoho dalších moderních metod. Důležité bylo zjistit, kudy voda z ledovce odtéká a kde a jak dlouho se případně zdržuje. Vzhledem ke složitému terénu nebylo možné použití standardních metod, proto se vědci rozhodli pro fluorescenční stopovač. Jedná se o barvivo, které absorbuje světlo o určité vlnové délce a odráží světlo o větší vlnové délce. Kromě toho, že je velmi málo reaktivní, jeho výhoda spočívá zejména ve vysoké míře detekce i při velmi nízkých koncentracích. Ke zjištění možných rozdílů v napájení termokrasových jezer byla dále použita analýza izotopů vodíku a kyslíku (δ2H a δ18O) jezerních vod.Odborníci na tuto problematiku se proto vydali na cestu do Kyrgyzské části pohoří Tian Shan, aby podrobně prozkoumali hydrologický režim dynamicky se měnící ledovcovo-morénové oblasti Adygine, zásobující povodí Ala Archa. Jedná se o složitý komplex, neboť zahrnuje kromě ledovce také mnoho morén, které přehrazují několik jezer.

I přes stejný vodní zdroj, který dotuje jezera, analýzy změn výšky hladiny během dne ukázaly značný vliv vzdálenosti jezer od ledovce, zároveň při vyšších průtocích se ukázal vliv provázanosti mezi jednotlivými jezery. Kromě odlišných nadmořských výšek a celkového postavení jezer zde nejdůležitější roli hrálo podloží, a to zejména jeho propustnost.

Během roku bylo možné sledovat značnou fluktuaci výšky hladin jezer, přičemž největšího objemu jezera dosahovala v srpnu, a naopak nejnižšího během zimního půlroku. Bylo zjištěno, že tavná voda protéká skrze jezera a posléze podzemními odtokovými kanály poměrně rychle (0.085 m.s-1) s tím, že přímého odtoku se účastní pouze malé procento tavné vody (pouze 0.03%).

Spolu s klimatickými změnami a táním ledovců se rychle mění i hydrologický režim řek a množství zásob vody v těchto povodích. Výsledky studie ukazují, že systémy povrchového a podpovrchového odtoku jsou velice dynamické a závisí na mnoha faktorech. Značné zastoupení odtokových kanálů, které odvádějí vodu z jezer (a je zde možné jejich ucpání) zvyšují riziko provalení. Zároveň údolí řeky Adygine bez vyvinutého údolního dna představuje nebezpečí v podobě dostatku materiálu. Ten by při provalení jezer mohl způsobit vytvoření selu (rychlý pohyb směsi sedimentu a vody po svahu), který by ohrozil místní infrastrukturu, níže ležící národní park i obyvatele vesnice Kaška Su. Proto je možné očekávat rostoucí význam studia proglaciálního prostředí.

Kateřina Fraindová

Falatkova, K., Šobr, M., Neureiter, A., Schöner, W., Janský, B., Häusler, H., ... & Beneš, V. (2019). Development of proglacial lakes and evaluation of related outburst susceptibility at the Adygine ice-debris complex, northern Tien Shan. Earth Surface Dynamics, 7(1).  

Falatkova, K., Šobr, M., Slavík, M., Bruthans, J., & Janský, B. (2020). Hydrological characterization and connectivity of proglacial lakes to a stream, Adygine ice-debris complex, northern Tien Shan. Hydrological Sciences Journal, 65(4), 610-623.

 

 

Publikováno: Úterý 05.05.2020 13:40

Akce dokumentů