E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCo určuje vegetaci na složištích spalin elektráren či po rudní těžbě?

Na skladbě vegetace, která postupně kolonizuje průmyslové deponie „vložené do krajiny“, se podílejí abiotické faktory prostředí i část ze zásoby druhů rostlin v oblasti. Jaký je však podíl každého z těchto vlivů a jak se projevuje na architektuře vegetačního pokryvu? K jakému typu výsledných porostů směrují vegetační sukcesi selekční tlaky a které vlastnosti druhů se přitom nejlépe uplatní? Na tyto otázky nyní odpovídá tým z Katedry botaniky.
1. Na některých místech mají zpočátku i slanomilné rostliny problém. 2. Jinde mohou být pokročilejší stadia sukcese narušována např. motorismem.  3. Netrvá dlouho a diverzita odkališť roste. 4.  Pokročilé stadium sukcese: Spontánně vzniklá džungle bříz, osik a vrb na odkališti.
Zdroj: Pavel Kovář

Zmíněné deponie bývají „vloženy do krajiny“ zpravidla za pomocí hydraulicky, stupňovitě vršených materiálů, když skončí v sedimentačním území provoz. Tým profesora Pavla Kováře z Katedry botaniky studoval vegetaci nerekultivovaných a spontánně zarůstajících někdejších odkališť na území ČR, deseti struskopopílkových a sedmi rudních. Na skládkové ploše  zjišťovali vždy druhové složení vegetace, vlastnosti navršeného substrátu a také to, jaké druhy rostlin se vyskytují v bezprostředním okolí odkališť.

Výsledky ukazují, že druhové složení vegetace odkališť těsně souvisí s floristickou skladbou porostů v jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů. Na odkalištích se s větší pravděpodobností uchycují druhy, které jsou poblíž umělého "ostrova" početné a zároveň mají lehká semena. Půdní profil jako hlavní abiotický faktor oproti tomu měl na výslednou podobu prostředí jen omezený vliv.

Počet druhů rostoucích v někdejším sedimentačním prostoru se nezvyšoval s velikostí plochy, což vede k úvaze, že se jejich vegetace stále ještě vyvíjí a teprve vytvoření vícepatrové architektury za přítomnosti dřevin naznačí, k jakému typu zralých sukcesních stadií vývoj bude směřovat.

Výsledky studie tedy vedou autory k závěru, že vegetaci míst narušených těžbou z velké části utváří především nabídka druhů v jejich okolí, zatímco charakteristiky vyvíjejícího se půdního profilu mají na podobu vegetace jen omezený vliv. To může být důležité pro naše předpoklady o vývoji těchto typů průmyslově změněné krajiny.

Urbanová J., Kovář P., Dostál P. What processes shape early-successional vegetation in fly ash and mine tailings? Plant Ecology 218(2): 127-137, 2017. DOI: 10.1007/s11258-016-0672-z

Profil substrátu starého rudního odkaliště, bývalé sedimentační nádrže, obsahující toxické vrstvy.
Zdroj: Pavel Kovář
Publikováno: Pátek 03.03.2017 15:00

Akce dokumentů