E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCo může prozradit malá ploška na pánevní kosti?

Kost pánevní toho může antropologům prozradit mnoho. Dá se z ní odhadnout například pohlaví u dospělých jedinců. Dokonce je možné odhadnout přibližný věk jedince v době smrti díky specifickým místům na pánevní kosti. Tradiční metody odhadu věku v době smrti se spoléhají na znalosti expertů. Jejich odhad může být subjektivně ovlivněn a nemusí být přesný. Významný pokrok v technologiích přinesl do antropologického výzkumu nové metody odhadu věku. S novou metodou pomocí 3D skenu povrchu kostí a následné počítačové analýzy přišli vědci, včetně Anežky Pilmann Kotěrové, z Laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod na Katedře antropologie a genetiky člověka z Přírodovědecké fakulty UK.
Ilustrativní obrázek pánve
zdroj: Freepik.com

V antropologii se k odhadu věku jedince v době smrti využívají různé anatomické oblasti, jako jsou hrudní konce žeber, kloubní plochy na pánevní kosti, jamka kyčelního kloubu či struktura hlavic dlouhých kostí. Tradiční postupy většinou spočívají v tom, že odborníci vizuálně hodnotí určité znaky na kosti podle daných kritérií. Na základě výsledného skóre či stádia bývá pak jedinci přiřazeno věkové rozmezí, v závislosti na dané metodě. Kromě subjektivity hodnocení věkově vázaných změn a závislosti na zkušenostech hodnotitele, je problémem tradičních metod také časté nadhodnocování věku mladších jedinců, a naopak podhodnocování věku starších jedinců.

"Logo" workshopu v rámci prezentace softwaru.
zdroj: autoři původní studie

Nové metody se nespoléhají na odhady odborníků, nýbrž na složitou analýzu pomocí softwaru. Nejprve je pánevní kost kompletně oskenována. Tímto procesem se získává podrobný 3D obraz povrchu kosti. Z této 3D rekonstrukce je vybráno specifické místo zájmu, které je převedeno do matematických souřadnic. Následuje složitá počítačová analýza, která se provádí za pomocí softwaru CoxAGE3D dostupného online. Program dokáže odhadnout věk jedince s chybou od 9 do 11,5 let u obou pohlaví v závislosti na počtu a kombinaci vložených skenů kloubních ploch.

Komplikací přesného odhadu věku jedince v době smrti, zejména v multipopulačním prostředí, může být fakt, že různé populace vykazují odlišnou rychlost stárnutí. Dále existují pohlavní rozdíly ve stárnutí, protože muži a ženy mohou na kostech vykazovat odlišný vzor stárnutí. Nová metoda je navržena tak, aby byla použitelná bez ohledu na příslušnost jedince k určité populaci nebo pohlaví.

Potenciál antropologického softwaru pro odhad věku jedince v době smrti spočívá především v tom, že eliminuje faktor subjektivity při hodnocení věkově vázaných změn. V další řadě snižuje nároky na zkušenosti hodnotitele. Kombinace informací z 3D skenů povrchu jamky kyčelního kloubu, stydké spony a aurikulární plochy pánevní kosti může přinést zpřesnění odhadu věku.

Anežka Ševčíková

Michal Štepanovský, Zdeněk Buk, Anežka Pilmann Kotěrová, Jaroslav Brůžek, Šárka Bejdová, Nawaporn Techataweewan, Jana Velemínská, Automated age‐at‐death estimation from 3D surface scans of the facies auricularis of the pelvic bone, Forensic Science International, Volume 349, 2023, 111765, ISSN 0379-0738.

Dále bylo čerpáno z těchto publikací

Kotěrová, A., Štepanovský, M., Buk, Z., Brůžek, J., Techataweewan, N., & Velemínská, J. (2022). The computational age‐at‐death estimation from 3D surface models of the adult pubic symphysis using data mining methods. Scientific Reports, 12(1), 10324.

Michal Štepanovský, Zdeněk Buk, Anežka Pilmann Kotěrová, Jaroslav Brůžek, Šárka Bejdová, Nawaporn Techataweewan, Jana Velemínská, Application of data-mining methods in age‐at‐death estimation from 3D surface scans of the adult acetabulum (in review)

Publikováno: Pondělí 09.10.2023 13:35

Akce dokumentů