E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení„Socioekonomická transformace a velikost zvířecí populace“ Jak se to rýmuje?

Z výsledků mezinárodního týmu vědců, jehož členem byl Přemysl Štych z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, to vypadá, že vývoj velikosti populace velkých savců ve státech východní Evropy byl výrazně ovlivněn proběhlou socioekonomickou transformací. Jak přesně? Dozvíte se dále.

Ekonomické otřesy, zejména tím negativním směrem, mohou velmi zahýbat početností zvěře. Lov i pytláctví slouží k obstarávání potravy, politická situace pak většinou není nakloněná řešení environmentálních otázek. Na druhou stranu mohou vznikat i oblasti, kde díky válce, nebo jiným negativním podmínkám, vznikne člověkem nerušená zóna.

Autoři studie se zaměřili na státy východní Evropy po rozpadu Sovětského svazu a východního socialistického bloku. Konkrétně šlo o Bulharsko, Česko, Estonsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Ukrajinu. Zajímal je vývoj početnosti druhů velkých savců: losa, divokého prasete, jelena, srnce, medvěda, rysa a vlka.

Vývoj velikosti populace jednotlivých druhů (lynx - rys, wolf - vlk, bear - medvěd, boar - divoké prase, moose - los, red deer - jelen, roe deer - srnec). Zdroj: autoři článku.

Vyhodnocením ekonomických charakteristik vznikly dvě skupiny států – s pomalou transformací (Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina) a rychlou (Česko, Estonsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Velikost populace zmíněných savců byla měřena v delší časové řadě v procentech stavu počátečního roku sledování 1990. Změny stavu populací v období transformace se mezi skupinami států liší – pomalu transformující se státy zaznamenávají spíše pokles početnosti zvěře, nejvýznamněji Ukrajina. Na druhou stranu v rychle transformujících se státech početnost narůstala, nejvíce na Slovensku. Obecně výraznější změny trendu vývoje počtu vybraných druhů savců byly zaznamenány v pomalu se transformujících státech než ve státech s transformací rychlejší. Rychleji transformující se státy vykazují relativně větší početnosti vybraných savců a také stabilnější trendy vývoje.

Vývojové změny početnosti savců jsou důsledkem mnoha faktorů. Např. restituce a privatizace pozemků může vést k intenzifikaci využití krajiny, ale i jejímu opouštění. V Pobaltí v důsledku přísnější ochrany zemědělských pozemků dochází v některých místech k redukci populace losa, naopak jinde opouštění zemědělské půdy vede k nedostatku potravy pro divočáky. Změna vlastnictví a opuštění zemědělské půdy však nejsou jedinými příčinami. Jako další lze jmenovat pytláctví či institucionální změny. Také šíření predátorů (rysa, medvěda, vlka) zapříčiňuje nárůst jejich početnosti a možný pokles počtu býložravců, kteří se stávají kořistí. Zmíněné závěry studie mohou být dále využity pro stanovení ochrany zvířat v případě podobných socioekonomických vývojových trendů a podmínek.

Bragina, E. V, Ives, A. R., Pidgeon, A. M., Balčiauskas, L., Csányi, S., Khoyetskyy, P., … Radeloff, V. C. (2018). Wildlife population changes across Eastern Europe after the collapse of socialism. Frontiers in Ecology and the Environment. https://doi.org/10.1002/fee.1770

Tomáš Janík

Publikováno: Středa 13.06.2018 22:45

Akce dokumentů