E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOdvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Uchazečům doporučujeme, aby před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. V odvolacím řízení se přezkoumává, zda rozhodnutí děkana bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, a především se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení.

Rektor může napadené rozhodnutí změnit a uchazeče přijmout pouze v případě, že rozhodnutí děkana nebo řízení, které jeho vydání předcházelo, trpí vadou, která způsobuje jeho nezákonnost. Mezi takové důvody typicky nepatří velký zájem o studium, rodinná tradice v oboru, ani skutečnost, že se někteří přijatí uchazeči ke studiu nezapíší a uvolní se tak místo v pořadí, na které by mohl nastoupit jiný uchazeč. Tyto skutečnosti samy o sobě nemohou vést ke změně rozhodnutí děkana.

V případě, že uchazeč neuvede žádné odvolací důvody, bude k jejich uvedení následně děkanem vyzván a odvolací řízení se přiměřeně tomu prodlouží. V případě, že za uchazeče podává odvolání jeho zmocněnec, musí uchazeč nebo zmocněnec zmocnění k zastoupení prokázat plnou mocí, v opačném případě bude jeho odvolání pro nepřípustnost zamítnuto.

Snížení bodové hranice pro přijetí je prováděno v rámci doplňovacího přijímacího řízení. Na přijetí v rámci doplňovacího přijímacího řízení nemá žádný vliv podání či nepodání odvolání proti rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení. 

Vyhlášení doplňovacího přijímacího řízení se, stejně jako v předchozích letech, pro akademický rok 2018/2019 pro jakýkoliv studijní obor nepředpokládá.

Formulář pro podání odvolání je ke stažení zde.

Ivana Fraňková
ved. studijního oddělení

23. 6. 2018

Akce dokumentů