E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOdvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

V odvolacím řízení se přezkoumává, zda rozhodnutí děkana bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, a především se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení. 

Upozorňujeme, že pro odvolací řízení NENÍ vyhrazen určitý počet volných studijních míst. Rektor může napadené rozhodnutí změnit a uchazeče přijmout pouze v případě, že rozhodnutí děkana nebo řízení, které jeho vydání předcházelo, trpí vadou, která způsobuje jeho nezákonnost. 

Uchazečům doporučujeme, aby před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. Mezi takové důvody typicky NEPATŘÍ velký zájem o studium, získání počtu bodů těsně nebo blízko stanovené bodové hranici pro přijetí, rodinná tradice v oboru, ani skutečnost, že se někteří přijatí uchazeči ke studiu nezapíší a uvolní se tak místo v pořadí, na které by mohl nastoupit jiný uchazeč. Tyto skutečnosti samy o sobě nemohou vést ke změně rozhodnutí děkana.

Snížení bodové hranice pro přijetí je prováděno v rámci doplňovacího přijímacího řízení. Na přijetí v rámci doplňovacího přijímacího řízení nemá žádný vliv podání či nepodání odvolání proti rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení. 

Vyhlášení doplňovacího přijímacího řízení se pro jakýkoliv studijní program nepředpokládá.

V případě, že uchazeč neuvede žádné odvolací důvody, bude k jejich uvedení následně děkanem vyzván a odvolací řízení se přiměřeně tomu prodlouží. V případě, že za uchazeče podává odvolání jeho zmocněnec, musí uchazeč nebo zmocněnec zmocnění k zastoupení prokázat plnou mocí, v opačném případě bude jeho odvolání pro nepřípustnost zamítnuto.

Odvolání lze podat až po doručení rozhodnutí o nepřijetí a nelze ho podat elektronicky.  Formulář pro podání odvolání je ke stažení zde.

aktualizováno 1. 7. 2023

Akce dokumentů