E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodpora talentů

Na Přírodovědecké fakultě podporujeme talentované studenty a pomáháme jim v jejich rozvoji.

Upuštění od přijímací zkoušky

Fakulta má velký zájem o kvalitní uchazeče, kteří již během středoškolského studia dostatečně prokázali své odborné znalosti v přírodovědných oborech a schopnost studovat.

Od přijímací zkoušky do bakalářského studia některých oborů se upouští řešitelům:

a) vybraných kol olympiád

b) Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

c) Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT) pořádaného PřF UK - http://ksicht.natur.cuni.cz/o-ksichtu    a

d) Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tematikou (Kamenožrout) pořádaného PřF UK - http://kamenozrout.cuni.cz/

Konkrétní podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky jsou uvedeny v Podmínkách přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních programů.

Od přijímací zkoušky se upouští také u některých navazujících magisterských oborů. Podrobné informace jsou uvedeny v Podmínkách přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských programů.

Motivační stipendia

Motivační stipendium se každoročně vypisuje na podporu těch studentů prvních ročníků, kteří byli v příslušném roce přijati do bakalářského studia na základě prominutí přijímací zkoušky  nebo studentů navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali předchozí bakalářské studium s vyznamenáním.

Získání tohoto mimořádného motivačního stipendia nevylučuje možnost získat také stipendium za vynikající studijní výsledky prvního úseku studia.

Více informací o tomto druhu stipendia najdete na stránce věnované stipendiím.

Bakalář plus

Tento nadstavbový program nabízí studentům bakalářských studijních programů atraktivní způsob rozšíření odborného curricula zcela mimo stávající studijní plány. Program Bakalář Plus, realizovaný v rámci tzv. celoživotního vzdělávání,  je zdarma, je určen motivovaným a talentovaným studentům a reaguje na jejich specifické vzdělávací požadavky. Vzhledem k charakteru programu jde obvykle o nadprůměrně náročné předměty, jejich splnění není hodnoceno kredity a nenahrazuje jiné povinnosti běžného denního studia. Za úspěšné absolvování pěti studijních povinností z tohoto programu obdrží student od děkana fakulty certifikát Bakalář Plus. 

STARS 

Program na podporu talentovaných studentů doktorských studijních programů.  Zájemci o doktorské studium ze zahraničí i z České republiky se mohou ucházet o témata doktorských prací vybraných vědeckou radou fakulty a zveřejněných na webových stránkách Stars.

 

Akce dokumentů