E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky přijímacího řízení k bakalářskému studiu na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2020/2021

Aktuálně platné znění podmínek přijímacího řízení k bakalářskému studiu na PřF UK pro akademický rok 2020/2021 v souvislosti s epidemií COVID-19 - (změny jsou označeny žlutě) zveřejněno 15. 5. 2020

 

Původní znění podmínek přijímacího řízení

Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 29. února 2020.

Podmínky pro přijetí 

 • Ukončené středoškolské vzdělání doložené do 30. září 2020. Uchazeči, kteří složí maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2020 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2020.
  Absolventi českých SŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
  Absolventi zahraničních SŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na této webové adrese:  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-bakalarskeho-studia
 • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud je stanovena a nebylo od ní upuštěno).
 • Ke studiu programu Bioinformatika budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 40 bodů ze 100 možných.
 • Ke studiu programů Geologie, Geotechnologie a Hospodaření s přírodními zdroji budou přijati všichni uchazeči, kteří splní stanovené vzdělání (přijímací zkouška není stanovena).
 • Ke studiu ostatních programů a oborů budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v testu nebo při ústní zkoušce. Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních programů a oborů stanoví děkan fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
 • V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a přijmout všechny uchazeče o studium daného studijního programu nebo oboru, kteří splní stanovené vzdělání.

Přihláška ke studiu a Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 29. února 2020 (vytištěná podoba přihlášky se na fakultu nezasílá). Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupovými údaji do SIS po celou dobu přijímacího řízení.

Na každý zvolený program, příp. obor nebo specializaci v rámci programu, se podává samostatná přihláška. Specializaci v rámci programu si uchazeč volí při podání přihlášky ke studiu, v rámci programu uchazeč může podat přihlášky na více specializací.

Programy "..... se zaměřením na vzdělávání" jsou vyhlašovány v pevných kombinacích ve struktuře maior (uvedený jako první v kombinaci) + minor program. V maior programu student povinně zpracovává bakalářskou práci.

Poplatek ve výši 760,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 29. února 2020.

Platební údaje:

Název účtu: Univerzita Karlova
Číslo účtu: 19-2764980247/0100, KB Praha-město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
IBAN: CZ8701000000192764980247
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po podání přihlášky.
Do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno uchazeče.

Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

Přijímací zkouška

Řádný termín: 9. – 12. června 2020

Náhradní termín: 22. června 2020 - pouze studijní program Bioinformatika, 23. června 2020 – ostatní studijní programy

Pozvánka k  přijímací zkoušce je zasílána pouze v  elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Žádost musí být náležitě zdůvodněna a důvody musí být doloženy. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. maturitní či absolventská zkouška konaná v období 8. – 14. června 2020. Další náhradní termín se nepřipouští.

Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu.

Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 31. března 2020.

Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

Popis přijímací zkoušky

 • Přijímací zkouška je jednokolová písemná formou testu nebo ústní formou pohovoru (specifikováno v přehledu studijních programů a oborů).
 • Předměty přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů a oborů.
 • V případě podání přihlášky ke studiu dvou a více studijních oborů nebo programů se shodnými předměty přijímací zkoušky uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku ze shodného předmětu pouze jednou.
 • Každý test nebo ústní pohovor (předmět přijímací zkoušky) je hodnocen maximálně 100 body.
 • Testy přijímací zkoušky nebo ústní zkouška jsou v českém jazyce.
 • Termíny zkoušky z jednotlivých předmětů se nepřekrývají.

Obsahová náplň odborného testu z Biologie, Chemie, Geografie, Matematiky, Základní orientace v problematice obyvatelstva a ústní zkoušky ze Základní orientace v přírodních vědách vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů. Navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.

Odborná zkouška z matematiky pro program Bioinformatika vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK (testují se předpoklady ke studiu studijního oboru, tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).

Upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče, pokud splní níže uvedené podmínky stanovené pro jednotlivé obory.

Žádost, jejíž nedílnou součástí je stanovený doklad o splnění podmínek, je třeba podat (nikoliv elektronicky) do 10. května 2020

Účast v příslušném kole olympiády, SOČ a soutěže Eurorebus se dokládá úředně ověřenou kopií diplomu nebo osvědčení o účasti. Účast v semináři/kurzu pořádaném PřF a/nebo MFF se dokládá kopií osvědčení o účasti. Výuka vybraných předmětů a dosažených známek se dokládá úředně ověřenými kopiemi ročníkových vysvědčení nebo Výpisu pololetní a konečné klasifikace za jednotlivé ročníky (tzv. Katalogového listu). Výsledek Národní srovnávací zkoušky se dokládá kopií certifikátu o zkoušce.

Jiné důvody, než účast ve stanovených soutěžích v České a Slovenské republice a   seminářích/kurzech PřF a MFF počínaje rokem 2017, absolvování uvedené výuky s dosaženým průměrem při vykonání maturitní zkoušky na české a slovenské střední škole počínaje rokem 2017 a absolvování testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (Scio) v aktuálním akademickém roce, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

Ke studiu VŠECH bakalářských studijních programů s výjimkou programu Bioinformatika budou s  upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola
Biologické olympiády kategorie A
Fyzikální olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a 
Matematické olympiády kategorie A a P
Zeměpisné olympiády kategorie D
Geologické olympiády kategorie B
a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa včetně, v oborech               
1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie
5. Geologie a geografie
8. Ochrana a tvorba životního prostředí

Ke studiu bakalářského studijního programu Bioinformatika budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola                       
Biologické olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a E
Fyzikální olympiády kategorie A
Matematické olympiády kategorie A a P
a úspěšní řešitelé krajských kol
Fyzikální olympiády kategorie A, B, C a D
Matematické olympiády kategorie A, B, C a P
a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa včetně, v oborech
1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie
a úspěšní řešitelé
Matematického korespondenčního semináře MFF UK
Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK
Korespondenčního semináře z programování MFF UK
Lingvistického korespondenčního semináře Pralinka MFF UK
Korespondenčního semináře M&M MFFUK

Ke studiu bakalářských studijních programů
Aplikovaná geografie
Demografie
Ochrana životního prostředí
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Geografie se zaměřením na vzdělávání
a studijních oborů
Geografie a kartografie
Klinická a toxikologická analýza
Povrchová a podzemní voda
Vědy o Zemi
budou s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati také uchazeči, kteří dosáhnou v aktuálním školním roce v jednom z 1. až 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil 70 a více v každém oddílu testu:
- Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo
- Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).
Termíny testování, místa konání v celé ČR a SR, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.

Ke studiu bakalářského studijního programu
Demografie
budou s upuštěním od přijímacích zkoušek přijati také uchazeči, kteří dosáhnou v aktuálním školním roce v jednom z 1. až 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil 60 a více v každém oddílu testu Základy společenských věd.
Termíny testování, místa konání v celé ČR a SR, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.

Ke studiu bakalářských studijních programů
Biochemie
Chemie
Chemie a fyzika materiálů
Medicinální chemie
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
a studijního oboru
Klinická a toxikologická analýza
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé krajských kol
Biologické olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a E
Fyzikální olympiády kategorie A
Matematické olympiády kategorie A a P
 Zeměpisné olympiády kategorie D.

Ke studiu bakalářských programů
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání
Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Geografie se zaměřením na vzdělávání
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa vč. v oborech
12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. 

Ke studiu bakalářských studijních programů
Biochemie
Chemie
Chemie a fyzika materiálů
Medicinální chemie
Ochrana životního prostředí
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzděláváníChemie se zaměřením na vzdělávání
a studijního oboru
Klinická a toxikologická analýza
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT) pořádaného PřF UK, kteří ve školním roce 2018/2019 získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů nebo ve školním roce 2019/2020 získají v 1. - 3. sérii alespoň 50 % z celkového počtu bodů 1. - 3. série.

Ke studiu bakalářského studijního programu
Ochrana životního prostředí
a studijních oborů
Povrchová a podzemní voda
Vědy o Zemi
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé krajského kola
Ekologické olympiády
Biologické olympiády kategorie A
Chemické olympiády kategorie A a E
Fyzikální olympiády kategorie A
Matematické olympiády kategorie A a P
Zeměpisné olympiády kategorie D
Geologické olympiády kategorie B
a také řešitelé krajského kola středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech
Matematika a statistika
Fyzika
Chemie
Biologie
Geologie a geografie
Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Ochrana a tvorba životního prostředí

Ke studiu bakalářských studijních programů
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání
Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání
a studijních oborů
Povrchová a podzemní voda
Vědy o Zemi
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také
úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tematikou (Kamenožrout) pořádaného PřF UK, kteří se alespoň v jedné ze sérií ve školním roce 2018/2019 nebo v první sérii školního roku 2019/2020 umístili v pořadí na 1. - 3. místě mezi úspěšnými řešiteli nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát označen „za úspěšné řešení“).

Ke studiu bakalářských studijních programů
Aplikovaná geografie
Demografie
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Geografie se zaměřením na vzdělávání
a studijních oborů
Geografie a kartografie
Povrchová a podzemní voda  
Vědy o Zemi
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou (Geografie nás baví) pořádaného PřF UK
a také úspěšní řešitelé Přípravného kurzu k  přijímacím zkouškám z  geografických oborů, kartografie a geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu

Ke studiu bakalářského studijního programu
Ochrana životního prostředí
a studijních oborů
Povrchová a podzemní voda
Vědy o Zemi
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské střední škole výuku alespoň jednoho z předmětů Biologie nebo Chemie nebo Zeměpis/Geografie nebo Fyzika nebo Matematika v 1. - 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v  5. – 7. ročníku) s průměrným prospěchem za daný předmět do 2,0 vč.; do tohoto průměru se započítají pololetní a konečné známky ročníků
a také úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola soutěže Eurorebus kategorie SŠ                              

Ke studiu bakalářských studijních programů
Aplikovaná geografie
Demografie
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
Geografie se zaměřením na vzdělávání
a studijního oboru
Geografie a kartografie
budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé krajských kol
Matematické olympiády kategorie A a P
Zeměpisné olympiády kategorie D
a také uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské střední škole výuku předmětu Zeměpis/Geografie v 1. - 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným prospěchem za předmět do 1,5 vč.; do tohoto průměru se započítají pololetní a konečné známky ročníků
a také úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola soutěže Eurorebus kategorie SŠ

Nahlížení do spisu

Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty

Pro poštovní kontakt:  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 00 Praha 2

Pro osobní kontakt:  Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
Jana Skalická, tel. + 420  221 951 155, e-mail:  prihlaska@natur.cuni.cz

Další informace jsou k dispozici na webové stránce:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni

Přehled bakalářských studijních programů a oborů v akademickém roce 2020/2021

(forma studia prezenční, standardní doba studia 3 roky, jazyk výuky český) 

Studijní programy uskutečňované bez specializace

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Biologie

Písemná

Biologie

Bioinformatika
(výuka probíhá ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Odborná zkouška z matematiky

 

Studijní program Biologie se studijním oborem

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Ekologická a evoluční biologie

Písemná

Biologie

 

Studijní program

Speciální chemicko-biologické obory se studijním oborem

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Molekulární biologie a biochemie organismů

Písemná

Biologie nebo Chemie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní programy uskutečňované bez specializace

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Biochemie

Písemná

Chemie

Chemie

Písemná

Chemie

Chemie a fyzika materiálů

Písemná

Chemie

Medicinální chemie

Písemná

Chemie

 

Studijní program Klinická a toxikologická analýza se studijním oborem

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Klinická a toxikologická analýza

Písemná

Chemie

 

Studijní programy uskutečňované bez specializace

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Geologie

Zkouška není stanovena

Geotechnologie

Zkouška není stanovena

Hospodaření s přírodními zdroji

Zkouška není stanovena

Ochrana životního prostředí

Ústní

Základní orientace v přírodních vědách - přijímací zkouška ověřuje základní znalosti uchazeče v přírodních vědách. Součástí zkoušky je i tzv. motivační pohovor, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech v oboru Ochrana životního prostředí.

 

Studijní program Geologie se studijními obory

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Praktická geobiologie

Písemná

Biologie

 

Studijní program Vědy o Zemi se studijním oborem

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Vědy o Zemi

Písemná

Biologie nebo Chemie nebo Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní program Hydrologie a hydrogeologie

se studijním oborem

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Povrchová a podzemní voda

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní program Geografie se studijním oborem

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Geografie a kartografie

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní program Aplikovaná geografie se specializacemi

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Fyzická geografie a geoinformatika

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Sociální geografie a geoinformatika

 

Studijní program Demografie
se specializacemi

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Demografie s ekonomií
(výuka probíhá ve spolupráci s FSV UK)

Písemná

Základní orientace v problematice obyvatelstva

Demografie s historií
(výuka probíhá ve spolupráci s FF UK)

Demografie se sociologií
(výuka probíhá ve spolupráci s FF UK)

Demografie se sociální geografií

Demografie s veřejnou a sociální politikou
(výuka probíhá ve spolupráci s FSV UK)

 

Studijní programy sdruženého studia

Programy jsou vyhlašovány v pevných kombinacích ve struktuře maior (uvedený jako první v kombinaci) + minor program. V maior programu student povinně zpracovává bakalářskou práci.

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Geografie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Chemie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Biologie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Geografie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie

Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Biologie nebo Chemie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie

Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání
(výuka ve spolupráci s MFF UK)

Písemná

Chemie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Studijní programy

Forma zkoušky

Předmět přijímací zkoušky

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Chemie

Geografie se zaměřením na vzdělávání

Písemná

Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky

 

Akce dokumentů