E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNostrifikace pro uchazeče do bakalářského studia

Prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách je možné následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti (tzv. „nostrifikace“)

Uchazeč doloží:

 • Vytištěný vyplněný a podepsaný průvodní dopis.
 • Úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů. Tedy úředně ověřenou kopii „Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení“ nebo úředně ověřenou kopii „Rozhodnutí o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení“.

Vydávají krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více informací najdete zde: https://skoly.praha.eu/86754_Uznavani-rovnocennosti-a-nostrifikace-vysvedceni-vydanych-zahranicnimi-skolami

Bez poplatku (poplatek 1 000 Kč se hradí krajskému úřadu nebo Magistrátu v rámci řízení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního středoškolského vzdělání)

b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu

Uchazeč doloží:

 • Vytištěný vyplněný a podepsaný průvodní dopis.
 • Úředně ověřenou kopii Evropského bakalaureátu.

Týká se pouze Evropského bakalaureátu a posouzení není zpoplatněno

Neplatí pro International Baccalaureate (IB Diploma), který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene d).

Pokud uchazeč doloží vedle IB Diploma i vysvědčení o maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury vykonané ve společné části maturitní zkoušky, pak jsou tyto dva doklady považovány za rovnocenné českému maturitnímu vysvědčení a uchazeč nemusí prokazovat zahraniční vzdělání. 
Týká se to pěti škol v ČR, kterým byl udělen souhlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v oboru vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce (§ 81 odst. 9 školského zákona na dobu od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2026): The English College in Prague, Anglické gymnázium, o.p.s., PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s., OPEN GATE - gymnázium a ZŠ, s.r.o., Gymnázium Duhovka s.r.o., Gymnázium Evolution s.r.o.

c) dokladem automaticky rovnocenným bez dalšího úředního postupu

Zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu- jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity na Slovensku, v Polsku (swiadectwo dojrzalosci), Maďarsku (érettségi bizonyítvány) a Slovinsku.

Uchazeč doloží:

 • Vytištěný vyplněný a podepsaný průvodní dopis.
 • Úředně ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu.

V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

 • Originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu zahraničního  středoškolského studia (přehled předmětů absolvovaných za dobu studia).

Toto posouzení není zpoplatněno.

d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání

V rámci přijímacího řízení fakulta posuzuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.

Tento postup není určen pro absolventy běžných slovenských středních škol. Absolventi ze Slovenska zvolí v elektronickém formuláři možnost "dokladem rovnocenným bez dalšího úředního postupu".

Uchazeč doloží:

 • Vytištěný formulář Žádosti o posouzení prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání, stažený ze studijního informačního systému (sekce Doložení vzdělání  v Moje přihlášky v modulu Přijímací řízení)
 • Úředně ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu.
 • Originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia (přehled předmětů absolvovaných za dobu studia).

V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

 • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia
 • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu (např. Ministerstva školství) o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona (potvrzení o „akreditaci“ zahraniční střední školy).
 • Potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu (např. Ministerstva školství) o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský

   

Posouzení je platné pouze pro přijímací řízení na příslušné fakultě v aktuálním akademickém roce. V případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena  a) (obecné „nostrifikace“).

V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

 • doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia,
 • doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona,
 • potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu (např. Ministerstva školství) o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.

Výše uvedené podklady doručte v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na níže uvedenou adresu fakulty ideálně do 31. 7.  V případě pozdějšího dodání nemůžeme garantovat včasné vyřízení do termínu zápisu.

Přírodovědecká fakulta UK
Studijní odbor
Albertov 6
128 00  Praha 2

Za toto posouzení se platí poplatek ve výši 870 Kč. Poplatek lze zaplatit
- platební kartou ve studijním informačním systému
- bezhotovostním převodem
- osobně v hotovosti v pokladně Přírodovědecké fakulty (Albertov 6, přízemí, chodba vpravo od hlavního vchodu, místnost P23 - mapa) v úředních hodinách pokladny

Formulář pro úhradu poplatku v pokladně fakulty

Údaje pro bezhotovostní platbu:
Číslo účtu: 38533021/0100
Banka: KB Praha, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Variabilní symbol: 988018
Konstantní symbol: 0308
IBAN: CZ7601000000000038533021
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

 1. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem
 2. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list)
 3. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením

Opatření rektora č. 41/2021 - Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově

Překlady            

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka soudním překladatelem (českým nebo zahraničním).

Listy s překlady musí být připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.

Požadavky na ověření listin

Požadavky na ověření listin závisí na tom, v jakém státě byl doklad o SŠ vzdělání vydán.
Formy ověření podle států, v němž bylo vzdělání získáno

Veškeré podklady, které uchazeč dokládá na fakultu, musí být řádně ověřeny, a to v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami:

a. Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci – originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, prostřednictvím služby Czech Point nebo na českém zastupitelském úřadu v zahraničí.

Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR= Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

b. Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin –  Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5. 10. 1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „Haagská úmluva“.

Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

Dokumenty z následujících států musí být ověřeny ve formě Apostily: Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belize, Bolívie, Botswana, Brazílie, Brunej Darussalam, Burundi, Cookovy ostrovy, Čína – pouze Hong Kong a Macao (z jiných území v Číně nutná legalizace), Dánsko, Demokratická republika sv. Tomáše a Princova ostrova (od 15. července 2008), Dominika, Dominikánská republika (ověřování apostilní doložkou od 30. 8. 2009), Ekvádor, Estonsko, Fidži, Filipíny, Finsko, území patřící k Francii (tj. Francouzská Polynésie, Francouzské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna), Grenada  (od 7. dubna 2002 - do tohoto data vedena pod Velkou Británií), Guatemala, Honduras,  Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, JAR, Kazachstán,  Kolumbie, Korejská republika (Jižní Korea), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Niue, Nizozemí a jeho území (tj. Nizozemské Antily, Aruba), Norsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguay, Peru, Portugalsko, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Švédsko, Tádžikistán, Tonga, Trinidad a Tobago, Turecko, Uruguay, USA a jejich území (tj. Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy, Portoriko, Panenské ostrovy Spojených států), Velká Británie a její území (tj. Jersey, Rychtářství Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, Britské antarktické území, Britské Panenské ostrovy, Britské Šalamounovy ostrovy, Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Ostrovy Turks a Caicos, Vanuatu a Venezuela.

U dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit Apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě a.), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:

 • zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty fakultě, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy, nebo
 • zahraniční vysoká škola zašle na fakultu transkript nebo dodatek k diplomu uchazeče, a to v zapečetěné obálce, nebo pokud uchazeč předloží dodatek k diplomu či transkript v zapečetěné obálce jako součást podkladů, nebo
 • oficiální internetové stránky zahraniční střední či vysoké školy nebo „verifikační stránka“, kterou škola využívá, umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče ze stránky zahraniční vysoké školy).

c. Ostatní státy – doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány. V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena:

 • ministerstvem zahraničních věcí státu, který doklad vydal, nebo příslušným cizozemským orgánem,
 • a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentů, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Keni předloží úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).

 

Aktualizace: 8. 12. 2021

Akce dokumentů