E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNostrifikace pro uchazeče do bakalářského studia

Prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách je možné následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti (tzv. „nostrifikace“)

Prosíme o vyplnění údajů o předchozím vzdělání v sekci Doložení vzdělání v modulu Přijímací řízení – viz návod k vyplnění údajů.

Uchazeč doloží úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů

Tento doklad vydávají krajské úřady, Magistrát Hlavního města Prahy nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Více informací zde.

Poplatek 1000 Kč se hradí krajskému úřadu nebo Magistrátu v rámci řízení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního středoškolského vzdělání.

b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu

Prosíme o vyplnění údajů o předchozím vzdělání v sekci Doložení vzdělání v modulu Přijímací řízení – viz návod k vyplnění údajů.

Uchazeč doloží ověřenou kopii Evropského bakalaureátu.
Týká se pouze Evropského bakalaureátu - neplatí pro International Baccalaureat.

c) dokladem automaticky rovnocenným bez dalšího úředního postupu

Jedná se o zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou vykonanou pouze na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Slovinsku.

Prosíme o vyplnění údajů o předchozím vzdělání v sekci Doložení vzdělání v modulu Přijímací řízení – viz návod k vyplnění údajů.

Uchazeč doloží ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu.

V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
originál nebo ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia).

d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání

V rámci přijímacího řízení fakulta posuzuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.

Prosíme o vyplnění údajů o předchozím vzdělání a pořízení formuláře žádosti v sekci Doložení vzdělání v modulu Přijímací řízení – viz návod k vyplnění údajů a pořízení formuláře žádosti Tento postup není určen pro absolventy běžných slovenských středních škol. Absolventi ze Slovenska zvolí v elektronickém formuláři možnost "dokladem rovnocenným bez dalšího úředního postupu".

Uchazeč doloží:

  • vyplněný a vytištěný Formulář žádosti o prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání podané elektronicky přes informační systém
  • ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu,
  • originál nebo ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia).

Posouzení je platné pouze pro přijímací řízení na příslušné fakultě. V případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena  a) (obecné „nostrifikace“).

V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

  • doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia,
  • doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona,
  • potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu (např. Ministerstva školství) o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.

Výše uvedené podklady doručte v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na níže uvedenou adresu fakulty ideálně do 31. 7. 2021. V případě pozdějšího dodání nemůžeme garantovat včasné vyřízení do termínu zápisu.

Přírodovědecká fakulta UK
Studijní oddělení
Albertov 6
128 00  Praha 2

Za toto posouzení se platí poplatek ve výši 870 Kč. Poplatek lze zaplatit
- platební kartou ve studijním informačním systému
- bezhotovostním převodem
- osobně v hotovosti v pokladně Přírodovědecké fakulty (Albertov 6, přízemí, chodba vpravo od hlavního vchodu, místnost P23 - mapa) v úředních hodinách pokladny

Formulář pro úhradu poplatku v pokladně fakulty

Údaje pro bezhotovostní platbu:
Číslo účtu: 38533021/0100
Banka: KB Praha, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Variabilní symbol: 988018
Konstantní symbol: 0308
IBAN: CZ7601000000000038533021
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX


Překlady            

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.

Požadavky na ověření listin

Požadavky na ověření listin závisí na tom, v jakém státě byl doklad o SŠ vzdělání vydán.
Formy ověření podle států, v němž bylo vzdělání získáno

Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

  1. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem
  2. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list)
  3. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením

Opatření rektora č. 15/2018  - Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově

Akce dokumentů