E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUčitelství geografie pro střední školy

Navazující magisterský studijní obor studijního programu Geografie

Proč studovat navazující magisterský studijní obor Učitelství geografie pro střední školy

Toto dvouleté navazující magisterské studium vás připraví k tomu, aby jste mohli vyučovat geografii na středních školách včetně víceletých gymnázií. Absolventi se mohou věnovat geografickému vzdělávání nejen na základních a středních školách. Své uplatnění nacházejí i ve sféře tzv. neformálního vzdělávání, to je například v centrech ekologické výchovy, ve správách NP a CHKO, v nadacích podporující vzdělávání jako je Člověk v tísni a jinde. Část absolventů Učitelství geografie pokračuje v navazujícím doktorském studiu akreditovaném na PřF UK, zejména v problematice geografického vzdělávání v rámci programu Obecné otázky geografie. Osvojení rozsáhlých znalostí a oborových dovedností z geografie, včetně základních metodologických postupů a geografického způsobu uvažování, umožňuje uplatnění i v orgánech místní a regionální správy a samosprávy či v dalších institucích zabývajících se problematikou územního rozvoje, ochranou životního prostředí aj.

Základní informace o studiu

Studijní plán se tradičně skládá z přednášek, cvičení, terénních kurzů a praxí. Zatímco přednášky jsou zaměřeny zejména na předání teoretických poznatků, ostatní formy výuky procvičují osvojení potřebných dovedností spojených s výzkumem (sběr a analýza geografických dat, jejich interpretace a prezentace) nebo s praxí pedagoga (volitelné exkurze, pedagogická praxe na základních a středních školách). Studijní plán je poměrně variabilní, protože kromě povinných předmětů si studenti sami vybírají z bloku tzv. povinně volitelných a volitelných předmětů. Podle vašeho zájmu si volitelné předměty (za deset procent kreditů) můžete vybírat nejen z nabídky geografické sekce, ale celé Univerzity Karlovy. Po obhájení diplomové práce a absolvování státní závěrečné zkoušky získáte titul Mgr.

Absolvent je kompetentní vzdělávat v oboru geografie, a to zejména na středních školách a víceletých gymnáziích, neboť má osvojeny systematické znalosti a dovednosti z vědního oboru geografie a jejích disciplín i základní znalosti a dovednosti z didaktiky, pedagogiky a psychologie. Osvojení rozsáhlých znalostí z geografie včetně základních metodologických postupů a geografického způsobu uvažování umožňuje uplatnění i mimo školskou sféru, např. v orgánech místní a regionální správy a samosprávy či v dalších institucích zabývajících se problematikou územního rozvoje, ochranou životního prostředí aj.

Učitelství geografie je možné studovat v tomto studijním programu v oborech:

  • Učitelství geografie pro střední školy (jednooborové)
  • Učitelství geografie pro střední školy — Učitelství matematiky (dvouoborové)

Dále je možno jej studovat dvouoborově ve studijním programu Biologie a mezifakultně dvouoborově ve studijním programu na FTVS UK.

Další informace

Akce dokumentů