E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRegionální a politická geografie

Navazující magisterský studijní obor studijního programu Geografie

Proč studovat navazující magisterský studijní obor Regionální a politická geografie?

Cílem dvouletého navazujícího magisterského oboru Regionální a politická geografie je připravit vás na uplatnění v praxi ve vámi vybrané specializaci, případně zájemce pak na studium ve čtyřletém doktorském studiu. Studiem získáte široký rozhled v obecných otázkách regionální a politické geografie i ve vámi vybrané specializaci. Naučíte se komplexně hodnotit vývoj a vzájemné interakce společenských a přírodních složek geografického prostředí a řešit problémy na lokální, regionální, národní i globální úrovni (např. analyzovat regionální socioekonomické, sociokulturní, politické systémy, systém osídlení, fungování a reformy veřejné správy, vývoj evropské integrace, globalizace, mezinárodních vztahů, cestovního ruchu). Vaši vyučující patří k předním odborníkům v Česku i ve středoevropském prostoru v dané problematice a s výsledky jejich výzkumné práce budete seznamováni během výuky, zájemci s řad studentů pak mají i možnost se na výzkumných projektech podílet.

Základní informace o studiu

Studijní plán se skládá z přednášek, seminářů, cvičení domácích i zahraničních exkurzí, které jsou zvoleny tak, aby jejich úspěšný absolvent získal všeobecné teoretické základy  i dovednosti z hlavních oblastí regionální a politické geografie. Velká pozornost je věnována zpracování diplomové práce, jejíž téma si student volí již v polovině prvního ročníku. Po dohodě se školitelem si individuálně doplňuje studijní plán volitelnými přednáškami, které odpovídají zaměřením jeho diplomové práce. V souladu se studijním řádem si můžete vybrat předměty za deset procent kreditů nutných pro úspěšné zakončení studia dle vašeho zájmu, a to nejen ze geografických předmětů, ale též z oborů příbuzných jako je sociologie, ekonomie, politologie či jiných předmětů zajišťovaných fakultami Univerzity Karlovy, což umožňuje značnou interdisciplinaritu řešených témat diplomových  prací. Studium je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou (získání titulu Mgr.).

Absolventi jsou připraveni pro práci v širokých sektorech veřejných institucí a soukromých firem, to jest ve státní správě, hospodářské a územní praxi, ve sféře služeb, cestovního ruchu a v dalších oblastech terciérního sektoru. Jako odborníci na problematiku regionální geografie zahraničních zemí nacházejí uplatnění v organizacích zaměřených na zahraniční kontakty (ministerstvo zahraničních věcí, obchodní firmy, cestovní kanceláře, apod.). Ve vědeckovýzkumné sféře se zabývají např. problematikou globalizace, otázkami mocensko-politického rozdělení světa, politickými aspekty ochrany životního prostředí apod.

Další informace

Akce dokumentů