E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKartografie a geoinformatika

Navazující magisterský studijní obor studijního programu Geografie

Proč studovat navazující magisterský studijní obor Kartografie a geoinformatika?

Studijní obor je zaměřen na metody a koncepty geoinformatiky. Klade důraz nejen na jednotlivé obory jako je kartografie, dálkový průzkum a geografické informační systémy, ale i na způsoby jejich vzájemného propojení. Přitom budete mít i příležitost poznat a osvojit si principy vědeckého výzkumu. Pro získání základních poznatků o zvláštnostech spojených s aplikacemi získaných znalostí do uživatelských oborů můžete využít některé z volitelných předmětů. To vám spolu se poznanými zásadami výzkumné práce poskytne řadu příležitostí k předvedení nabytých znalostí na konkrétním tématu diplomní práce zvoleného podle osobního nebo institucionálního zájmu. Pokud se stanete našimi studenty, dostanete příležitost získat profesní poznatky v navrhování a provádění výzkumných a vývojových projektů v různých oblastech geoinformatiky, v týmové práci a z účasti v mezioborovém výzkumu a vývoji. Katedra je vybavena nejmodernější výpočetní technikou i profesionálním softwarovým vybavením. Její pracovníci řeší několik mezinárodních výzkumných projektů, do nichž se v případě zájmu můžete osobně zapojit. Součástí studentských aktivit je i práce se stanicí na příjem družicových dat, která poskytuje aktuální údaje využitelné jak ve výuce tak ve vlastní výzkumné práci.

Základní informace o studiu

Studijní plán magisterského studia předpokládá, že studenti již znají základy geografických informačních systémů, dálkového průzkumu Země a databázových řídících systémů. Stejně tak se očekává znalost matematiky a fyziky na úrovni obecných kursů bakalářského studia.

Předměty ve třech semestrech magisterského programu jsou orientovány na intenzivní prohloubení znalostí ve třech oblastech: dálkový průzkum Země včetně digitální fotogrammetrie, práce s prostorovými daty v GIS a kartografická vizualizace geoinformace. Předměty povinného základu jsou sestaveny tak, aby jejich absolvováním student získal schopnost nejen správně používat, ale také vyvíjet systémy a nástroje pro sběr, transformaci, ukládání, analýzu, presentaci a užití geografických prostorových dat. Obor je zaměřen na aplikovaný výzkum v kartografii, dálkovém průzkumu, geografii, geologii, environmentálních a dalších geovědách. Mezi volitelnými předměty jsou doplňující témata s hlubšími znalostmi z oblasti využití radarových dat, laserového skenování a dále vytváření mapové prezentace získané informace s využitím databázových nástrojů a nástrojů její interaktivní distribuce v internetové síti. Studium je zakončeno diplomovou prací a otevírá možnost pokračování v doktorandském studiu.

Absolvent magisterského studia je zaměřen na aplikovaný výzkum, realizaci klasické a digitální tvorby map, atlasů, vizualizací i animací v kartografii, dálkovém průzkumu, geografii, dalších geovědách a územní správě. Absolvent získává znalosti a dovednosti v teoretické, obecné a tematické kartografii, v kartografické informatice, v geodézii, fyzické a sociální geografii, digitální kartografii, aplikované geoinformatice, kartografické reprodukci a polygrafii. Absolventi nacházejí uplatnění zejména v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, na katastrálních a pozemkových úřadech, na ministerstvech, státních a regionálních orgánech a zejména v organizacích s informatickým, geoinformatickým, kartografickým a geodetickým zaměřením.

Další informace

Akce dokumentů