E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGlobální migrační a rozvojová studia

Navazující magisterský studijní obor studijního programu Geografie

Proč studovat navazující magisterský studijní obor Globální migrační a rozvojová studia?

Jde o interdisciplinárně zaměřený obor, který poskytuje zajímavou možnost k pokračování studia absolventům široké škály bakalářských studijních programů, jak sociálně-vědně, tak přírodovědecky, resp. environmentálně zaměřených. Cílem studia je poskytnout teoretické vzdělání a praktické dovednosti zájemcům o otázky mezinárodního rozvoje, mezinárodní migrace, integrace cizinců a související problémy. Důraz je položen na zasazení aktuálních problémů do kontextu dlouhodobých změn globálního systému. Reflektovány jsou nové výzvy a potřeby související s narůstající provázaností současného světa a rostoucím významem globálních procesů pro lokální a regionální vývoj.

Absolventi mají předpoklady k praktickému uplatnění doma i v zahraničí a též možnost dalšího rozvinutí své studijní a vědecké činnosti v rámci doktorských studijních programů geografie, mezinárodních rozvojových studií i jiných. Získané praktické dovednosti se vztahují k vytváření koncepcí, řízení a evaluaci projektů orientovaných na problematiku rozvojové spolupráce a mezinárodního rozvoje, rozvojového vzdělávání, otázky integrace imigrantů a jiných.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje zajišťuje všechny stupně vysokoškolské výuky a je intenzivně zapojena do domácích i mezinárodních výzkumných aktivit. Jde o nejvýznamnější sociálně geografické pracoviště v Česku a patří k významným i v evropském kontextu. Geografie na PřF UK je podle renomovaného žebříčku QS World University Ranking jedním ze dvou nejlépe hodnocených oborů Univerzity Karlovy. V posledních třech letech byla tímto žebříčkem opakovaně zařazena do první stovky nejlepších světových geografických pracovišť.

Základní informace o studiu

Studijní plán se skládá z přednášek, seminářů, cvičení, které jsou zvoleny tak, aby jejich úspěšný absolvent získal všeobecné teoretické základy i dovednosti z hlavních oblastí sociální geografie a regionálního rozvoje. Velká pozornost je věnována zpracování diplomové práce, jejíž téma si student volí již v polovině prvního ročníku. Po dohodě se školitelem si individuálně doplňuje studijní plán volitelnými přednáškami, které odpovídají zaměření jeho diplomové práce. Studium je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou (získání titulu Mgr.).

Klíčové přednášky: Mezinárodní migrace; Rozvojová studia; Environmentálně udržitelný rozvoj; Geografie ekonomické globalizace, Globální koncepce ochrany životního prostředí a další.

Klíčové „dovednostně“ zaměřené předměty: Seminář s experty z praxe; Plánování, řízení a hodnocení projektů, Statistická analýza dat, Kvalitativní metody výzkumu a další.

Další informace

Akce dokumentů