E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOchrana životního prostředí

Navazující magisterský studijní obor studijního programu Ekologie a ochrana prostředí

Dvouleté magisterské studium je druhou částí třístupňového vysokoškolského vzdělávacího systému. Náš magisterský výukový program je založen na moderních poznatcích světové vědy a na zkušenostech domácí i mezinárodní praxe. Do navazujícího magisterského studia je možné přijmout uchazeče pouze za předpokladu dokončení bakalářského stupně (přírodovědného nebo příbuzného technického směru) a po úspěšném absolvování přijímacích pohovorů.

Studijní plán magisterského oboru "Ochrana životního prostředí" umožňuje prohloubení znalostí získaných během bakalářského studia a specializaci posluchačů v některém z hlavních směrů environmentální problematiky: atmosféra a ochrana ovzduší, ochrana a využívání vodních zdrojů, aplikovaná ekologie a ochrana přírody, studium biologické diverzity, rekultivace a revitalizace, nakládání s odpady a jejich zneškodňování, kontaminace a analýzy složek prostředí, zdravotní aspekty ochrany prostředí a další.

Kromě absolvování povinných předmětů je možno v rámci magisterského studia vybrat z  široké škály volitelných kurzů, které uspokojí takřka všechny zájemce. Předměty je možno kombinovat tak, aby pokryly nejen osobní odborné zájmy, ale vyhověly i nutným požadavkům pro úspěšné složení státních zkoušek a zároveň poskytly dostatečnou specializační přípravu pro řešení problematiky spojené se zpracováním diplomové práce.

Klíčové postavení má v magisterském studiu diplomová práce. Ta si klade za cíl naučit studenty samostatné odborné práci na konkrétním vědeckém nebo praktickém projektu a prakticky tak uplatnit znalosti a dovednosti nabyté během studia. Téma diplomové práce je možno vybrat především z nabídky vědeckopedagogických pracovníků ústavu, ale i z nabídek spolupracujících institucí, zejména Akademie věd České republiky, či některých odborných pracovišť resortních ústavů (např. Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM). Diplomová práce obvykle navazuje na téma zpracované v rámci práce bakalářské.

Diplomanti mají pro své diplomové projekty k dispozici moderní zařízení několika specializovaných laboratoří ústavu.

Laboratoř pro studium kvality ovzduší disponuje analyzátory plynných složek atmosféry a moderními zařízeními pro fyzikální a chemickou analýzu kvality ovzduší. Součástí vybavení je též mobilní monitorovací kontejner, experimentální větrný tunel s uzavřenou cirkulací vzduchu a experimentální komora umožňující řízení mikroklimatických parametrů.

Hydrochemická laboratoř pro studium kvality a kontaminace vod je vybavena zařízením pro analýzu vod, kalů a sedimentů i dalšími přístroji k hydrochemickým stanovením v terénu i v laboratoři.

Laboratoř GIS (Geografických informačních systémů) umožňuje modelové zpracování a grafické zobrazování prostorových údajů o životním prostředí na bázi počítačových programů předních světových vývojových středisek (Environmental Systems Research Institute-ESRI a Mathworks). Laboratoř v současné době dále disponuje inovovanými prostředky pro skenování, tisk a sběr polohových dat.

Terénní hydrobiologická stanice Velký Pálenec (u Blatné) je určena pro terénní a experimentální studie vlivu znečištěného prostředí (zejména antropogenní acidifikace) na druhy a společenstva vod. Stanice má detašovaná měřící stanoviště na několika lokalitách v ČR (Informace též na http://www.mountain-lakes.org.)

Řada studentských výzkumných projektů je také řešena v laboratořích spolupracujících institucí, zejména Akademie věd ČR. Diplomové práce jsou často součástí řešení domácích i mezinárodních grantových projektů, které v případě vynikajících výsledků umožňují diplomantům podílet se na publikacích výsledků v prestižních mezinárodních periodikách. V některých případech jsou diplomové práce součástí aplikačních výstupů (ochrana přírody, rekultivace, technologické inovace, omezení emisí, odpadové hospodářství).

Studium je zakončeno obhajobou diplomové práce (1. část) a ústní státní magisterskou zkouškou (2. část). Ústní část státní zkoušky se skládá ze dvou předmětů níže uvedených čtyř možností:

  • Meteorologie, klimatologie a ochrana ovzduší
  • Hydrochemie, limnologie a ochrana vod
  • Ochrana půdy a horninového prostředí
  • Ekologie a ochrana přírody
  • Environmentální chemie a ekotoxikologie

Po úspěšném absolvování obou částí státní závěrečné zkoušky je absolventům udělen titul Magistr (Mgr.)

Absolventi se uplatňují ve státní správě, soukromé konzultační a expertní činnosti, v základním i aplikovaném výzkumu. Jsou schopni řešit i náročné úkoly v oblasti kvality složek prostředí, analýzy škodlivin v prostředí, managementu chráněných území, odpadů, skládek, čištění odpadních vod i vztahů zdraví člověka a prostředí. Jsou připraveni účastnit se i přípravy plánů a strategií v oblasti ochrany životního prostředí na národní a regionální úrovni.

Úspěšní absolventi magisterského studia se zájmem o badatelskou práci se mohou ucházet o doktorské studium v rámci nově akreditovaného programu „Environmentální vědy“.

Další informace

Akce dokumentů