E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProtistologie

Navazující magisterský studijní obor studijního programu Biologie

Studijní obor Protistologie je zaměřen na otázky výzkumu protist, tedy eukaryotických mikroorganismů. Cílem tohoto oboru je výchova badatelsky, výzkumně i prakticky zaměřených odborníků disponujících znalostmi těchto mikroorganismů na organismální a nadorganismální úrovni studia. Protistologie je tedy součástí fylogeneticky a ekologicky orientovaných biologických disciplín. Jednotlivé části protistologie jsou známy také jako algologie (studium řas) a protozoologie (studium prvoků).

Typické charakteristiky protistních organismů (zejména jejich mikroskopické rozměry, častá asexualita, malá morfologická diferenciace) nicméně předurčují zřetelně odlišný metodický i konceptuální záběr protistologie oproti ostatním oborům organismální a ekologické biologie (jako jsou např. botanika, zoologie či ekologie). Protistologie je například úzce spojena s výzkumem počátků eukaryotické evoluce, dynamiky eukaryotických genomů či s koncepty molekulární ekologie.

Magisterský studijní obor Protistologie spojuje zejména protistologické výzkumné skupiny, které se tradičně vyvíjely na katedrách zoologie, botaniky a parazitologie. Je tedy oborem překračujícím hranice těchto kateder tak, aby umožnil studentům pracujícím na protistologických diplomních projektech získat teoretické i praktické znalosti optimálně odpovídající potřebám jejich výzkumu a praxe.

Diplomová práce pokrývá dvě třetiny kreditů v rámci celého magisterského studia. Její zpracování v jednotlivých výzkumných skupinách a práce v rámci diplomních seminářů tedy tvoří pilíř vlastního studia. Diplomová práce je zpracovávána ve výzkumných skupinách zabývajících se protistologickým výzkumem. Výzkum protistní diverzity v přírodě je v současnosti do značné míry založen na molekulárních metodách, pokročilých zobrazovacích technikách a statistickém zpracování dat. Analýzy DNA, molekulární fylogenetika a pokročilé mikroskopické techniky tedy patří k základním metodám, které se studenti v rámci magisterského studia naučí.

Povinnými součástmi studijního plánu jsou předměty zabývající se evolucí eukaryotické buňky a ekologií volně žijících protist. Většina kreditů za přímou výuku je ale čerpána v povinně-volitelných předmětech, zahrnujících např. bioinformatiku, biostatistiku, fylogenetiku, praktika molekulárních metod, determinační praktika či terénní kurzy sladkovodní i mořské protistologie. Častou součástí studia je také stáž na některém z partnerských zahraničních pracovišť, zejména v zemích EU.

Tři hlavní výzkumné skupiny, které zajišťují obor Protistologie, nabízejí témata diplomových prací na svých stránkách. Při výběru tématu je ale vždy optimální konzultovat přímo jejich vedoucí či jednotlivé pracovníky:

  1. evolučně protistologická skupina (katedra parazitologie)
  2. algologická skupina (katedra botaniky)
  3. protozoologická skupina (katedra zoologie)


Pracovní uplatnění protistologů spočívá v rámci biologických i nebiologických, badatelských i aplikovaných oborů. Protistologové jsou dobře vybaveni pro kariéru ve firmách podnikajících v dynamicky se rozvíjejícím sektoru mikrobiálních biotechnologií.

Absolventi mohou také pokračovat ve vědeckém rozvoji v doktorském studiu některého z biologických oborů nebo se uplatnit v odborných praktických profesích v oblastech biotechnologií, vodohospodářství (hygienická služba, vodárenství), potravinářství a ekotoxikologie.

Další informace

Akce dokumentů