E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKlinická a toxikologická analýza

Navazující magisterský studijní obor Klinická a toxikologická analýza

Cílem navazujícího magisterského studijního oboru je interdisciplinární příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v provozních, kontrolních a výzkumných laboratoří věnujících se otázkám klinické, toxikologické a ekotoxikologické analýzy, výrobě a testování biopreparátů, kosmetiky a léčiv. Studenti  si mohou vybrat z široké nabídky témat diplomových prací v rámci Přírodovědecké fakulty a dalších kooperujících pracovišť. Řada studentů vypracovává témata, stojící na pomezí chemie, biologie nebo biomedicíny, ať už přímo ve fakultních laboratořích, nebo v laboratořích řady pracovišť Akademie věd (Mikrobiologický ústav, Ústav experimentální genetiky, Ústav pro biochemii a farmacii, Fyzikální ústav) nebo na pracovištích jiných fakult Univerzity Karlovy v Praze (1. a 2. lékařská fakulta, Ústav pro diagnostiku dědičných chorob, Endokrinologický ústav aj.). Studenti jsou tak velmi dobře připraveni pro odbornou práci v moderních laboratořích a jsou schopni řešit aktuální tématiku pomocí nejmodernější přístrojové techniky.

Základní informace o studiu

Studijní plán je sestaven z přednášek a cvičení, které jsou zaměřeny na prohloubení teoretických znalostí i praktických aspektů zejména z oblasti aplikované analytické chemie, pokročilé biochemie, farmakologie a toxikokinetiky. Do studijního plánu jsou zařazeny i specializované přednášky z hmotnostní spektrometrie, nukleární magnetické resonance a difrakčních metod, jejichž znalost a schopnost interpretovat naměřená spektra je nedílnou součástí moderního absolventa. V rámci dvouletého studia si student volí z bohatého výběru specializovaných přednášek (min. za 12 kreditů), které by měly doplnit a rozšířit jeho znalosti v rámci zvoleného tématu diplomové práce. Po úspěšném zakončení studia (obhajoba diplomové práce a  složení státní závěrečné zkoušky) obdrží titul magistr (Mgr.) spolu s titulem „Euromagistr“.  Absolventi jsou dobře vybaveni nejen pro  praxi, ale také pro další odborný vědecký růst v rámci postgraduálního studia, které mohou vykonávat v jednotlivých  doktorských studijních programech.

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského studijního programu KATA mají interdisciplinární základy v principech chemie, biochemie, biologie a farmacie, které jim umožňují, aby vedli laboratoře zachovávající dobrou laboratorní praxi v klinické analýze, v analýzách potravního řetězce a při vývoji, výrobě a distribuci léčiv. Jsou schopni posuzovat nejdůležitější stránky rizik, právních důsledků analytických výsledků a vlivů chemických látek na okolní prostředí.

Přijímací řízení

Akce dokumentů