E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSociální epidemiologie

Navazující magisterský studijní obor Sociální epidemiologie studijního programu Epidemiologie

Studium je dvouleté. Z hlediska šíře poskytovaného vzdělání a zejména hloubky teoretického a praktického osvojení jednotlivých poznatků je toto studium univerzitního směru na vysokých školách v ČR unikátní. Inovativní přístup oboru sociální epidemiologie spočívá především v jeho multidisciplinárním pojetí, kterým se liší od příbuzných oborů (např. Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na LF v Plzni), jež jsou založeny na striktním využití paradigmatu buď čistě lékařských či naopak pouze společenských věd.

Absolventi se uplatňují v základním i aplikovaném epidemiologickém výzkumu, který se nejrůznějším způsobem dotýká shromažďování nebo analýzy epidemiologických a demografických dat, na vysokých školách a ve zdravotních ústavech (ve spolupráci s lékaři, plnit úkoly v oblasti prevence onemocnění a ochrany veřejného zdraví). Zkušenosti absolventů díky jejich zapojení do mezinárodních projektů již v rámci studia podporují jejich uplatnění na zahraničních pracovištích.

Co vás naučíme a proč jít studovat k nám

Obor "Sociální epidemiologie" je založen na moderních poznatcích vědy v oblasti životních podmínek člověka, determinant zdraví a zdravotních aspektů prostředí. Představuje zcela nový interdisciplinární obor, umožňující prohloubit základy z přírodovědných oborů (biologie, chemie, geologie, geografie) a vybraných společenskovědních disciplín.

Praktické dovednosti zahrnují moderní metody sběru epidemiologických dat, škálu geo-informačních a laboratorních technik a principy statistické analýzy epidemiologických dat. Projekty a semináře budou částečně realizovány formou odborných referátů zahraničních hostů, budou tak pomáhat posluchačům i v jejich jazykové přípravě, té je navíc věnována velká pozornost i z hlediska prezentačních a publikačních dovedností, studia originální zahraniční (zejména anglické) literatury k projektům.

Absolvent má ucelené znalosti o životním prostředí člověka a jeho věcné i sociální složce, zejména pak o faktorech prostředí, které mohou ovlivnit zdraví. Je připraven na práci v soukromých, státních i veřejně prospěšných organizacích, zabývajících se problematikou životního prostředí člověka a sociálních nerovností ve zdraví (oblast regionálního plánování) či může plnit úkoly v oblasti prevence onemocnění a ochrany zdraví (např. ve zdravotních ústavech). Je schopen řešit i náročné úkoly v oblasti kvality složek prostředí a připraveni spoluřešit strategie v oblasti zdravotní politiky na národní a regionální úrovni.

Absolventi mají předpoklady pokračovat v doktorských studijních programech, zejména demografických či biomedicínských. Uplatnění absolventů je jak v základním, tak aplikovaném výzkumu orientovaném na epidemiologii a veřejné zdraví (rizikové chování, nerovnosti ve zdraví, zdravotní politiky) či příbuzné vědní disciplíny (demografii, geografii, biologii), na akademických pracovištích i ve sféře zdravotních ústavů. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Studijní plány

Studijní plán umožňuje koncipovat i mezioborově zaměřené diplomové práce. Studijní plány obsahují povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty tvoří maximálně 90 % z celkového počtu kreditů nezbytných pro absolvování oboru (120), minimálně 10 % tvoří předměty dle volby studenta (tzv. volitelné předměty).

Přijímání ke studiu

Studenti jsou přijímáni ke studiu na základě rozhodnutí přijímací komise. Přijímací komise bere v úvahu dosavadní bakalářské či jiné magisterské curriculum uchazeče a jeho výsledky, jeho předchozí případnou odbornou přípravu či vědeckou práci, a jeho zájem o obor. Součástí přijímací zkoušky je ústní ověření základního přehledu o oboru epidemiologie, resp. sociální epidemiologie (hlubší znalosti ani předchozí studium s tímto zaměřením se nepředpokládá) a diskuse nad motivačním dopisem.

Přijímací řízení

Zajištění kvality

Přednášejícími jsou zkušení pedagogové, napříč z jedenácti pracovišť Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy a spolupracujícího pracoviště na University College London, Department of Epidemiology and Public Health, Faculty of Population Health.

Další informace najdete na webu Sociální epidemiologie

Akce dokumentů