E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Organická chemie

Navazující magisterský studijní obor Organická chemie programu Chemie

V rámci magisterského studijního oboru Organická chemie získávají studenti základní i pokročilé informace a praktické dovednosti především v oblasti syntézy organických sloučenin jak klasickými tak i moderními progresivními metodami. Náležitá teoretická i praktická příprava probíhá i v oboru interpretace struktur i složitých organických molekul za využití instrumentálních technik. Pozornost je věnována i fyzikálně-chemickým aspektům organických reakcí, jejich mechanismům a rovněž biologickým účinkům organických látek či jejich výskytu v přírodě.

Studenti si dle vlastního zájmu a zpracovávaného diplomového projektu volí nad rámec povinných přednášek řadu volitelných kurzů jak z nabídky katedry, tak i kateder ostatních či jiných vysokých škol. Témata diplomových prací vypracovávaných zpravidla výhradně v rámci výzkumných skupin katedry zahrnují širokou škálu projektů od studia reakcí a jejich mechanismů až po syntézy sloučenin s praktickým využitím jak ve výzkumu, tak i v praxi, nevyhýbají se ani zkoumání osudu cizorodých organických sloučenin v ekosystému. Řešené projekty tak pokrývají různorodé oblasti jako je například syntéza a použití derivátů sacharidů jako biologicky aktivních substancí nebo chemosenzorů, organická katalýza, využití organokovových sloučenin, příprava chirálních substancí, reakční mechanismy či analýza a biodegradace organických kontaminantů v přírodě.

Studium, které je koncipováno jako komplexní příprava v oboru s uplatněním jak ve výzkumné sféře tak i komerčních oblastech zabývajících se produkcí a využitím organických sloučenin, je zakončeno státní závěrečnou zkouškou pokrývající pokročilé poznatky z organické chemie a oborů s ní bezprostředně souvisejících.

Absolvent magisterského programu v oboru organická chemie disponuje především pokročilými znalostmi organické syntézy, mechanismů organických reakcí, stanovení struktury organických sloučenin a instrumentálních separačních metod. Nezanedbatelné jsou i poznatky z oblasti chemie přírodních látek, organické fyzikální chemie, organické analýzy a chemické informatiky. Absolvent nalézá uplatnění jak na pracovištích základního a aplikovaného výzkumu, tak i v lékařských, farmaceutických či ekologických laboratořích nebo v technologické praxi.

Přijímací řízení

Akce dokumentů