E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Makromolekulární chemie

Navazující magisterský studijní obor Makromolekulární chemie programu Chemie

Profil oboru

Makromolekulární chemie (MCH) se konstituovala jako samostatný chemický vědní obor v letech 1920 – 1930, a to na základě studia syntetických polymerů a technicky významných biopolymerů (zejména celulosy a přírodního kaučuku) a v souladu s požadavky praxe na nové, dobře zpracovatelné, přiměřeně levné a přitom kvalitní textilní, konstrukční, obalové a elektroizolační materiály, kaučuky pro gumárenský průmysl a laky a emaily pro povrchové úpravy výrobků všech typů. Tato materiálová éra MCH kulminovala v letech 1950-60, kdy byl svět doslova okouzlen vším, co bylo z „umělých hmot“.

Jak tomu v historii naštěstí bývá, v období kulminace jedné vývojové vlny vznikají zárodky nových vývojových trendů. Tak se v letech 1950-60 objevily první aplikace polymerů založené na jejich dalších funkčních vlastnostech. Byly vyvinuty biokompatibilní, vzduch propouštějící polymerní kontaktní čočky a biokompatibilní materiály pro vnitrotělní implantáty - pionýrem v této oblasti byl Prof. Wichterle, zakladatel současného ÚMCH AV ČR. Byly vyvinuty první fotocitlivé polymery potřebné pro výrobu tištěných spojů a po té pro výrobu integrovaných obvodů, polymery pro rozmanité separační procesy a další aplikace, v nichž polymery vystupují jako aktivní funkční materiály. Vznikají i ideové návrhy struktur polymerů schopných transportovat energii a elektrický náboj a takové polymery jsou posléze i připraveny a nacházejí aplikace elektronice a informačních technologiích. Do centra pozornosti se dostaly především tzv. funkční polymery, jejichž využití je založeno na jiných než konstrukčních vlastnostech a také ekologické otázky spojené s používáním a recyklací polymerů, vývoj biodegradovatelných polymerů atd.

V současné MCH převažuje orientace na přípravu materiálů šitých na míru pro konkrétní aplikace. Mezioborové interakce MCH s bio-vědami, fyzikou a supramolekulární chemií vedou k rozvoji nových systémů využívajících specifické funkce jednotlivých makromolekul a jejich organizovaných soustav. Jako příklad lze uvést chemicky naprogramované makromolekulární systémy, které po zavedení do organismu cíleně transportují léčivo do adresovaného nemocného orgánu a vývoj molekulárních přepínačů a dalších prvků pro budoucí molekulovou elektroniku. Multidisciplinární přístupy jsou pro současnou MCH charakteristické a velmi efektivní.

Co vás naučíme

V rámci magisterského studia MCH vás naučíme základním řemeslům této vědy, jimiž jsou příprava, izolace a charakterizace polymerů moderními metodami, seznámíme vás s teoretickými základy této vědní discipliny, jejími aktuálními výzkumnými směry a různými mezidisciplinárními vazbami do oblasti biověd, fyziky a vědy o materiálech. Dle svých vlastních schopností a zájmů se sami rozhodnete pro zaměření svého diplomového projektu na syntézu nových lepších polymerů pro různé praktické aplikace, instrumentální charakterizaci vybraných polymerů, studium funkčních vlastností nanokompozitních polymerních materiálů s aplikacemi v oblasti optoelektroniky, teorii a modelování struktury a funkcí polymerních systémů, vývoj polymerů pro aplikace ve farmacii, medicíně apod. Výběr tématik diplomových projektů není limitován projekty řešenými na PřF UK, je možné zapojit se do pracovního týmu např. na ÚMCH AV ČR, jehož pracovníci jsou našimi externími spolupracovníky.

Po absolvování magisterského studia můžete buď pokračovat ve vzdělávání jako doktorandi a takto dosáhnout vyššího stupně znalostí i své kvalifikace, nebo odejít do praxe jako kvalifikovaní odborníci v oblasti MCH chápané moderním způsobem jako „věda o polymerech“.

Absolvent studijního oboru makromolekulární chemie je vybaven teoretickými znalostmi a experimentálními dovednostmi pokrývajícími všechny chemické obory a hlubokými znalostmi v oblasti makromolekulární chemie, fyzikální chemie a chemie materiálů. Má i hlubší znalosti v oblasti fyziky, biofyzikální chemie, matematiky a práce s výpočetní technikou. Interdisciplinární vzdělání absolventům dává široké možnosti uplatnění ve vědeckých týmech vysokých škol a pracovních týmech výzkumných a vývojových ústavů a výrobních subjektů se zaměřením na vývoj, výzkum a aplikace polymerů nejen v oblasti nových materiálů, ale i v oblastech elektroniky, farmakologie, biomedicíny a ekologie.

Přijímací řízení

Akce dokumentů