E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Fyzikální chemie

Navazující magisterský studijní obor Fyzikální chemie programu Chemie

Fyzikální chemie (FCH) je interdisciplinární obor, ve kterém se využívají fyzikální metody a teorie ke studiu chemické problematiky. FCH se experimentálně i teoreticky zabývá příčinami a obecnými zákonitostmi chemických dějů, vztahy mezi chemickou stavbou a vlastnostmi látek, vývojem metod identifikace složení a struktury látek a metod studia dějů na submolekulární, molekulární a supramolekulární úrovni. Pro moderní FCH jsou charakteristické multidisciplinární přístupy.

Co vás naučíme

V rámci magisterského studia FCH vás naučíme základním řemeslům této vědy, mezi které patří, teoretické základy této vědní discipliny, měření fyzikálně chemických vlastností studovaných systémů (včetně přípravy a izolace), moderní výzkumné směry a mezidisciplinární vazby (zejména do oblasti biověd, fyziky a vědy o materiálech). Dle svých vlastních schopností a zájmů se sami rozhodnete pro zaměření svého diplomového projektu čistě teoretickým směrem (kvantová chemie, modelování FCH dějů, řešení teoretických problémů), experimentálním resp. instrumentálním směrem (praktická spektroskopie, katalýza, elektrochemie, koloidní chemie a nanostrukturované soustavy) nebo pro kombinaci experimentů s teorií.

Výběr tématik diplomových projektů není limitován projekty řešenými na PřF UK, je možné zapojit se do některého pracovního týmu na ústavech AV ČR (ÚFCH, ÚMCH, ÚOCHB, ÚCHP), se kterými má naše katedra dohody a jejichž pracovníci jsou našimi externími spolupracovníky. Po absolvování magisterského studia můžete buď pokračovat ve vzdělávání jako doktorandi a takto dosáhnout vyššího stupně znalostí i své kvalifikace, nebo odejít do praxe jako kvalifikovaní odborníci v oblasti FCH a jejích interdisciplinárních vazeb a praktických aplikací.

Základní informace o studiu

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia je ústní v rozsahu základních předmětů bakalářského studijního oboru Chemie v přírodních vědách. Seznam povinných a povině volitelných předmětů je specifikován ve studijním plánu. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí, zpravidla konaných v oddělených termínech: první částí je veřejná obhajoba Diplomové práce; druhou částí je ústní zkouška ze tří chemických oborů.

Absolvent studijního oboru fyzikální chemie je vybaven teoretickými znalostmi a experimentálními dovednostmi pokrývajícími všechny chemické obory a hlubokými znalostmi v oblasti fyzikální chemie. Má i hlubší znalosti v oblasti fyziky, matematiky a práce s výpočetní technikou. Protože fyzikálně chemické metody a metodiky jsou nedílnou součástí všech chemických i příbuzných oborů, nabízejí se absolventům široké možnosti uplatnění ve vědeckých týmech vysokých škol a pracovních týmech výzkumných a vývojových ústavů a výrobních subjektů s chemickým, biochemickým, fyzikálním, biofyzikálním, materiálovým, farmakologickým a lékařským zaměřením.

Přijímací řízení

Akce dokumentů