E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Chemie životního prostředí

Navazující magisterský studijní obor Chemie životního prostředí programu Chemie

Proč studovat magisterský studijní obor Chemie životního prostředí?

Chemie životního prostředí představuje hraniční studijní obor mezi chemií, biologií, ale i dalšími vědami potřebnými pro pochopení dějů v životním prostředím. Magisterský studijní obor je koncipován tak, aby umožnil rozšíření znalostí získaných v základním, bakalářském studiu Chemie životního prostředí; poskytuje však rovněž možnosti pro studenty jiných chemických či biologických oborů, kteří se chtějí více specializovat na problematiku životního prostředí. Během navazujícího magisterského studia absolvujete řadu specializovaných přednášek, doplněných praktickými cvičeními, které mají rozšířit váš pohled na řešení konkrétních úkolů v oblasti životního prostředí. Vhodně sestavený studijní plán vám umožní získat potřebné znalosti pro uplatnění v rozhodovací sféře ochrany životního prostředí, ale i ve výzkumných týmech zabývajících se problematikou životního prostředí.

Základní informace o studiu

Studenti, kteří se na studium hlásí, by měli mít základní znalosti z chemických oborů získané v bakalářském stupni oboru Chemie životního prostředí. Přijímací zkouška je ústní v rozsahu základních předmětů bakalářského studia.

Studijní plán obsahuje pouze omezený počet povinných předmětů. V magisterském stupni studia si vybíráte ze široké nabídky volitelných předmětů, což vám umožní prohloubit si své znalosti ve směru vašeho zájmu, především pro tématiku diplomové práce, ale také podle předpokládaného následného uplatnění v oboru. Nabídka přednášek a cvičení je zajištěna mimo jiné i odborníky z praxe, což vám pomůže v lepší orientaci v  problematice životního prostředí. Zájemci o vědeckou práci si najdou hned od počátku studia možnosti zapojit se do práce vědeckých týmů a podílejí se na řešení výzkumných projektů na různých pracovištích naší fakulty i v ústavech AV ČR.

Magisterské studium je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou, která se sestává z následujících tématických okruhů: Chemie životního prostředí I a II, Ekotoxikologie a Metody v analýze životního prostředí.

Absolvent získal dobré znalosti jednotlivých chemických disciplin a seznámil se se základy řady dalších oborů důležitých pro ucelený pohled na problematiku životního prostředí. Je vybaven teoretickými i praktickými znalostmi chemie a souvisejících oborů, jeho vzdělání umožňuje flexibilní zapojení do nejrůznějších oblastí základního i aplikovaného výzkumu v oblasti chemie životního prostředí, ale je také kompetentní k rozhodování o zásadních otázkách ochrany životního prostředí. V rámci řešení diplomové práce získal absolvent zkušenosti s vědeckou prací, schopnost hodnotit a interpretovat výsledky. Je vyškolen jako specializovaný odborník v chemii životního prostředí schopný posuzovat chemické i právní aspekty kontaminace a hodnocení rizik.

Přijímací řízení

Akce dokumentů