E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Biofyzikální chemie

Navazující magisterský studijní obor Biofyzikální chemie programu Chemie

Proč studovat navazující magisterský studijní obor Biofyzikální chemie?

Biofyzikální chemie je hraniční obor mezi fyzikální chemií, biochemií a molekulární biologií, který aplikuje základní principy fyziky, chemie a biologie k získání molekulárního a strukturního pohledu na biologicky důležité a medicínsky významné děje. V dvouletém navazujícím magisterském studijním oboru Biofyzikální chemie získáte znalosti o struktuře biologických makromolekul (zejména bílkovin a nukleových kyselin), o metodách jejich přípravy, a dále i o teoretických a experimentálních metodách studia jejich struktury, funkce a interakcí. Absolventi tohoto navazujícího magisterského studijního oboru najdou uplatnění ve výzkumných týmech, a dále ve farmaceutických a biotechnologických firmách.

Základní informace o studiu

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia je ústní v rozsahu základních předmětů bakalářského studijního oboru Chemie v přírodních vědách. V rámci magisterského studijního oboru Biofyzikální chemie si studenti(ky) mohou zvolit různá teoretická i experimentální zaměření, jako jsou např.: studium vztahů mezi strukturou a funkcí proteinů teoretickým modelováním nebo experimentálními metodami, sledování interakcí mezi ligandy a proteiny, spektroskopii proteinů apod. Příslušné zaměření si student(ka) volí výběrem volitelných a povinně volitelných kurzů a výběrem tématu a školitele své diplomové práce. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí, zpravidla konaných v oddělených termínech: první částí je veřejná obhajoba Diplomové práce; druhou částí je ústní zkouška ze tří chemických oborů (získání titulu Mgr., resp. Euromaster). Při povinné části státní závěrečné zkoušky věnované biofyzikální chemii si student(ka) losuje otázky z celého oboru.

Absolvent studijního oboru biofyzikální chemie je vybaven teoretickými znalostmi a experimentálními dovednostmi pokrývajícími všechny chemické obory a hlubokými znalostmi v oblasti biofyzikální chemie, fyzikální chemie a biochemie. Má i hlubší znalosti v oblasti fyziky, fyziologie, matematiky a práce s výpočetní technikou. Interdisciplinární vzdělání absolventům dává široké možnosti uplatnění ve vědeckých týmech vysokých škol a pracovních týmech výzkumných a vývojových ústavů a výrobních subjektů s biochemickým, chemickým, biofyzikálním, molekulárně biologickým, farmakologickým, lékařským a biotechnologickým zaměřením.

Přijímací řízení

Akce dokumentů