E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Analytická chemie

Navazující magisterský studijní obor Analytická chemie programu Chemie

Analytická chemie je obor s obrovským praktickým uplatněním. Vždyť dnes je již téměř nemyslitelné, aby jakákoliv materiální výroba vedla ke kvalitním konečným výrobkům bez spolehlivé a dokonalé analýzy nejen konečných výrobků, ale i všech surovin a polotovarů. Analytická chemie má široké uplatnění v lékařské diagnostice, při zjišťování kvality a zdravotní nezávadnosti potravin a léčiv, obsahu živin v zemědělských půdách a v nespočetné řadě dalších oborů lidské činnosti. Je také klíčovou součástí většiny opatření ve prospěch ochrany životního prostředí, protože bez znalosti druhu a množství škodlivin v atmosféře, ve vodě a v půdě nelze  navrhnout spolehlivá opatření ke snížení jejich škodlivého vlivu. Požadavky na množství a kvalitu analýz neustále stoupají a s tím roste i potřeba kvalifikovaných analytických chemiků a možnosti jejich uplatnění na trhu práce nejen v České republice, ale i v zahraničí. Vždyť dnes je počet provedených analýz na jednoho obyvatele jedním z rozhodujících měřítek stupně rozvoje společnosti, který v současné epoše rozvoje získávání a zpracování informací nahrazuje zastaralá kvantitativní kriteria typu výroby oceli, těžby uhlí atp.

Aby všechny výše uvedené úkoly mohly být úspěšně plněny, zabývá se analytická chemie zdokonalováním již zavedených a vyhledáváním nových metod zjišťování kvalitativního a kvantitativního složení látek a jejich rozmanitých směsí. Pro tyto účely široce používá poznatky všech ostatních chemických oborů, fyziky, matematiky, biologie i lékařských věd. Analytický chemik ovládá a využívá moderní instrumentální metody jako jsou metody spektrometrické, separační, elektrochemické a radiochemické, a to jak v oblasti anorganické, tak i organické chemie a biochemie a dalších přírodních věd. Je schopen vyvíjet a prakticky používat automatizované analytické metody a zajišťovat zpracování analytických dat s využitím moderní výpočetní techniky.

Absolventi oboru nacházejí uplatnění v analytických laboratořích nejrůznějšího typu. Jakákoliv materiální výroba nemůže vest ke kvalitním finálním výrobkům bez chemické analýzy všech surovin, polotovarů a konečných výrobků. Analytická chemie má široké uplatnění v lékařské diagnostice, při zjišťování kvality a zdravotní nezávadnosti potravin a léčiv, obsahu živin v zemědělských půdách a v nespočetné řadě dalších oborů lidské činnosti. Je také klíčovou součástí většiny opatření ve prospěch ochrany životního prostředí. Počet provedených analýz na jednoho obyvatele se stává jedním z rozhodujících měřítek stupně rozvoje společnosti.

Přijímací řízení

Akce dokumentů