E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Biochemie

Navazující magisterský studijní obor Biochemie

Proč studovat navazující magisterský studijní obor Biochemie?

Cílem dvouletého navazujícího magisterského studia oboru Biochemie je naplnit znalosti studentů z biochemie klíčovými detaily jak vlastní biochemie tak i souvisejících biomedicínských oborů v interdisciplinárním a pluralitním rámci vědního oboru Biochemie. Cílem je plně rozvinout tvůrčí znalosti a schopnosti studentů pro jejich uplatnění v praxi, pro jejich odborný růst i další studium v doktorském studijním programu. Studenti jsou již od prvního ročníku navazujícího studia aktivními členy vědeckých týmů katedry biochemie řešící v rámci své diplomové práce  problematiku celé řady okruhů pěstovaných na katedře biochemie. Těmi jsou např. studium struktury proteinů a glykoproteinů a jejich interakce s nízkomolekulárními látkami se zaměřením na jejich úlohu v humánní i veterinární medicíně, biochemie vývoje nádorových onemocnění, metabolizmus léčiv a toxikantů, studium biochemických procesů arterosklerózy, molekulárních základů obrany organismů proti infekčním onemocněním včetně viru HIV. Studenti jsou tak připraveni pro odbornou práci v moderních biochemických laboratoří a laboratořích příbuzných oborů (biomedicínských, farmaceutických, veterinárních, zemědělských a environmentální), jsou schopni pracovat na nejmodernějších přístrojích, které se pro výzkum biochemický a biomedicínský výzkum velmi rychle vyvíjejí.

Základní informace o studiu

Studijní plán je sestaven z přednášek, cvičení a laboratorních praktických kurzů, které jsou zvoleny tak, aby jejich úspěšný absolvent získal nejnovější teoretické znalosti i praktické zkušenosti ze všech oblastí biochemie a správné laboratorní návyky pro biochemickou a biomedicínskou praxi. Studijní plán programu Biochemie se řídí doporučeními Federace evropských biochemických společností a Mezinárodní unie pro biochemicky a molekulární biologii a zabezpečuje tak plnou validitu a uplatnění absolventů jak v EU tak i dalších zemích   Již v prvém ročníku magisterského studia si student volí z několika okruhů téma své diplomové práce, kterou řeší spolu se školitelem ve specializovaných laboratořích katedry biochemie nebo laboratořích spolupracujících biochemických a biomedicínských institucí. Jednotlivé okruhy (viz výše uvedené) nabízí bohatý výběr specializovaných volitelných přednášek, které umožňují sestavit studijní plán na „míru“ každého studenta i tématu diplomové práce. Student si dle svého zájmu může vybrat předměty až za deset procent kreditů nutných pro úspěšné zakončení studia, a to nejen z biochemických, chemických a biologických odborných předmětů, ale též z biomedicínských oborů, informatiky, fyziky nebo jiných předmětů zajišťovaných fakultami Univerzity Karlovy, což umožňuje značnou interdisciplinaritu řešených témat diplomových prací. Studium je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou magisterskou zkouškou (získání titulu Mgr.).

Uplatnění absolventů

Absolvent je vybaven základními i speciálními teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi ze všech biochemických a molekulárně biologických disciplín. Má zkušenosti s řešením výzkumných problémů i s prezentací získaných výsledků. Absolventi snadno nacházeli a nacházejí uplatnění ve výzkumných laboratořích nejrůznějších vědeckých ústavů a vysokých škol jak v České republice, tak i v zahraničí. Vedle toho působí jako vedoucí klinických laboratoří lékařských zařízení, v různých farmaceutických institucích, v zastoupení zahraničních firem i na pracovištích ochrany životního prostředí. Řada absolventů pokračuje ve studiu v doktorském studijním programu ať v naší republice, nebo v zahraničí.

Přijímací řízení

Akce dokumentů