E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky přijímacího řízení k navazujícímu magisterskému studiu pro akademický rok 2023/2024

Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 31. března 2023.

Podmínky pro přijetí

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v minimálně bakalářském stupni studia jakéhokoliv programu/oboru doložené do 30. září 2023.

  Uchazeči, kteří vykonají státní závěrečnou zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2023 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2023.

  Absolventi českých VŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání (dočasně, než obdrží diplom). Tento požadavek se nevztahuje na absolventy bakalářského studia na Univerzitě Karlově.

  Absolventi zahraničních VŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na webové adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-magisterskeho-a-doktorskeho-studia

 • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).

 • Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 50 bodů ze 100 možných.

 • V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a budou přijati všichni uchazeči o studium daného studijního programu, kteří splní stanovené vzdělání.

Přihláška ke studiu a poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 31. března 2023 (vytištěná podoba přihlášky se na fakultu nezasílá). Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupovými údaji do SIS po celou dobu přijímacího řízení.

Na každý zvolený program se podává samostatná přihláška.

Programy sdruženého studia „Učitelství … pro střední školy“ jsou vyhlašovány v pevných kombinacích ve struktuře maior (uvedený jako 1. v kombinaci) + minor program. Předpokládá se, že v programu maior student zpracovává diplomovou práci, o případné možnosti zpracovat diplomovou práci ve studijním programu minor rozhoduje děkan na žádost studenta.

U programů Geologie, Globální migrační a rozvojová studia a Sociální epidemiologie je povinnou elektronickou přílohou k přihlášce motivační dopis. Pokud se jedná o motivační dopis do programu se specializacemi, uvede uchazeč preferovanou specializaci a svou volbu zdůvodní.

Studenti, kteří budou přijati do studia programů „Učitelství … se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy“, předloží v den zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na UK FTVS. Upozorňujeme, že Potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře je platné jeden rok od data vydání. Potvrzení musí být platné po celý akademický rok. Doporučujeme objednat se k tělovýchovnému lékaři v červenci, srpnu, nebo před zápisem do studia.

Poplatek ve výši 830,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 31. 3. 2023.

Platba platební kartou
Ve studijním informačním systému (SIS) Univerzity Karlovy lze poplatek uhradit úplatební kartou.

Platební údaje pro platbu z tuzemského bankovního účtu:
Název účtu: Univerzita Karlova
Číslo účtu: 19-2764980247/0100
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018
Specifický symbol: identifikační číslo přihlášky vygenerované informačním systémem při založení přihlášky.
Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče.

Platební údaje pro platbu ze zahraničního bankovního účtu:
Název účtu: Univerzita Karlova
Adresa banky: KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
IBAN: CZ8701000000192764980247
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Reference: identifikační číslo přihlášky vygenerované informačním systémem při založení přihlášky.
Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče.
Při platbě ze zahraničního bankovního účtu je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

Přijímací zkouška

Řádný termín: 15. – 21. června 2023
Náhradní termín: 28. - 29. června 2023

Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. absolventská či studijní zkouška konaná v období 12. - 23. června 2023. Žádost musí být náležitě odůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští.
Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu.
Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 3. dubna 2023.
Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

Popis přijímací zkoušky

 • Přijímací zkouška je jednokolová ústní formou pohovoru

 • Předměty a rozsah přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů

 • Pokud uchazeč podá přihlášky ke studiu dvou a více programů sdruženého studia se shodnými předměty zkoušky, vykoná přijímací zkoušku ze shodného předmětu pouze jednou

 • Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků

 • Každá zkouška je hodnocena maximálně 100 body

Upuštění od přijímací zkoušky

Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud splní kritéria stanovená pro jednotlivé programy.

Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 3. dubna 2023. Studenti bakalářských programů a oborů na PřF UK NEMUSÍ k žádosti dokládat splnění stanoveného kritéria pro upuštění.

Jiné důvody, než studium stanovených programů a oborů a dosažení stanoveného studijního průměru, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Aplikovaná geologie

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů a oborů

B0532A330015 Geologie

B0532A330006 Geotechnologie

1201R004 Geologie

1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji

1201R018 Geotechnologie

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Geologie

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů a oborů

B0532A330015 Geologie

B0532A330006 Geotechnologie

1201R004 Geologie

1201R004 - 7105R032 Geologie - Klasická archeologie

1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji

1201R015 Praktická geobiologie

1201R018 Geotechnologie

7504R008 Geologie se zaměřením na vzdělávání

7504R179 Geologie se zaměřením na vzdělávání

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujících magisterských studijních programů

Demografie

Fyzická geografie a geoekologie

Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Politická a regionální geografie

Sociální geografie a regionální rozvoj

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů a oborů

B0532A330007 Aplikovaná geografie se všemi specializacemi

B0314A330001 Demografie se všemi specializacemi

B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání

1301R007 Geografie a kartografie

1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika

1301R027 Sociální geografie a geoinformatika

1303R005 Demografie se sociologií

1303R004 Demografie se sociální geografií

1303R002 Demografie s ekonomií

7504R180 Geografie se zaměřením na vzdělávání

7504R181 Geografie se zaměřením na vzdělávání

3913R001 Vědy o Zemi

1202R011 Povrchová a podzemní voda

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,0 vč. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Hydrologie a hydrogeologie

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů a oborů

B0532A330007 Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika

B0532A330015 Geologie

B0532A330006 Geotechnologie

1202R011 Povrchová a podzemní voda

1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika

1201R004 Geologie

1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji

1201R018 Geotechnologie

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Klinická a toxikologická analýza

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního oboru

1403R002 Klinická a toxikologická analýza

kteří dosáhli studijního průměru za prvních pět semestrů studia do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne pátého semestru (tj. do posledního dne daného zimního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Učitelství biologie pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního programu

B0114A030005 Biologie se zaměřením na vzdělávání,

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Učitelství geografie pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního programu

B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání,

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Učitelství chemie pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního programu

B0114A130003 Chemie se zaměřením na vzdělávání

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujících magisterských studijních programů

Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy

Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů

B0114A030005 Biologie se zaměřením na vzdělávání

a zároveň

B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání,

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 včetně. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujících magisterských studijních programů

Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy

Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů

B0144A03005 Biologie se zaměřením na vzdělávání

a zároveň

B0114A330004 Geologie se zaměřením na vzdělávání,

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 včetně. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujících magisterských studijních programů

Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy

Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů

B0114A030005 Biologie se zaměřením na vzdělávání

a zároveň

B0114A130003 Chemie se zaměřením na vzdělávání

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 včetně. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního programu

B0114A030005 Biologie se zaměřením na vzdělávání

a zároveň

B0114A170004 Matematika se zaměřením na vzdělávání,

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů

B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání

a zároveň

B0114A170004 Matematika se zaměřením na vzdělávání,

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 včetně. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů

B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání

a zároveň

B0114RA3000500000 Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání,

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,5 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru). Podmínkou zápisu do studia je předložení potvrzení od tělovýchovného lékaře, že uchazeč je schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů.

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství fyziky pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů

B0114A130003 Chemie se zaměřením na vzdělávání

a zároveň

B0114A11001 Fyzika zaměřená na vzdělávání,

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 včetně. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu níže uvedených navazujících magisterských studijních programů

Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy

Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů

B0114A130003 Chemie se zaměřením na vzdělávání

a zároveň

B0114A330004 Geologie se zaměřením na vzdělávání

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 včetně. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů

B0114A130003 Chemie se zaměřením na vzdělávání

a zároveň

B0114A170004 Matematika se zaměřením na vzdělávání,

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 včetně. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

 

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu

Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů

B0114A330004 Geologie se zaměřením na vzdělávání

a zároveň

B0114A280007 Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání,

kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 včetně. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru). Podmínkou zápisu do studia je předložení potvrzení od tělovýchovného lékaře, že uchazeč je schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů.

 

Do studijního průměru se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů a všech opravných termínů.

Nahlížení do spisu

Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

Bližší informace poskytuje studijní odbor fakulty

Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní odbor, Albertov 6, 128 00 Praha 2

Pro osobní kontakt: Studijní odbor, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
Jana Skalická, tel. + 420  221 951 155, e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

Další informace jsou k dispozici na webové stránce:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-odbor

Přehled navazujících magisterských programů  v akademickém roce 2023/2024

Studijní programy v oblasti Biologie

Forma studia, jazyk výuky

Předmět, forma a popis přijímací zkoušky

Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky.
Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.
U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Antropologie a genetika člověka bez specializace

prezenční,český

Antropologie a genetika člověka - ústní

Botanika se specializacemi:

Algologie a ekologie řas

Bryologie a lichenologie

Cévnaté rostliny

Geobotanika

Mykologie

prezenční,český

Botanika – ústní

Botany (Botanika) se specializacemi:

Plant ecology
Bryology and lichenology
Mycology
Algology and algal ecology
Vascular plants

prezenční,

anglický

Botanika - ústní

Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Buněčná biologie bez specializace

prezenční,český

Buněčná biologie – ústní

Ekologie se specializacemi:

Hydrobiologie

Terestrická ekologie

prezenční,český

Ekologie – ústní

Ecology (Ekologie) se specializacemi:

Aquatic Ecology

Terrestrial Ecology

prezenční,

anglický

Ekologie - ústní

Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Evoluční biologie bez specializace

 

prezenční,český

Evoluční biologie – ústní

Experimentální biologie rostlin se specializacemi:

Buněčná a molekulární biologie rostlin

Ekofyziologie rostlin

Fyziologie a anatomie rostlin

prezenční,český

Fyziologie a anatomie rostlin – ústní

 

Fyziologie živočichů se specializacemi:

Fyziologie živočichů a člověka

Neurobiologie

prezenční,český

Fyziologie živočichů a člověka – ústní

 

Genetika, molekulární biologie a virologie se specializacemi:

Molekulární biologie a genetika prokaryotických a eukaryotických mikroorganismů

Molekulární biologie a genetika eukaryot

Virologie

prezenční,

český

Genetika, molekulární biologie a virologie – ústní

 

Imunologie bez specializace

prezenční,český

Imunologie – ústní

Immunology (Imunologie) bez specializace

 

prezenční,

anglický

Imunologie - ústní

Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Mikrobiologie bez specializace

prezenční,český

Mikrobiologie – ústní

Parazitologie bez specializace

prezenční,český

Parazitologie – ústní

Parasitology and Infection Biology (Parazitologie a infekční biologie) bez specializace

 

prezenční, anglický

Infekční biologie - ústní

Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů biologie. Součástí zkoušky je diskuze o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Protistologie bez specializace

prezenční,český

Protistologie – ústní

Reprodukční a vývojová biologie bez specializace

prezenční,český

Reprodukční a vývojová biologie – ústní

Teoretická a evoluční biologie bez specializace

prezenční,český

Buněčná biologie, genetika a evoluční biologie – ústní

Zoologie se specializacemi:

Entomologie

Etologie a ekologie

Evoluční genetika živočichů

Zoologie bezobratlých

Zoologie obratlovců

prezenční,český

Zoologie – ústní

Bioinformatika bez specializace

(ve spolupráci s MFF UK)

prezenční,český

Bioinformatika – ústní

 

Studijní programy v oblasti Chemie

Forma studia, jazyk výuky

Předmět, forma a popis přijímací zkoušky

Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky v rozsahu bakalářského studia programu Chemie.

Součástí zkoušky může být diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Analytická chemie bez specializace

 

prezenční,český

Analytická chemie – ústní

 

Anorganická chemie bez specializace

prezenční,český

Anorganická chemie – ústní

 

Biochemie bez specializace

prezenční,český

Biochemie – ústní

V rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biochemie.

Fyzikální chemie se specializacemi:

Biofyzikální chemie

Fyzikální chemie

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

prezenční,český

Fyzikální chemie – ústní

U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Chemie a fyzika materiálů bez specializace

prezenční,český

Chemie a fyzika – ústní

V rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie a fyzika (speciálních) materiálů.

Makromolekulární chemie bez specializace

prezenční,český

Makromolekulární chemie – ústní

 

Medicinální chemie bez specializace

prezenční,český

Organická chemie – ústní

Ústní zkouška s písemnou přípravou. Komise boduje a hodnotí výkon uchazeče u ústní zkoušky a k podkladům z písemné přípravy přihlíží zvláště při zadávání a specifikaci otázek ústní zkoušky.

Klinická a toxikologická analýza bez specializace

 

prezenční,český

Chemie se zaměřením na biochemické a klinicko-toxikologické aspekty – ústní

Zkouška v rozsahu základních předmětů (Analytická chemie, Organická chemie, Biochemie a Toxikologie) bakalářského studia oboru Klinická a toxikologická analýza.

Ústní zkouška s písemnou přípravou. Komise boduje a hodnotí výkon uchazeče u ústní zkoušky a k podkladům z písemné přípravy přihlíží zvláště při zadávání a specifikaci otázek ústní zkoušky.

Organická chemie bez specializace

prezenční,český

Organická chemie – ústní

Ústní zkouška s písemnou přípravou. Komise boduje a hodnotí výkon uchazeče u ústní zkoušky a k podkladům z písemné přípravy přihlíží zvláště při zadávání a specifikaci otázek ústní zkoušky.


 

Studijní programy v oblastech

Geografie a Geologie

Forma studia, jazyk výuky

Předmět, forma a popis přijímací zkoušky

Zkouška, pokud není uvedeno jinak, zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu zkoušky

Aplikovaná geologie se specializacemi:

Hydrogeologie

Inženýrská geologie

Užitá geofyzika

prezenční, český

Geologie – ústní

Včetně základního přehledu ve vybrané

specializaci. Očekává se také komunikační

znalost anglického jazyka umožňující výuku

předmětů v tomto jazyce.

Demografie bez specializace

prezenční, český

Základní orientace v problematice populačního vývoje – ústní

V rozsahu základních předmětů bakalářského studia Demografie.

Demografie bez specializace

kombinovaná, český

Základní orientace v problematice populačního vývoje - ústní

Demography bez specializace

kombinovaná, anglický

Demografie - ústní

Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Fyzická geografie a geoekologie bez specializace

prezenční, český

Obecná a regionální fyzická geografie - ústní

Včetně schopnosti odborné diskuse o tématu bakalářské práce. U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Geobiologie bez specializace

prezenční, český

Geologie a biologie – ústní

Základní přehled v rozsahu povinných předmětů z věd o Zemi a biologie bakalářského studia oboru Praktická geobiologie

Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země bez specializace

 

prezenční, český

Obecná kartografie a geoinformatika – ústní


Včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.

Geologie se specializacemi:

Geochemie

Geologie životního prostředí

Ložisková geologie

Mineralogie a krystalografie

Paleontologie

Geologie

Geodynamika

Geoarcheologie (výuka probíhá ve spolupráci s FF UK)

prezenční, český

Geologie - ústní

U uchazečů, kteří si zvolí specializaci Geodynamika, se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku předmětů v tomto jazyce.

U uchazečů, kteří si zvolí specializaci Geoarcheologie se očekávají rámcové znalosti geologie a archeologie v rozsahu základních bakalářských přednášek těchto předmětů.

Globální migrační a rozvojová studia bez specializace

prezenční, český

Základní orientace v problematice migrace a rozvoje v geografických souvislostech - ústní

U přijímací zkoušky se předkládá:

 • Motivační dopis

 • Výtisk bakalářské práce (obhájené nebo rozpracované)

Hydrologie a hydrogeologie bez specializace

prezenční, český

Geologie a geografie - ústní

Ochrana životního prostředí bez specializace

prezenční, český

Ochrana a tvorba životního prostředí – ústní

v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Ochrana životního prostředí

Politická a regionální geografie bez specializace

 

prezenční, český

Geografie a obecná regionální a politická geografie – ústní


Včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.

Sociální epidemiologie bez specializace

prezenční, český

Základní orientace v problematice sociální epidemiologie - ústní

U přijímací zkoušky se předkládá:

 • Motivační dopis

 • Výtisk bakalářské práce (obhájené nebo rozpracované)

Sociální geografie a regionální rozvoj bez specializace

prezenční, český

Geografie a obecná sociální geografie a regionální rozvoj – ústní


Včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.

Sociální geografie a regionální rozvoj bez specializace

kombinovaná, český

Geografie a obecná sociální geografie a regionální rozvoj - ústní

Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů pro studium geografie a regionálního rozvoje na bakalářské úrovni včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.


 

Studijní programy v oblasti Učitelství

(studijní plán maior, minor a plný plán)

Forma studia, jazyk výuky

Předmět, forma a popis přijímací zkoušky

Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí předmětu přijímací zkoušky.

Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku. Součástí zkoušky je i tzv. motivační pohovor s uchazeči – tj. zjišťování zájmu o studium učitelství (předchozí aktivity v oboru, motivace, předpokládané zaměření diplomové práce atd.).

Učitelství biologie pro střední školy - plný studijní plán

prezenční, český

Biologie – ústní

v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programu Biologie se zaměřením na vzdělávání

Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství fyziky pro střední školy

prezenční, český

Biologie a fyzika- ústní
v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programů Biologie se zaměřením na vzdělávání a Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy

prezenční, český

Biologie a geografie - ústní
v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programů Biologie se zaměřením na vzdělávání a Geografie se zaměřením na vzdělávání

Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy

prezenční, český

Biologie a geologie - ústní
v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programů Biologie se zaměřením na vzdělávání a Geologie se zaměřením na vzdělávání

Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy

prezenční, český

Biologie a chemie - ústní
v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programů Biologie se zaměřením na vzdělávání a Chemie se zaměřením na vzdělávání

 

Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy

(výuka ve spolupráci s MFF UK)

prezenční, český

Biologie a matematika - ústní
v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programů Biologie se zaměřením na vzdělávání a Matematika se zaměřením na vzdělávání)

Učitelství geografie pro střední školy – plný studijní plán

prezenční, český

Geografie – ústní

v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programu Geografie se zaměřením na vzdělávání

Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy

prezenční, český

Biologie a geografie - ústní
v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programů Biologie se zaměřením na vzdělávání a Geografie se zaměřením na vzdělávání

Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro střední školy

(výuka ve spolupráci s PedF UK)

prezenční, český

Dějepis a geografie- ústní
v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programů Geografie se zaměřením na vzdělávání a Dějepis se zaměřením na vzdělávání

 

Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy

(výuka ve spolupráci s MFF UK)

prezenční, český

Geografie a matematika - ústní

v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programů Geografie se zaměřením na vzdělávání a Matematika se zaměřením na vzdělávání)

 

Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství TV pro střední školy

(výuka ve spolupráci s FTVS UK)

prezenční, český

Geografie a TV – ústní

v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programů Geografie se zaměřením na vzdělávání a TV se zaměřením na vzdělávání

 

Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy

prezenční, český

Biologie a geologie - ústní
v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programů Biologie se zaměřením na vzdělávání a Geologie se zaměřením na vzdělávání

Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy

prezenční, český

Geologie a chemie - ústní
v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programů Chemie se zaměřením na vzdělávání a Geologie se zaměřením na vzdělávání

Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství TV pro střední školy (výuka ve spolupráci s FTVS UK)

prezenční, český

Geologie a TV - ústní

v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programů Geologie se zaměřením na vzdělávání a TV se zaměřením na vzdělávání

Učitelství chemie pro střední školy – plný studijní plán

prezenční, český

Chemie - ústní
v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programu Chemie se zaměřením na vzdělávání

Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy

prezenční, český

Biologie a chemie - ústní
v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programů Biologie se zaměřením na vzdělávání a Chemie se zaměřením na vzdělávání

Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství fyziky pro střední školy

(výuka ve spolupráci s MFF UK)

prezenční, český

Fyzika a chemie - ústní

v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programů Chemie se zaměřením na vzdělávání a Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy

prezenční, český

Geologie a chemie - ústní
v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programů Chemie se zaměřením na vzdělávání a Geologie se zaměřením na vzdělávání

Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy

(výuka ve spolupráci s MFF UK)

prezenční, český

Chemie a matematika - ústní

v rozsahu základních předmětů bakalářského studia programů Chemie se zaměřením na vzdělávání a Matematika se zaměřením na vzdělávání

 


Student studijního programu v angličtině je povinen platit poplatek za studium v cizím jazyce, stanovený Přílohou č. 2 Statutu Univerzity Karlovy.

Akce dokumentů