E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram přijímacího řízení

do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2018/2019

Poslední aktualizace: 26. 4. 2018

Datum / Období Týká se studia Událost Komentář / Vysvětlení
28. února 2018 bakalářské konečný termín pro podání přihlášky  Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím modulu Přijímací řízení studijního informačního systému UK. Do 28.2.2018 je třeba provést i platbu.
navazující magisterské
1. – 31. března 2018 bakalářské kontrola přihlášek ke studiu a plateb administrativního poplatku V případě, že administrativní poplatek nebude zaplacen v plné výši nebo nebude uhrazen vůbec, bude uchazeč vyzván k odstranění nedostatku.
navazující magisterské

29. března 2018

bakalářské konečný termín pro podání žádosti o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče Formulář žádosti
31. března 2018 navazující magisterské
31. března 2018 navazující magisterské konečný termín pro podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky

Informace o upuštění od přijímací zkoušky - NMgr.

Formulář žádosti

od 5. května 2018 bakalářské rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce Pozvánky se rozesílají pouze elektronicky prostřednictvím SIS na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
navazující magisterské
10. května 2018 bakalářské konečný termín pro podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky

Informace o upuštění od přijímací zkoušky - Bc.

Formulář žádosti

13. - 14. června 2018 bakalářské přijímací zkoušky Přesný termín zkoušky bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce.
22. června 2018 bakalářské zveřejnění výsledku přijímací zkoušky V 15:00 bude výsledek přijímací zkoušky zveřejněn ve studijním informačním systému UK na adrese http://www.natur.cuni.cz/prijimacky
18. – 22. června 2018 navazující magisterské

přijímací zkoušky    a zveřejnění jejich výsledků 

Přesný termín zkoušky bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce.                        V případě, že jste podali přihlášku na více oborů na PřF a termíny přijímacích zkoušek se Vám kryjí, obraťte se prosím na referentku pro příslušný obor.

Výsledky budou zveřejňovány průběžně.

26. června 2018 bakalářské náhradní termín přijímací zkoušky Informace o tom, v jakých případech a jakým způsobem je možno o náhradní termín přijímací zkoušky požádat.
29. června 2018 bakalářské zveřejnění výsledku přijímací zkoušky konané v náhradním termínu Ve 15:00 bude výsledek přijímací zkoušky zveřejněn ve studijním informačním systému UK na adrese http://www.natur.cuni.cz/prijimacky
29. června 2018 navazující magisterské náhradní termin přijímací zkoušky Informace o tom, v jakých případech a jakým způsobem je možno o náhradní termín přijímací zkoušky požádat.

27. června – 14. července 2018

bakalářské

rozesílání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Rozhodnutí o přijetí se zasílá pouze elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému UK. Rozhodnutí o nepřijetí se zasílá v listinné podobě na doručovací adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

navazující magisterské
10. července 2018 navazující magisterské předčasný termín zápisu                     do 1. ročníku Pro zájemce všech oborů z důvodu cesty do zahraničí v době řádného termínu atd. 
Formulář žádosti o předčasný termín zápisu
17. července - 14. srpna 2018 (pouze ve dnech stanovených Opatřením děkana) bakalářské nahlížení do materiálů uchazečů Organizačně administrativní podmínky a konkrétní termíny nahlížení - Opatření děkana č. 7/2018
navazující magisterské
  bakalářské zasedání komise přezkumného řízení

Formulář žádosti o přezkoumání   rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Výsledky přezkumného řízení budou zveřejněny ve studijním informačním systému UK v modulu Přijímací řízení. Uchazečům, kteří požádali o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí, bude v průběhu září rektorátem UK zasláno písemné vyrozumění.

navazující magisterské

27. srpna – 29. srpna 2018

 

bakalářské úvodní soustředění spojené se zápisem do 1. ročníku

Programy Demografie, Geografie a Hydrologie a hydrogeologie

Místo konání: Výcvikové středisko UK v Horním Poříčí

Pozvánka k zápisu
Přihláška

29. srpna – 31. srpna 2018

 

bakalářské úvodní soustředění spojené se zápisem do 1. ročníku

Programy Biochemie, Chemie (mimo obory se zaměřením na vzdělávání) a         Klinická a toxikologická analýza

Místo konání: Výcvikové středisko UK v Horním Poříčí

Pozvánka k zápisu
Přihláška

29. srpna – 31. srpna 2018

 

bakalářské úvodní soustředění spojené se zápisem do 1. ročníku

Biologie (mimo obory se zaměřením na vzdělávání), Bioinformatika a Speciální chemicko-biologické obory, 
Místo konání: Praha

Pozvánka k zápisu

31. srpna - 2. září 2018

 

bakalářské úvodní soustředění spojené se zápisem do 1. ročníku

Pro programy:  Ekologie a ochrana prostředí, Geologie, Vědy o Zemi a obory se zaměřením na vzdělávání všech programů

Místo konání: Výcvikové středisko UK v Horním Poříčí

Pozvánka k zápisu
Přihláška

11. září 2018 bakalářské náhradní termín zápisu pro uchazeče všech bakalářských oborů v případě, že se z vážných důvodů nemohou zúčastnit úvodního soustředění
Formulář žádosti o náhradní termín zápisu
14. září 2018 navazující magisterské zápis do 1.  ročníku absolventi PřF (jarní termín státnic)
18. září 2018 navazující magisterské zápis do 1. ročníku absolventi ostatních fakult UK a jiných VŠ
21. září 2018 navazující magisterské zápis do 1. ročníku absolventi PřF UK (podzimní termín státnic)
1. října 2018 bakalářské zahájení akademického roku 2018/2019  
navazující magisterské
31. října 2018 bakalářské slavnostní imatrikulace Konkrétní termíny (rozdělení dle oborů) budou upřesněny v aktualitách a v informacích pro 1.ročníky na stránce Imatrikulace.

Akce dokumentů