E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram přijímacího řízení

do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2018/2019

Poslední aktualizace: 3. 7. 2018

Datum / Období

Týká se studia

Událost

Komentář / Vysvětlení

28. února 2018 bakalářské konečný termín pro podání přihlášky  Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím modulu Přijímací řízení studijního informačního systému UK. Do 28.2.2018 je třeba provést i platbu.
navazující magisterské
1. – 31. března 2018 bakalářské kontrola přihlášek ke studiu a plateb administrativního poplatku V případě, že administrativní poplatek nebude zaplacen v plné výši nebo nebude uhrazen vůbec, bude uchazeč vyzván k odstranění nedostatku.
navazující magisterské

29. března 2018

bakalářské konečný termín pro podání žádosti o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče Formulář žádosti
31. března 2018 navazující magisterské
31. března 2018 navazující magisterské konečný termín pro podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky

Informace o upuštění od přijímací zkoušky - NMgr.

Formulář žádosti

od 5. května 2018 bakalářské rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce Pozvánky se rozesílají pouze elektronicky prostřednictvím SIS na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
navazující magisterské
10. května 2018 bakalářské konečný termín pro podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky

Informace o upuštění od přijímací zkoušky - Bc.

Formulář žádosti

13. - 14. června 2018 bakalářské přijímací zkoušky Přesný termín zkoušky bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce.
22. června 2018 bakalářské zveřejnění výsledku přijímací zkoušky V 15:00 bude výsledek přijímací zkoušky zveřejněn ve studijním informačním systému UK na adrese http://www.natur.cuni.cz/prijimacky
18. – 22. června 2018 navazující magisterské

přijímací zkoušky    a zveřejnění jejich výsledků 

Přesný termín zkoušky bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce.
V případě, že jste podali přihlášku na více oborů na PřF a termíny přijímacích zkoušek se Vám kryjí, obraťte se prosím na referentku pro příslušný obor.

Výsledky budou zveřejňovány průběžně v informačním systému Studim UK v modulu Přijímací řízení.

26. června 2018 bakalářské náhradní termín přijímací zkoušky Informace o tom, v jakých případech a jakým způsobem je možno o náhradní termín přijímací zkoušky požádat.
29. června 2018 bakalářské zveřejnění výsledku přijímací zkoušky konané v náhradním termínu Ve 15:00 bude výsledek přijímací zkoušky zveřejněn v informačním systému Studium UK v modulu Přijímací řízení.
29. června 2018 navazující magisterské náhradní termin přijímací zkoušky Informace o tom, v jakých případech a jakým způsobem je možno o náhradní termín přijímací zkoušky požádat.

27. června – 14. července 2018

bakalářské

rozesílání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Rozhodnutí o přijetí se zasílá pouze elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému UK. Rozhodnutí o nepřijetí se zasílá v listinné podobě na doručovací adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

navazující magisterské
10. července 2018 navazující magisterské předčasný termín zápisu                     do 1. ročníku Pro zájemce všech oborů z důvodu cesty do zahraničí v době řádného termínu atd. 
Formulář žádosti o předčasný termín zápisu
17. července - 14. srpna 2018 (pouze ve dnech stanovených Opatřením děkana) bakalářské nahlížení do materiálů uchazečů Organizačně administrativní podmínky a konkrétní termíny nahlížení - Opatření děkana č. 7/2018
navazující magisterské
21. srpna 2018 bakalářské posouzení odvolání proti nepřijetí rektorem

Formulář odvolání

Výsledky odvolání budou zveřejněny v informačním systému Studim UK v modulu Přijímací řízení.  Rozhodnutí  bude uchazečům, kteří se odvolali proti nepřijetí ke studiu, zasláno v průběhu září rektorátem UK.

navazující magisterské

27. srpna – 29. srpna 2018

 

bakalářské úvodní soustředění spojené se zápisem do 1. ročníku

Programy Demografie, Geografie a Hydrologie a hydrogeologie

Místo konání: Výcvikové středisko UK v Horním Poříčí

Zápisy do prvních ročníků bakalářského studia (přihlašování na soustředění se zápisem do studia je možné do 31.7.2018)

29. srpna – 31. srpna 2018

 

bakalářské úvodní soustředění spojené se zápisem do 1. ročníku

Programy Biochemie, Chemie (mimo obory se zaměřením na vzdělávání) a         Klinická a toxikologická analýza

Místo konání: Výcvikové středisko UK v Horním Poříčí

Zápisy do prvních ročníků bakalářského studia (přihlašování na sosutředění se zápisem do studia je možné do 31.7.2018)

29. srpna – 31. srpna 2018

 

bakalářské úvodní soustředění spojené se zápisem do 1. ročníku

Biologie (mimo obory se zaměřením na vzdělávání), Bioinformatika a Speciální chemicko-biologické obory, 
Místo konání: Praha

Zápisy do prvních ročníků bakalářského studia (přihlašování na sosutředění se zápisem do studia je možné do 31.7.2018)

31. srpna - 2. září 2018

 

bakalářské úvodní soustředění spojené se zápisem do 1. ročníku

Pro programy:  Ekologie a ochrana prostředí, Geologie, Vědy o Zemi a obory se zaměřením na vzdělávání všech programů

Místo konání: Výcvikové středisko UK v Horním Poříčí

Zápisy do prvních ročníků bakalářského studia (přihlašování na sosutředění se zápisem do studia je možné do 31.7.2018)

11. září 2018 bakalářské náhradní termín zápisu pro uchazeče všech bakalářských oborů v případě, že se z vážných důvodů nemohou zúčastnit úvodního soustředění
Formulář žádosti o náhradní termín zápisu
14. září 2018 navazující magisterské zápis do 1.  ročníku absolventi PřF (jarní termín státnic)
18. září 2018 navazující magisterské zápis do 1. ročníku absolventi ostatních fakult UK a jiných VŠ
21. září 2018 navazující magisterské zápis do 1. ročníku absolventi PřF UK (podzimní termín státnic)
17. - 21. září 2018

bakalářské

navazující magisterské

Orientační týden pro studenty 1. ročníků Akce pořádaná Informačním, poradenským a sociálním centrem Univerzity Karlovy
1. října 2018 bakalářské zahájení akademického roku 2018/2019  
navazující magisterské
31. října 2018 bakalářské slavnostní imatrikulace Konkrétní termíny (rozdělení dle oborů) budou upřesněny v aktualitách a v informacích pro 1.ročníky na stránce Imatrikulace.

Akce dokumentů