E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDůležité termíny přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů

pro akademický rok 2019/2020

Poslední aktualizace: 5. 12. 2018

 

Vysvětlivka: SIS = studijní informační systém (Informační systém Studium)

Datum / Období

Událost

Doplňující informace

28. února 2019

Konečný termín pro podání přihlášky ke studiu

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím modulu Přijímací řízení SIS UK. Tištěná přihláška ani doklady o vysokoškolském vzdělání se nezasílají.

Do 28. 2. 2019 je třeba provést i platbu poplatku ve stanovené výši.

29. března 2019

Konečný termín pro podání žádosti o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče

Formulář žádosti

Konečný termín pro podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky

Informace o upuštění od přijímací zkoušky

Formulář žádosti

od 6. května 2019

Rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce

Pozvánky se rozesílají POUZE elektronicky prostřednictvím SIS UK s avizem na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

17. - 21. června 2019

Řádný termín přijímací zkoušky a zveřejnění jejich výsledků

Přesný termín je dán předmětem zkoušky a bude uveden v pozvánce. V případě podání přihlášek na více oborů na PřF a termíny přijímacích zkoušek se Vám kryjí, obraťte se prosím na referentku studia pro příslušný studijní program/obor.

Výsledky budou zveřejňovány průběžně v modulu Přijímací řízení SIS UK.

20. - 26. června 2019 (vždy nejpozději do 3 dnů ode dne konání PZ v řádném termínu)

Konečný termín pro podání žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky

Informace o tom, v jakých případech a jakým způsobem je možno o náhradní termín přijímací zkoušky požádat.

28. června 2019

Náhradní termín přijímací zkoušky

 

27. června - 13. července 2019

Rozesílání rozhodnutí/vyrozumění  o výsledku přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí se zasílá elektronicky prostřednictvím SIS UK, pokud k tomu uchačeč dal souhlas v přihlášce ke studiu, jinak se zasílá v listinné podobě na doručovací adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Rozhodnutí o nepřijetí se zasílá v listinné podobě na doručovací adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

červenec - srpen 2019 (pouze ve stanovených dnech)

Nahlížení do materiálů uchazečů

Organizačně administrativní podmínky a konkrétní termíny nahlížení stanovuje Opatření děkana č. 07/2019.

cca 20. srpna 2019

Posouzení odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu rektorem

Formulář odvolání

Výsledky odvolání budou zveřejněny v modulu Přijímací řízení SIS UK.  Rozhodnutí  bude uchazečům, kteří se odvolali proti nepřijetí ke studiu, zasláno v průběhu září rektorátem UK.

30. září / 22. října 2019
 

Konečný termín pro doložení dokladu o získání stanoveného vzdělání

Informace o tom, jaký doklad předložit.

Akce dokumentů