E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDůležité termíny přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

pro akademický rok 2019/2020

Poslední aktualizace: 5. 12. 2018

 

Vysvětlivka: SIS = studijní informační systém (Informační systém Studium)

Datum / Období

Událost

Doplňující informace

28. února 2019

Konečný termín pro podání přihlášky ke studiu

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím modulu Přijímací řízení SIS UK. Tištěná přihláška ani doklady o středoškolském vzdělání se nezasílají.

Do 28. 2. 2019 je třeba provést i platbu poplatku ve stanovené výši.

29. března 2019

Konečný termín pro podání žádosti o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče

Formulář žádosti

od 29. dubna 2019

Rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce

Pozvánky se rozesílají POUZE elektronicky prostřednictvím SIS UK s avizem na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

10. května 2019

Konečný termín pro podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky

Informace o upuštění od přijímací zkoušky

 

Formulář žádosti

11. - 12. června 2019

Řádný termín přijímací zkoušky

Přesný termín je dán předmětem zkoušky a bude uveden v pozvánce.

14./15. června 2019

(vždy nejpozději do 3 dnů ode dne konání PZ v řádném termínu)

Konečný termín pro podání žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky

Informace o tom, v jakých případech a jakým způsobem je možno o náhradní termín přijímací zkoušky požádat.

21. června 2019

Zveřejnění výsledku přijímací zkoušky konané v řádném termínu

V 15:00 hod. bude výsledek přijímací zkoušky zveřejněn v modulu Přijímací řízení SIS UK.

25. června 2019

Náhradní termín přijímací zkoušky

 

27. června 2019

Zveřejnění výsledku přijímací zkoušky konané v náhradním termínu

V 15:00 hod. bude výsledek přijímací zkoušky zveřejněn v modulu Přijímací řízení SIS UK.

27. června - 13. července 2019

Rozesílání rozhodnutí/vyrozumění o výsledku přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí se zasílá elektronicky prostřednictvím SIS UK, pokud k tomu uchačeč dal souhlas v přihlášce ke studiu, jinak se zasílá v listinné podobě na doručovací adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Rozhodnutí o nepřijetí se zasílá v listinné podobě na doručovací adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

červenec - srpen 2019 (pouze ve stanovených dnech)

Nahlížení do materiálů uchazečů

Organizačně administrativní podmínky a konkrétní termíny nahlížení stanovuje Opatření děkana č. 07/2019.

cca 20. srpna 2019

Posouzení odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu rektorem

Formulář odvolání

Výsledky odvolání budou zveřejněny v modulu Přijímací řízení SIS UK.  Rozhodnutí  bude uchazečům, kteří se odvolali proti nepřijetí ke studiu, zasláno v průběhu září rektorátem UK.

26. srpna – 1. září 2019

 

Úvodní soustředění spojené se zápisem do 1. ročníku

Zápisy do prvních ročníků bakalářského studia (přihlašování na soustředění se zápisem do studia je možné do 31. července 2019)

30. září / 22. října 2019
 

Konečný termín pro doložení dokladu o získání stanoveného vzdělání

Informace o tom, jaký doklad předložit.

Akce dokumentů