E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky (II.) přijímacího řízení k doktorskému studiu na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2020/2021

Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 31. prosince 2020.

Podmínky pro přijetí

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni studia doložené do 28. února 2021.

Absolventi českých VŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání (dočasně, než obdrží diplom). Tento požadavek se nevztahuje na absolventy magisterského studia na Univerzitě Karlově.

Absolventi zahraničních VŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na této webové adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-magisterskeho-a-doktorskeho-studia

 • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).
 • Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 50 bodů ze 100 možných.

Přihláška ke studiu a Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 31. prosince 2020. Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupové údaje do SIS po celou dobu přijímacího řízení.

Na každý zvolený program se podává samostatná přihláška.

Přílohy k přihlášce:

 • Strukturovaný životopis (povinná příloha)

 • Výpis splněných studijních povinností za dosavadní magisterské studium nebo dodatek k diplomu za ukončené magisterské studium (povinná příloha)

 • Stručná anotace plánovaného doktorského projektu (nepovinná příloha, ke které se vztahuje bonifikace)

 • Seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče, popř. odborné posudky těchto prací a ostatní doklady hodné zřetele, např. doklady o absolvovaných odborných kurzech, doklady o jazykových zkouškách apod. (nepovinná příloha)

Poplatek ve výši 660,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 31. prosince 2020.

Platební údaje:

Název účtu: Univerzita Karlova

Číslo účtu:  19-2764980247/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 988018

IBAN: CZ8701000000192764980247

SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po vyplnění přihlášky. Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče.

Při platbě ze zahraničí je nutné uhradit veškeré bankovní poplatky.

V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

Přijímací zkouška

Řádný termín: 5. února 2021

Náhradní termín: 10. února 2021

Pozvánka k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Žádost musí být náležitě odůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští.
Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu.
Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 31. prosince 2020.
Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

 • Přijímací zkouška je jednokolová a skládá se z jedné nebo více částí. Bližší specifikace je uvedena u jednotlivých programů.

 • Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 8. ledna 2021, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

 • Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

 • Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho až 30 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přednášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu. Počet bodů, které může uchazeč získat ve formě bonifikace, je uvedeno u jednotlivých studijních programů.

Nahlížení do spisu

Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

Bližší informace poskytuje studijní oddělení

Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 00 Praha 2

Pro osobní kontakt: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
biologické programy - Věra Šmídová, tel. +420221951163, e-mail: vera.smidova@natur.cuni.cz

ostatní programy - Nataša Tymichová, tel. +420221951162, e-mail: natasa.tymichova@natur.cuni.cz

zahraniční uchazeči (mimo Slovensko) – Mgr. Valerie Havrdová, +420221951154, e-mail: valerie.havrdova@natur.cuni.cz

Další informace jsou k dispozici na webové stránce:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni

Přehled doktorských studijních programů v akademickém roce 2020/2021

(uskutečňované bez specializace, forma studia prezenční i kombinovaná, standardní délka studia 4 roky, jazyk výuky český a anglický)

Studijní program

(v elektronické přihlášce uvedeno jako studijní obor)

Informace k přijímací zkoušce

Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

Pohovor se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. Případné další požadavky jsou uvedeny u konkrétního studijního programu.

Možná výše bonifikace

Anorganická chemie

Pro zajištění plynulého průběhu přijímací zkoušky si uchazeč předem připraví krátké resumé dosavadního studia a odborné činnosti, které v průběhu pohovoru ústně přednese (cca 5 minut). Dále předloží seznam a kopie publikovaných prací, doklady o získaných akademických oceněních a případné další podklady, které by mohly doplnit informace k přijímací zkoušce. Jelikož by měl přijímací pohovor prověřit schopnost uchazeče komunikovat v anglickém jazyce, bude část přijímací vedena v angličtině. Komise si vyhrazuje právo vést přijímací zkoušku písemnou formou, např. jako test, kterým prověří znalosti uchazeče v oblasti anorganické chemie v rozsahu magisterského studia. Komise rozhodne na základě komplexního posouzení odborných a jazykových schopností uchazeče, celkové motivace a předpokladů k samostatné vědecké práci.

0

Fyzikální chemie

K prověření schopností komunikovat v anglickém jazyce si uchazeči připraví tří až pětiminutové vystoupení, ve kterém komisi v anglickém jazyce seznámí s výsledky své diplomové práce, případně s abstraktem publikace (s projektorem není počítáno). Komise bude klást dotazy také v jazyce anglickém.

30

Makromolekulární chemie

K prověření schopností komunikovat v anglickém jazyce si uchazeči připraví tří až pětiminutové vystoupení, ve kterém komisi v anglickém jazyce seznámí s výsledky své diplomové práce, případně s abstraktem publikace (s projektorem není počítáno). Komise bude klást dotazy také v jazyce anglickém.

30

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

Přijímací zkouška bude probíhat v anglickém jazyce. Zkouška má 3 části:
1) Dosavadní vědecká práce uchazeče (uchazeč si připraví 3-5 minutovou prezentaci).
2) Motivace uchazeče a rámcový plán doktorské práce.

Prověření znalostí v oborech relevantních k počítačovému modelování (zejména fyzikální chemie a chemická fyzika).

 

0

Organická chemie

Písemná příprava bude trvat 1 hodinu. Poté budou uchazeči postupně zváni k ústní zkoušce. Zkouška má dvě části:
1) Krátké představení projektu disertační práce, kterému by se rádi věnovali.
2) Test znalosti organické chemie v rozsahu učebnice Organická chemie od Johna McMurrryho.

0

Antropologie a genetika člověka

 

30

Botanika

Pro přijímací řízení uchazeč předloží komisi návrh tématu a obsahu práce v písemné a elektronické podobě. Je vhodné, pokud je tento návrh parafován předpokládaným školitelem. Návrh tématu a obsahu práce nechť se týká vědeckého přínosu tématu, jeho realizovatelnosti, možností financování, a napojení na stávající týmy v oboru; obvykle v délce 1-3 strany textu.

K přijímací zkoušce si připraví uchazeč prezentaci rámcové představy o tématu práce v trvání ca. 10 minut. Přijímací komise hodnotí, vedle odborných schopností uchazeče, především tuto prezentaci, zajímavost a relevanci tématu, návaznost na řešenou problematiku v oboru a myšlenkovou ujasněnost vystoupení.

30

Ekologie

 

30

Experimentální biologie rostlin

Komise hodnotí:
1) Kvalitu a prezentaci projektu disertace. Uchazeč může připojit anotaci k přihlášce ke studiu jako nepovinnou přílohu nebo ji přinese k pohovoru. Je hodnocen jak vědecký obsah, tak prezentace projektu a reakce na otázky členů komise. Očekává se, že student anotaci připravuje ve spolupráci s předpokládaným školitelem práce.
2) Znalosti a orientaci uchazeče v problematice oboru s přihlédnutím k tématu projektu a předchozí odborné aktivitě (např. magisterský projekt) a motivovanost studenta. Uchazeč musí prokázat znalost současné vědecké problematiky oboru (zejména týkající se problematiky navrhovaného projektu, a schopnost klást relevantní otázky, formulovat hypotézy a kriticky je hodnotit.
3) Komise může přihlédnout též k předchozím odborným aktivitám a k dosavadním studijním výsledkům.

15

Imunologie

(studijní program biomedicíny)

Přijímací zkouška se sestává z více částí, probíhá formou prezentací, pohovorů a diskusí na základě vypracované písemné přípravy (na otázky nebo problémy zadané komisí). Uchazeči prezentují před komisí svoje výsledky z magisterského studia (v angličtině). Přijímací zkouška probíhá v průběhu jednoho dne.

 

 

 

 

0

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

(studijní program biomedicíny)

 

10

Parazitologie

Komise hodnotí:
1) Kvalitu a prezentaci projektu disertace – uchazeč může připojit anotaci k přihlášce ke studiu jako nepovinnou přílohu nebo ji přinese k pohovoru (hypotéza a plán řešení projektu včetně metodiky práce). Je hodnocena jak prezentace projektu, tak reakce na otázky členů komise.
2) Předchozí odbornou činnost – hodnotí předchozí aktivity, zejména avšak nikoli výlučně takové, které mají vztah k projektu: přednostně hodnotí publikační a grantové aktivity.
3) Znalosti a orientaci uchazeče v problematice oboru s přihlédnutím na téma projektu – uchazeč musí prokázat znalost současné vědecké problematiky oboru a zejména pak v oblasti projektu, dokáže kriticky hodnotit vědecké hypotézy; komise může rovněž přihlédnout k dosavadním studijním výsledkům.

30

Vývojová a buněčná biologie

(studijní program biomedicíny)

 

Přijímací zkouška se sestává z více částí, probíhá formou prezentací, pohovorů a diskusí na základě vypracované písemné přípravy (na otázky nebo problémy zadané komisí). Uchazeči prezentují před komisí svoje výsledky z magisterského studia (v angličtině). Přijímací zkouška probíhá v průběhu jednoho dne.

Seznam návrhů témat a školitelů, kteří nabízejí projekty pro uchazeče v akademickém roce 2020/2021, je zveřejněn na stránkách Katedry buněčné biologie (https://www.natur.cuni.cz/biologie/bunecna-biologie/studium). Doporučujeme uchazečům, aby kontaktovali školitele předem a diskutovali s nimi o možnostech, které projekt nabízí, i o nárocích, které klade.

 

 

 

0

Teoretická a evoluční biologie

 

0

Zoologie

 

30

Environmentální vědy

 

30

Geologie

K přijímacímu pohovoru do doktorského studia si uchazeči přinesou svou diplomovou práci, seznam publikací nebo abstrakt z konferencí, na nichž prezentovali výsledky své dosavadní vědecké práce a získaná akademická ocenění.

Uchazeč/uchazečka ústně seznámí členy komise (v rozsahu 5 – 10 minut):
- se svojí dosavadní odbornou činnosti (diplomová práce)
- motivací k doktorskému studiu
- výzkumnou podstatou doktorského projektu

Komise komplexně zhodnotí motivaci uchazeče/uchazečky, jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti i kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.

30

Demografie

Uchazeč/uchazečka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti a (b) stručný návrh svého doktorského projektu. Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/uchazečky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.

10

Didaktika geografie

Uchazeč/uchazečka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut):
(a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti a
(b) stručný návrh svého doktorského projektu. Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/uchazečky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.

10

Fyzická geografie a geoekologie

Uchazeč/uchazečka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut):
(a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti a
(b) stručný návrh svého doktorského projektu. Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/uchazečky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.

0

Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

Uchazeč/uchazečka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut):
(a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti a
(b) stručný návrh svého doktorského projektu. U každého uchazeče/uchazečky bude hodnocena motivace k vědecké práci, jazykové schopnosti, dosavadní odborné, výzkumnou úroveň a proveditelnost doktorského studia v předepsané době.

 

10

Obecná geografie

Uchazeč/uchazečka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut):
(a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti a
(b) stručný návrh svého doktorského projektu. Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/uchazečky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.

10

Regionální a politická geografie

Uchazeč/uchazečka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut):
(a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti a
(b) stručný návrh svého doktorského projektu. Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/uchazečky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.

10

Sociální geografie a regionální rozvoj

Uchazeč/uchazečka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut):
(a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti a
(b) stručný návrh svého doktorského projektu. Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/uchazečky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.

10

 

Akce dokumentů