E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČasto kladené dotazy k přijímacímu řízení

Níže uvedené odpovědi na dotazy jsou platné ke dni 1. 3. 2019, pokud u odpovědi není uvedeno jinak.

Vyžaduje Přírodovědecká fakulta certifikát o znalosti češtiny?

Certifikát o znalosti češtiny nepožadujeme.


Za jakých podmínek se promíjí přijímací zkouška?

Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky se liší v jednotlivých akademických rocích i pro jednotlivé studijní programy/obory. Podmínky přijímacího řízení pro daný akademický rok jsou zveřejněny na webových stránkách pro uchazeče o studium.


Středoškolské vzdělání jsem absolvovala v zahraničí a asi před 5 lety  jsem si nechala uznat toto vzdělání nostrifikací. Teď jsem podala přihlášku k bakalářskému studiu na vaší fakultě. Musím o nostrifikaci žádat znovu?

Nostrifikační doložka nemá omezenou platnost, proto ji můžete opět použít.


Jsem studentka prvního ročníku a tuším, že se mi pravděpodobně nepodaří splnit podmínky pro postup do druhého ročníku. Mohu poslat znovu přihlášku ke studiu oboru, který studuji, aniž bych studium ukončila?

Ano, je to možné. Ale v případě, že budete přijata ke studiu stejného studijního oboru, musíte před zápisem do 1. ročníku stávající studium ukončit.


Mám zájem o studium na Přírodovědecké fakultě. Chtěla bych se zeptat, zda jsou ještě k sehnání publikace modelových otázek k přijímacímu řízení na PřF?

Vybrané modelové otázky jsou zveřejněny pouze na webových stránkách pro uchazeče o studium.


Podala jsem dvě přihlášky k bakalářskému studiu na vaší fakultě. Předmět přijímací zkoušky je stejný. Budu muset dělat zkoušku dvakrát?

Ne, pokud je předmět přijímací zkoušky shodný pro oba studijní programy/ oborů, budete tento test vykonávat jen jednou a výsledek testu se započítá pro oba programy/obory.


Maturitní zkoušku budu vykonávat až v září, takže v době, kdy se budou konat přijímací zkoušky ještě nebudu mít maturitu. Mohu se i přesto přijímacích zkoušek zúčastnit?

Ano, můžete. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení studijnímu oddělení doložíte až při zápisu do studia, nejpozději do data stanoveného v podmínkách přijímacího řízení pro aktuální akademický rok.


Hraje v přijímacím řízení k bakalářskému studiu roli prospěch na střední škole?

Studijní výsledky ze střední školy jsou zohledňovány pouze v rámci upuštění od přijímací zkoušky ke studiu některých programů/oborů. Informace o podmínkách přijímacího řízení v aktuálním akademickém roce najdete na webových stránkách Přírodovědecké fakulty.


K přijímací zkoušce se nemohu dostavit, neboť jsem onemocněl. Mohu požádat o vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu?

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá nejpozději do 3 dnů ode dne konání  zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. K  žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky je nutné přiložit lékařskou zprávu.


Jsem student bakalářského studia na jiné vysoké škole a přihlásil jsem se k jarnímu termínu státních závěrečných zkoušek. Termín přijímací zkoušky do navazujícího studia na Vaší fakultě se však kryje s termínem SZZK. Co mám dělat?

Ve Vašem případě se jedná o studium, jehož úspěšné absolvování je jednou z podmínek pro přijetí do navazujícího magisterského studia. Pošlete studijnímu oddělení písemnou žádost o povolení vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu. K žádosti přiložte originál potvrzení Vaší školy o termínu SZZK.


Termín přijímací zkoušky na vaší fakultě se mi kryje s termínem přijímací zkoušky na jiné fakultě. Mohu požádat o náhradní termín přijímací zkoušky?

Ano, požádat můžete, avšak nemusí Vám být vyhověno. Vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu je povolováno především ze zdravotních, příp. náhle vzniklých, důvodů.


Je nutné vyplňovat v přihlášce prospěch ze střední školy? Požaduje fakulta na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotním stavu uchazeče?

Požadavky jsou vždy dány obsahem závazně stanovených Podmínek přijímacího řízeni.  V aktuálních podmínkách přijímacího řízení se vyplnění středoškolského prospěchu ani potvrzení lékaře nevyžaduje.


Za jakých podmínek mohu přestoupit na Přírodovědeckou fakultu z jiné VŠ? Jedná se o studium stejného oboru.

Aktuálně platné znění zákona o vysokých školách "přestup" neumožňuje. Je možné, aby si uchazeč podal přihlášku ke studiu na naši fakultu, absolvoval přijímací řízení a po přijetí si požádal o uznání splněných studijních povinností z předchozího studia. Uznávání předmětů na se řídí ustanovením čl. 9 Pravidel pro organizaci studia PřF.


Minulý týden jsem zaplatil poplatek za přihlášku ke studiu a dosud zaplacení nevidím v SIS.

Pravděpodobně jste vůbec neuvedl nebo uvedl chybný specifický nebo variabilní symbol nebo omylem zaplatil jinou částku, než byla stanovena podmínkami přijímacího řízení. V tom případě se platba nespáruje s přihláškou automaticky. Zašlete proto mailovou zprávu na adresu prihlaska@natur.cuni.cz  a ke zprávě přiložte potvrzení banky o provedené platbě.


Je nutná osobní účast při zápisu do prvního ročníku

Ve výjimečných případech Vás může zapsat i Vámi pověřená osoba na základě plné moci.  Další náležitosti jako vydání průkazu studenta, zápis předmětů atd. si musí zařídit každý sám. Vzhledem k tomu, že na úvodním soustředění a během zápisu studenti dostávají mnoho užitečných informací, jednoznačně doporučujeme osobní účast.
(Aktualizováno 7. 11. 2019)


Onemocněl jsem a nemohu se zúčastnit úvodního soustředění a tedy ani zápisu. Kdy se mohu zapsat ke studiu?

Pošlete studijnímu oddělení elektronickou žádost o zápis v náhradním termínu zápisu. Studijní oddělení Vám na základě této žádosti pošle informace o náhradním termínu zápisu.


Jsem ze Slovenska a mám zájem o studium na Přírodovědecké fakultě. Chtěla bych se zeptat, jak je to s používáním slovenštiny na přednáškách, v písemných pracích a při zkouškách?

Přednášky jsou v jazyce výuky studijního programu, tedy v češtině nebo angličtině. Použití slovenštiny ze strany studenta, zejména při písemném projevu, je závislé na souhlasu vyučujícího/zkoušejícího. Pokud byste chtěla obhajovat závěrečnou práci psanou ve slovenštině, budete muset podat písemnou žádost a nemusí Vám být vyhověno.


Pokud jste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku ohledně přijímacího řízení, obraťte se prosím na paní Janu Skalickou ze studijního oddělení (mail: prihlaska@natur.cuni.cz)

 

Akce dokumentů