E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMolekulární biologie a biochemie organismů

Bakalářský studijní obor studijního programu Speciální chemicko-biologické obory

Proč studovat bakalářský studijní obor Molekulární biologie a biochemie organismů?

Biologické a  zejména experimentální biologické obory, zažívají v současné době obrovský rozmach. Od nových přístupů v léčbě nemocí po nové technologie v zemědělství či výrobě potravin, od hledání nových materiálů až po řešení tajemství vzniku života. Cílem tříletého bakalářského oboru „Molekulární biologie a biochemie organismů“ je připravit studenty pro navazující magisterské studium v oborech molekulární a buněčné biologie, biochemie, imunologie, genetiky, fyziologie, mikrobiologie (a dalších). Absolventi tak získají optimální vzdělání  pro experimentální práci v laboratořích základního i aplikovaného výzkumu. Bakalářské studium dává studentům prostor a příležitost  získat také znalosti v podpůrných oborech – chemie, matematiky a biofyziky, potřebné pro zvládnutí náročných experimentálních metod a práci se sofistikovanými přístroji. Zájemci se mohou již od druhého ročníku zapojit do vědecké práce ve výzkumných skupinách fakulty.

Absolvent má komplexní vzdělání v experimentálních biologických, biochemických a biomedicínských oborech, včetně rozšířených základů nebiologických disciplín - matematiky, fyziky a chemie. Tento typ interdisciplinárního vzdělání absolventovi poskytuje dobré předpoklady pro navazující, specializační magisterské studium v různých oborech experimentální biologie a umožňuje mu uplatnit se ve vědecko-výzkumných laboratořích jak základního i aplikovaného výzkumu, tak v laboratořích zdravotnických zařízení i zemědělských, potravinářských a chemických podniků. Další možnosti uplatnění jsou v institucích státní správy, kde je kladen požadavek na zvládnutí složité přístrojové techniky (útvary ochrany přírody, monitoring GMO, hygienické stanice).

Základní informace o studiu

Studijní plán si mohou studenti sestavit sami z předmětů  (přednášek, cvičení a laboratorních kurzů) nabízených v několika modulech. Pro snazší orientaci studentů je navržen modelový program, který budoucím absolventům usnadňuje rozhodování. Tento program je promyšlen z hlediska počtu hodin, kreditů a zkoušek v jednotlivých semestrech, bere v úvahu současnou nabídku předmětů na PřF UK a především vede k vyváženému vzdělávání studentů v experimentálních biologických a interdisciplinárních oborech. V souladu se studijním řádem Přírodovědecké fakulty je student povinen během tříletého bakalářského studia získat minimální počet 180 tzv. kreditů. Kreditní systém je postaven na pravidlu, že počet kreditů odpovídá významu a náročnosti přednášky či cvičení. Systém studia na Biologické sekci umožňuje část z těchto kreditů – získat absolvováním  přednášek například na Chemické sekci PřF UK, Matematicko-fyzikální fakultě UK, případně na jiných fakultách.. Studium oboru je zakončeno Státní bakalářskou zkouškou. Zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a z ústní bakalářské zkoušky. Témata pro bakalářskou práci vypisují katedry/školitelé a to se zřetelem na zájem a zaměření každého studenta. Bakalářská práce je pro většinu studentů první příležitostí nahlédnout do světa skutečné vědecké literatury a prvním pokusem zpracovat vědecký problém. Student si téma bakalářské práce vybírá během druhého,  nejpozději začátkem 3.ročníku.  Ústní bakalářská zkouška se koná jako souborná zkouška znalostí odpovídajících specializaci tohoto bakalářského oboru.

Zkušenosti studentů

Studium Molekulární biologie a biochemie organismů na PřF UK je podle mého názoru nejlepší příprava pro práci v tomto oboru – člověk si osvojí teoretické i praktické znalosti, oceňuji také moderní přístup fakulty ke vzdělávání (např. možnost indiv. tvorby rozvrhu, možnost vycestovat na ERASMUS, nový projekt Bakalář plus apod.). - Alena Kučerová

Další zkušenosti studentů oboru Molekulární biologie a biochemie organismů.

Další informace

Akce dokumentů