E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeologie (dvouoborové studium)

Bakalářský studijní obor studijního programu Geologie

Proč studovat bakalářský studijní obor Geologie (dvouoborové studium)?

V dnešní době prakticky žádný vědní obor neexistuje zcela osamoceně bez návaznosti na obory jiné. Interdisciplinární přístup je nutný nejen pro rozvoj, ale i širší uplatnění každé vědní specializace. Většinou je míra vnějších vlivů na obor více či méně omezená. Samostatné vědní disciplíny pak existují vedle sebe a překryv vzniká spoluprací specialistů. Pokud jsou ale vzájemné vlivy značné a dlouhodobé, může dokonce vzniknout nové interdisciplinární zaměření se specialisty, jejichž cena není v hloubce vědomostí o jednotlivých dílčích oborech, ale v hloubce znalostí a dovedností jejich kombinace.

Geologie se uplatňuje v mnoha další vědních disciplínách, pro jejichž úspěšný rozvoj jsou vítaní odborníci se širokým geologickým základem a detailní znalostí určité vědecké metody. Proto byl vytvořen studijní obor, který umožní praktický překryv geologie s jinými obory (v současnosti je možná kombinace s archeologií, do budoucna se počítá s rozšiřováním počtu kombinací). Absolventi tohoto oboru se stanou mezioborovými specialisty se širokým znalostním základem.

Dvouoborová Geologie pomůže studentům získat široký geovědní základ, který jim umožní v kombinaci s druhým zvoleným oborem pracovat odborně v multidisciplinárním výzkumu i praxi a využívat široké spektrum informací geologických oborů. Studenti budou mít možnost výběru mezi základním a aplikovaným směrem studia. V základním směru se zaměří na hlavní charakteristiky horninového prostředí a procesy jeho formování a přeměn. V aplikovaném směru získají znalosti především o fyzikálně-chemických charakteristikách horninového prostředí a metodách jejich měření.

Kombinace s druhým oborem

Geologie - Klasická archeologie

Profil absolventa

Absolvent se díky širokému geovědnímu základu bude orientovat ve spektru geologických (geovědních) oborů a získá základy jím zvolené specializace, které mu umožní pracovat na odborné úrovni v kombinaci s dalším vybraným oborem, který geologické znalosti využívá, anebo jsou jeho součástí. Rovněž je možno vytvářet netradiční kombinace s ohledem na trendy ve vědních oborech.

Možnost uplatnění

Spektrum možností absolventů je široké. Absolventi mohou zamířit přímo do geologických firem či takových, které mají geologii jako součást činnosti. Mohou se stát koordinátory mezinárodních projektů s geologickou problematikou jako hlavní či doplňkovou součástí, uplatnit se v geovědní administrativě a managementu; geoinformatice (práce s geologickými daty), ochraně horninového prostředí, speciálním vzdělávání např. školení odborníků z rozvojových zemí, vše zpravidla v závislosti na druhém oboru.

Jaké jsou možnosti navazujícího studia?

Absolventi mají velmi dobré předpoklady pro navazující magisterské studium ve studijním programu Geologie, k dispozici je i dvouoborové studium zajišťující kontinuitu jejich zaměření. Směřovat však lze i do některých geografických oborů, případně do oborů ochrany životního prostředí.

Další informace

Akce dokumentů