E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografie se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský studijní obor studijního programu Geografie

Čím se vyznačuje obor Geografie se zaměřením na vzdělávání?

Geografie se zaměřením na vzdělávání je studijní obor určený pro přípravu středoškolských pedagogů. Lze jej studovat také v kombinaci s matematikou (Geografie se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání).

 

geografická knihovnaProč studovat bakalářský studijní obor Geografie se zaměřením na vzdělávání?

Cílem tříletého bakalářského oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání je jednak všestranně vás připravit na dvouleté navazující magisterské studium, jednak připravit pro praxi absolventy, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu. Během studia získáte široké teoretické i praktické základy z vědního oboru geografie (z fyzické, socioekonomické a regionální, kartografie) a z oborů pedagogicko-psychologických. Zároveň si osvojíte řadu obecných dovedností jako je práce na PC s GIS i obecným software, komunikace v mateřském i cizím jazyce, spolupráce v týmu apod. Šíře osvojených znalostí a dovedností poskytuje absolventům vysokou flexibilitu a tím i dosud poměrně snadné profesní uplatnění. Absolventi nastupují do státních a samosprávných institucí (odbory regionálního rozvoje na ministerstvech či krajských úřadech, orgány ochrany přírody, management lidských zdrojů, projektový management apod.), do soukromých institucí (rozvojové agentury, marketing, subjekty v cestovním ruchu, odborné redakce knižních nakladatelství a periodik apod.) i do institucí zabývajících se školskou problematikou (centra dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, lektoři vzdělávacích kurzů, nakladatelství publikací pro školy aj.).

Absolvent může uplatnit získané znalosti a dovednosti v široké škále povolání, v nichž je vyžadováno nižší vysokoškolské vzdělání: v cestovním ruchu, průvodcovských aktivitách, redaktorské práci v různých médiích, administrativních funkcích obecních, městských a krajských úřadů apod. Předpokládá se, že většina absolventů bude pokračovat v některém z navazujících magisterských studijních programů geografické sekce.

Základní informace o studiu

Studijní plán se tradičně skládá z přednášek, cvičení, terénních kurzů a praxí. Zatímco přednášky jsou zaměřeny zejména na předání teoretických poznatků, ostatní formy výuky jsou zaměřeny na osvojení praktických dovedností spojených s výzkumem (vyhodnocení geografických dat, jejich interpretace a prezentace) nebo s praxí pedagoga (kurz terénní výuky, volitelné exkurze, týdenní náslechová praxe na základních a středních školách). Můžete si také vybrat předměty za deset procent kreditů nutných pro úspěšné zakončení studia podle vašeho zájmu, a to nejen z nabídky geografické sekce, ale celé Univerzity Karlovy. Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní bakalářskou zkouškou (získání titulu Bc.).

Zkušenosti studentů

Velice příjemné prostředí a nápomocní spolustudenti a dobře kvalifikovaní pedagogové. - Lenka Havelková

Další zkušenosti studentů geografie.

Další informace

Akce dokumentů