E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografie a kartografie

Bakalářský studijní obor studijního programu Geografie

historická mapaProč studovat bakalářský studijní obor Geografie a kartografie?

Široce koncipované studium bakalářského oboru vám umožní po jeho ukončení vybírat v případě pokračování z rozmanité nabídky navazujících magisterských oborů, a to ať na geografických pracovištích přírodovědecké fakulty, tak i na jiných fakultách a univerzitách v oblasti dalších oborů přírodních i sociálních věd. A pokud nebudete ve studiu dále pokračovat, poskytne vám bakalářské studium dostatek znalostí a dovedností pro úspěšné uplatnění v praxi. Během bakalářského studia získáte základní teoretické i praktické poznatky z fyzické i sociální geografie, kartografie a dalších dílčích geografických disciplin. Naučíte se získávat data prostřednictvím moderních metod terénního výzkumu, dále je zpracovávat pomocí statistických metod a GIS a v neposlední řadě výsledky náležitě publikovat. V průběhu studia absolvujete řadu praxí a exkurzí včetně zahraničních. Gestorská pracoviště mají rozsáhlé mezinárodní kontakty, v rámci kterých jsou studentům nabízeny pobyty na zahraničních univerzitách.

Předpokládá se, že většina absolventů bude pokračovat ve studiu v rámci příbuzných navazujících magisterských oborů (fyzická geografie a geoekologie, sociální geografie a regionální rozvoj, regionální a politická geografie, kartografie a geoinformatika, demografie, ochrana životního prostředí, geologie) nebo nalezne uplatnění jako odborný pracovník v orgánech státní správy či v rezortních výzkumných ústavech. Absolvent bakalářského studijního programu může pokračovat rovněž v navazujícím magisterském programu učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů.

Základní informace o studiu

Bakalářské studium je tříleté. Nabídka kurzů ve studijním plánu pokrývá všechny základní geografické a kartografické disciplíny a zahrnuje řadu doplňujících negeografických předmětů. V průběhu studia tak posluchač získá základní znalosti a dovednosti při práci s mapou, se zdroji statistických informací a s odbornou literaturou. Student má možnost prostřednictvím výběrových a volitelných předmětů orientovat své studium podle vlastních preferencí. Především v pátém a šesté semestru je studijní plán tvořen převážně výběrovými a volitelnými kurzy. V průběhu pátého semestru se studenti přihlašují k vypracování bakalářské práce na příslušné katedře podle předpokládané studijní orientace. Šestý semestr tvoří pro většinu přechod k navazujícímu magisterskému studiu. V tomto semestru student dokončuje, odevzdává a obhajuje bakalářskou práci. Studium je ukončeno bakalářskou zkouškou. Povinnou součástí bakalářské zkoušky je obhajoba bakalářské práce.

Zkušenosti studentů

Dodává přehled o světě ve všech možných směrech, seznamuje s informačními systémy (GIS), které jsou docela v praxi využívané. - Tereza Poláková

Další zkušenosti studentů Geografie a kartografie.

Další informace

Akce dokumentů