E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOchrana životního prostředí

Bakalářský studijní obor studijního programu Ekologie a ochrana prostředí

práce v terénuProč studovat bakalářský studijní obor Ochrana životního prostředí?

Tříleté bakalářské studium je první částí třístupňového vysokoškolského vzdělávacího systému. Náš výukový obor je založen na moderních poznatcích světové vědy a na zkušenostech domácí i mezinárodní praxe. Studium zaměřeno především na přírodovědné aspekty environmentální problematiky zejména na složky prostředí a na vlivy, které prostředí pozměňují. Studovaná a přednášená témata, kromě základů přírodních věd, zahrnují atmosféru a klima, znečištění a ochranu vod, ekologii obnovy a krajinnou ekologii, nakládání s odpady a jejich zneškodňování, péči o biodiverzitu, zdravotní aspekty ochrany prostředí, právo životního prostředí, a další.

Absolventi se uplatňují ve státní správě, expertní činnosti, v základním i aplikovaném výzkumu. Jsou schopni řešit jednodušší úkoly v oblasti kvality složek prostředí, analýzy škodlivin v prostředí, managementu chráněných území, odpadů, skládek, čištění odpadních vod i vztahů zdraví člověka a prostředí. V typickém případě jsou členy řešitelských týmů a asistenti expertů ve výše zmíněných v oblastech ochrany životního prostředí.

Základní informace o studiu

V rámci studijního oboru je zpracovávána závěrečná bakalářská práce, která umožňuje zaměřit se na některou oblast hlouběji. Všestranná bakalářská příprava založená na využití pestré škály výukových metody (přenášky, semináře, laboratorní cvičení, exkurze) doplněná o specializaci v rámci bakalářské práce je důležitým předpokladem pro vstup do dvouletého navazujícího magisterského studia a pro vynikající posluchače posléze i do studia doktorského.

Ve studijním plánu je ponecháno 10 % kreditů volitelným předmětům, čímž je umožněna specializace studenta dle svého zaměření. Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní bakalářskou zkouškou (získání titulu bakalář – Bc).

Další informace

Akce dokumentů