E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníChemie se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský studijní obor studijního programu Chemie

chemická laboratoř

Lze studovat jednooborobvě a dvouoborově. U dvouoborového studia je možnost volby kombinací chemie s biologií, geologií nebo matematikou (všechny studijní obory se zaměřením na vzdělávání).

Proč studovat bakalářský studijní obor Chemie se zaměřením na vzdělávání?

Cílem tříletého bakalářského studijního oboru Chemie zaměřená na vzdělávání je připravit absolventy, kteří získají ucelené teoretické a praktické znalosti a dovednosti ze základních chemických disciplín (anorganická, analytická, fyzikální a organická chemie, toxikologie a biochemie) a v případě dvouoborového studia i z druhého oboru, pochopí vztahy mezi nimi, budou schopni se orientovat v interdisciplinární oblasti chemie a dalšího oboru. Dokáží prezentovat a popularizovat obory, ovládají základy informačních a komunikačních technologií, orientují se v informačních systémech, mají přehled o vzdělávacích systémech u nás a v zahraničí a ovládají základy pedagogiky a psychologie. Studenti se mohou na chemické sekci již v průběhu studia zapojit do činnosti kateder, v oblasti chemického vzdělávání pak na katedře učitelství a didaktiky chemie.

Výhodou jednooborového studia ve srovnání s dvouoboborovým je získání širšího základu chemických disciplín, možnost širší volby předmětů v rámci Univerzity Karlovy zaměřených na problematiku chemického vzdělávání  a získání mezinárodního titulu Eurobachelor®.

Výhodou dvouoborového studia je širší uplatnění v praxi a možnost volby širšího spektra oborů navazujícího magisterského studia než u studia jednooborového.

Základní informace o studiu

Studijní plán jednooborového i dvouoborového studia se skládá z povinných a povinně volitelných přednášek, cvičení, seminářů a laboratorních kurzů. V průběhu tříletého studia musí student získat minimálně 180 kreditů. Z tohoto počtu je určeno 18 kreditů na volitelné předměty, které student vybírá podle vlastního uvážení. Nejpozději ve třetím ročníku student volí téma bakalářské práce (z chemie, případně z druhého oboru u dvouoborového studia), jejíž obhajoba je vedle zkoušky z chemie (a u dvouoborového studia i z druhého oboru) součástí státní závěrečné zkoušky. Okruhy témat bakalářských prací volí student z nabídky katedry učitelství a didaktiky chemie, příp. z nabídky dalších chemických kateder a kateder příslušejících druhému oboru. Katedra učitelství a didaktiky chemie nabízí témata zaměřená např. na problematiku chemického vzdělávání na středních školách z hlediska potřeb nových a netradičních výukových materiálů, ICT, chemické experimenty pro školní praxi, přípravu studijních materiálů pro talentované žáky středních škol, propagaci a popularizaci chemických oborů).
Absolvent získá základní vědomosti a praktické dovednosti z chemických disciplín a přehled o chemických vzdělávacích systémech. Studium je prvním stupněm nezbytným pro získání kvalifikace (Mgr.) středoškolského učitele chemie. Absolvování studia umožňuje uplatnění ve vzdělávacích institucích, redakcích, nakladatelstvích a médiích.

Zkušenosti studentů

Přírodovědecké fakulty připravují středoškolské učitele především po odborné stránce. Mimo pedagogických znalostí a dovedností musí být učitel na SŠ i odborník v daném oboru. Karlova Univerzita má navíc prestiž a lze zde studovat i doktorský program didaktika chemie. - Jan Tříska

Další zkušenosti studentů Chemie se zaměřením na vzdělávání.

Další informace

Akce dokumentů