E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEkologická a evoluční biologie

Bakalářský studijní obor studijního programu Biologie

biologie4Proč studovat bakalářský studijní obor Ekologická a evoluční biologie?

Tříletý bakalářský studijní obor Ekologická a evoluční biologie je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti ekologie a biodiverzity organismů. Obor se věnuje dynamicky se rozvíjejícím směrům současné biologie. Cílem je optimálně připravit studenty pro navazující magisterské studium v biologických a ekologických oborech.
V rámci bakalářského studia získá absolvent komplexní vzdělání v ekologii a biodiverzitě organismů, včetně rozšířených základů souvisejících pomocných disciplín (věd o Zemi a životním prostředí, biostatistiky, laboratorních technik). Důraz je kladen na znalosti a praxi terénního biologa se schopností využití poznatků na úrovni ekosystémů a krajiny.

Absolvent studijního oboru je odborníkem schopným provádět standardní terénní i teoretické ekologické analýzy populací a společenstev i kvantitativní interpretaci ekologických dat. Absolvent má dobré předpoklady pro navazující magisterské studium ve studijním programu Biologie a v příbuzných oborech. Současně se dobře uplatní na vědecko-výzkumných pracovištích základního i aplikovaného výzkumu, v oblastech muzeologie, zoologických a botanických zahradách i v nevládním a soukromém sektoru zabývajícím se např. problematikou ekologické biologie a biodiverzity (ochrana přírody, kontrola kvality vod, revitalizační zásahy, chovatelství).

Základní informace o studiu

Studijní plán je založen na modulovém systému, a je tedy převážně postaven na blocích povinně-volitelných předmětů. Studenti oboru Ekologická a evoluční biologie mají zásadně rozšířen podíl předmětů z modulů „Ekologie a evoluce“ a „Organismy“, které zahrnují také terénní biologické a ekologické kurzy. Dalšími významnými součástmi studia jsou předměty z modulu „Vědy o Zemi a životním prostředí“ i základy buněčné a molekulární biologie. Běhěm druhého, či nejpozději ve třetím ročníku si studenti vybírají jedno z 16 bakalářských „diplomních“ zaměření, v jehož rámci vypracovávají bakalářskou práci. Téměř jedna třetina kreditů za volitelné předměty je typicky spojena právě se specializačními přednáškami a kurzy v rámci "diplomních" zaměření.

Zkušenosti studentů

Výborný přístup vyučujících, technické vybavení na úrovni, množství praktických a terénních cvičení. - Roman Džamba

Další zkušenosti studentů Ekologická a evoluční biologie.

Další informace

Akce dokumentů