E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiologie se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský studijní obor studijního programu Biologie

biologie3

Tento obor je možno studovat pouze v kombinaci s dalším oborem zaměřeným na vzdělávání. Možnost volby je z kombinací s chemií, geografií nebo geologií (všechny studijní obory se zaměřením na vzdělávání).

Proč studovat bakalářský studijní obor Biologie zaměřená na vzdělávání?

Cílem tříletého bakalářského oboru Biologie zaměřená na vzdělávání je poskytnout odborný předmětový základ, na kterém lze stavět při dalším studiu zvoleného navazujícího magisterského oboru, kde již bude potřeba se specializovat na učitelství a didaktiku biologie, případně na některou z odborných biologických disciplín. Již v průběhu bakalářského studia se možno se zapojit do činnosti jednotlivých pracovišť a kateder, a to jak katedry učitelství a didaktiky biologie, tak i odborných biologických kateder.

Absolvent je vybaven hlubšími odbornými znalostmi z jednotlivých biologických oborů a dokáže je propojovat a využívat v aplikovaných biologických disciplínách. Má vstupní informace o školském systému a biologickém vzdělávání v ČR. Je způsobilý dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu orientovaném na biologii nebo učitelství biologie. Může najít uplatnění také v hospodářsko - společenských institucích orientovaných na vzdělávání pro oblast přírodních věd, případně jako asistent učitele. Nachází uplatnění také ve stejném spektru oborů jako absolvent bakalářského studia biologických oborů. Má veškeré předpoklady pro rozvíjení nadaných a talentovaných žáků v přírodovědných oborech jako asistent učitele.

Základní informace o studiu

Studijní plán se skládá z povinných a povinně volitelných přednášek, cvičení a laboratorních kurzů. Většinu předmětů je možno volit v rámci modulového systému. Jednotlivé studijní předměty jsou sestaveny podle tématické příbuznosti do skupin - modulů - povinně-volitelných předmětů, přičemž je stanoven minimální počet kreditů, které je nutno odebrat z každého modulu. Každý si tak může „ušít“ studijní program „na tělo“. Modulový systém navíc posiluje možnost výběru pro další studium. Pokud se student rozhodne pokračovat ve studiu učitelství, může snadno do svého studijního plánu zařadit přednášky rozšiřující jeho obecné biologické vzdělání. Pokud se naopak rozhodne specializovat v některé z biologických disciplín, může zařadit do svého studijního plánu odborné přednášky z daného oboru. Nejpozději v rámci třetího ročníku si pak student volí téma své bakalářské práce, a po dohodě se školitelem i jednu z nabízených specializací, buď se zaměřením na vzdělávání v biologii nebo specializaci v odborné biologii.

Jednou z výhod dvouoborového studia je, že je student vzdělán ve dvou oborech. Jinými slovy, má širší vzdělání než jednooboroví kolegové, což poskytuje určitou výhodu při uplatnění. Například absolvent bakalářského stupně studia biologie-chemie může pokračovat jak v navazujícím magisterském studiu učitelství biologie-chemie, tak ve studiu odborné biologie nebo odborné chemie. Pokud by se rozhodl v tomto stadiu studium ukončit, uplatní se v praxi v obou studovaných oborech.

Další informace

Akce dokumentů