E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Demografie – sociální geografie

Bakalářský studijní obor Demografie – sociální geografie

Proč studovat bakalářský studijní obor Demografie – sociální geografie?

Studium demografie umožňuje ucelený pohled na řadu sociálních i ekonomických problematik. Ve spojitosti s oborem sociální geografie se tak nabízí studentům lépe proniknout do takové problematiky, kterými jsou regionální analýzy a prognózy, regionalizace socio-demografického chování obyvatelstva, studium problematiky migrací, urbanizace aj. Během bakalářského studia demografie se sociální geografií získá student celou řadu poznatků jak ze základů demografie, demografické analýzy, populačního vývoje České republiky i světa či populačních prognóz, ale také ze statistických metod analýzy dat, základů kartografie a GIS, dále poznatky z regionální, politické či ekonomické geografie nebo regionální politiky a regionálního rozvoje.

Absolvent bakalářského studia demografie-sociální geografie je seznámen v demografické části se základními metodami demografie, jejichž znalost mu umožňuje analyzovat a hodnotit populační vývoj České republiky, eventuelně dalších zemí. Navíc další interdisciplinárně zaměřené předměty mu umožňují provádět analýzy populačního vývoje v širším sociálním, geografickém a ekonomickém kontextu nejen v České republice, ale i pro ostatní vyspělé země a svět. Bakalářské studium může být předpokladem pro pokračování ve studiu magisterském.Pokud absolvent bakalářského studia v magisterském studiu nepokračuje, může se uplatnit v kolektivech široce pojatého geografického, sociálního, ekonomického a zdravotnického výzkumu a v praxi pak ve státní správě, statistické službě a v personální a administrativní oblasti velkých podniků.

Základní informace o studiu

Bakalářské studium je tříleté. Studium demografie i sociální geografie probíhá na PřF UK v Praze. Písemnou bakalářskou práci lze volit buď z oboru demografie, nebo z oboru sociální geografie. Student má možnost prostřednictvím výběrových a volitelných předmětů orientovat své studium podle vlastních preferencí. Zpracování bakalářské práce z demografie je předpokladem prominutí přijímací zkoušky do navazujícího jednooborového magisterského studijního programu demografie. Pokud student předkládá písemnou bakalářskou práci na oboru sociální geografie, řídí se předpisy katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, stejně jako u bakalářské zkoušky z druhého oboru. Studenti předloží doklad o vykonání této zkoušky na studijním oddělení UK PřF. Bakalářské studium demografie v kombinaci je ukončeno po splnění všech předepsaných studijních povinností obou oborů.

Zkušenosti studentů

Dobrá kvalita, možnost navazujícího studia, jiných dobrých míst, kde demografii studovat, v ČR moc není, příjemné prostředí fakulty. - Lenka Papřoková

Další zkušenosti studentů Demografie-sociální  geografie.

Přijímací řízení

Akce dokumentů