E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Demografie – ekonomie

Bakalářský studijní obor Demografie – ekonomie

Proč studovat bakalářský studijní obor Demografie – ekonomie?

Demografie ve spojitosti s ekonomií dává studentům možnost proniknout především do aplikované demografie, tj. např. do problematiky dopadů demografického chování obyvatelstva na různé složky veřejných financí apod. Během bakalářského studia demografie s ekonomií získá student celou řadu poznatků jak ze základů demografie, demografické analýzy, populačního vývoje České republiky i světa či populačních prognóz, tak také z matematiky, statistiky, ale také z makroekonomie, ekonometrie či z veřejných financí aj.

Absolvent bakalářského studia demografie-ekonomie je seznámen v demografické části se základními metodami demografie, jejichž znalost mu umožňuje analyzovat a hodnotit populační vývoj České republiky, eventuálně dalších zemí. Navíc další interdisciplinárně zaměřené předměty mu umožňují provádět analýzy populačního vývoje v širším sociálním a ekonomickém kontextu. Bakalářské studium může být předpokladem pro pokračování ve studiu magisterském. Pokud absolvent bakalářského studia v magisterském studiu nepokračuje, může se uplatnit v kolektivech široce pojatého sociálního, ekonomického a zdravotnického výzkumu a v praxi pak ve státní správě, statistické službě a v personální a administrativní oblasti velkých podniků.

Základní informace o studiu

Bakalářské studium je tříleté. Studium demografie probíhá na PřF UK v Praze, studium ekonomie na FSV UK v Praze. Písemnou bakalářskou práci lze volit buď z oboru demografie, nebo z oboru ekonomie. Student má možnost prostřednictvím výběrových a volitelných předmětů orientovat své studium podle vlastních preferencí. Zpracování bakalářské práce z demografie je předpokladem prominutí přijímací zkoušky do navazujícího jednooborového magisterského studijního programu demografie. Pokud student předkládá písemnou bakalářskou práci na oboru ekonomie, řídí se předpisy FSV UK, stejně tak také u bakalářské zkoušky z druhého oboru. Studenti předloží doklad o vykonání této zkoušky na studijním oddělení UK PřF. Bakalářské studium demografie v kombinaci je ukončeno po splnění všech předepsaných studijních povinností obou oborů.

Zkušenosti studentů

I přes náročnost studia oceňuji, že mi obor poskytl dostatečný teoretický základ a připravil na mnohé problémy, se kterými se člověk setkává v praxi či bud. povolání. - Eva Merglová

Další zkušenosti studentů Demografie-ekonomie.

Přijímací řízení

Akce dokumentů