E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Medicinální chemie

Bakalářský studijní obor Medicinální chemie studijního programu Chemie

 

laboratoř organické chemie

Proč studovat bakalářský studijní obor Medicinální chemie?

Medicinální chemie je disciplína na rozhraní chemie a farmakologie zabývající se návrhem, přípravou a vývojem léčiv. Bakalářský studijní obor Medicinální chemie je součástí studijního programu Chemie na PřF UK, a je zaměřen na výchovu odborníků s teoretickými i praktickými znalostmi ze všech oblastí chemie, s dobrou průpravou v matematice. Během práce na bakalářském projektu se studenti zpravidla účastní řešení reálných vědeckých problémů v rámci projektů řešených jednotlivými vedoucími bakalářského projektu, z nichž většina v oboru medicinální chemie pracuje a publikuje své výsledky v prestižních mezinárodních časopisech oboru (Journal of Medicinal Chemistry, Bioorganic and Medicinal Chemistry, Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie aj.). Důraz je kladen zejména na studium chemických dějů probíhajících v organismu člověka, a jejich ovlivnění farmaky. Znalosti o fyziologii živých objektů a člověka získávají posluchači po absolvování přednášek biochemie, buněčné biologie a fyziologie živočichů, ale též v rámci doporučeně volitelných předmětů. Velká pozornost je věnována praktické výuce jednotlivých chemických disciplin, a samostatným projektům posluchačů v rámci bakalářských projektů.

Základní informace o studiu

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Medicinální chemie využívá přírodovědeckého základu a disponuje znalostmi zejména v předmětech organická a syntetická chemie, klinická a farmaceutická analýza, mikrobiologie, spektrální metody zkoumání chemických sloučenin, a stereochemie. Absolvent tohoto oboru má detailní znalosti v oblasti experimentálních analytických a měřicích technik dovolujících citlivé a specifické sledování biodistribuce a metabolismu léčiv, stejně tak jako v monitorování reakcí živých systémů na podaná léčiva a farmaceutickou intervenci. Absolvent získal veškeré nezbytné poznatky z hlediska zásad dobré laboratorní praxe, dokáže samostatně obsluhovat a udržovat moderní přístrojovou techniku výzkumných a analytických laboratoří, umí samostatně vyhodnocovat a statisticky zpracovávat výsledky analytických testů i stanovení biologických aktivit zkoušených látek, je také schopen provádět jednoduché derivatizace organických sloučenin a vyhledávat publikované postupy pro chemické modifikace ve specializovaných strukturních databázích. Volbou dalších volitelných předmětů je absolvent zaměřen na konkrétní vědeckou problematiku, a je tak připraven tvůrčím a kompetentním způsobem řešit odborné problémy během navazujícího magisterského studia, případně během svého uplatnění v praxi, především při odborné práci v chemických a farmaceutických laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, v útvarech státní správy nebo ve firmách zajišťujících distribuci laboratorních přístrojů a potřeb.

Přijímací řízení

Akce dokumentů