E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObor Chemie životního prostředí

Bakalářský studijní obor Chemie životního prostředí

práce v laboratořiProč studovat bakalářský studijní obor Chemie životního prostředí?

Chemie životního prostředí představuje hraniční studijní obor mezi chemií, biologií a dalšími vědami úzce souvisejícími s životním prostředím. Během tříletého studia bakalářského oboru Chemie životního prostředí získáte teoretické znalosti a praktické zkušenosti z jednotlivých chemických oborů, ale seznámíte také z řadou zajímavých mezioborových předmětů jako je ochrana životního prostředí, ekologie, klimatologie, molekulární biologie aj. Takto sestavený studijní plán vám umožní získat potřebné znalosti pro uplatnění v rozhodovací sféře ochrany životního prostředí, ale i ve výzkumných týmech zabývajících se problematikou životního prostředí. Zájemci o vědeckou práci se mohou již od počátku studia zapojit do řečení výzkumných projektů na různých pracovištích naší fakulty.

Absolvent má ucelené vysokoškolské znalosti jednotlivých chemických oborů - anorganické, analytické, obecné a fyzikální, organické a jaderné chemie a biochemie a dále obecné biologie, ekologie, fyziky, meteorologie, výpočetní techniky a zpracování dat. Během studia absolvoval řadu praktických cvičení, které mu rozšiřují pohled na řešení konkrétních úkolů v oblasti ochrany životního prostředí. Absolventi jsou připraveni na uplatnění ve výzkumných i administrativních týmech - v analytických laboratořích a odděleních životního prostředí průmyslových a zemědělských podniků, v útvarech pro životní prostředí orgánů státní správy. Absolvent získal rovněž potřebné základy pro navazující magisterské studium Chemie životního prostředí.

Základní informace o studiu

Studijní plán je tvořen přednáškami, cvičeními a laboratorními kurzy. Vhodnou kombinací teoretických a praktických předmětů (sestava je značně interdisciplinární) získáte potřebné znalosti pro široké uplatnění v praxi - a to jak v chemických laboratořích orientovaných na kontrolu kvality životního prostředí, tak v administrativních a kontrolních orgánech. V prvním a druhém ročníku je sestavený studijní plán poměrně fixní, neboť vám má umožnit získat potřebný základ pro další orientaci v oboru. Ve třetím ročníku si již můžete sami vybrat z bohaté nabídky volitelných předmětů poskytovaných jednotlivými katedrami PřF UK v Praze, ale i z předmětů zajišťovaných ostatními fakultami Univerzity Karlovy. Tyto předměty vám umožní prohloubit vaše znalosti v oblasti zaměření vaší bakalářské práce. Téma bakalářské práce si volíte nejpozději na začátku třetího ročníku, řada studentů se však zapojuje do vědecké a výzkumné práce již v nižším ročníku.

Bakalářské studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní bakalářskou zkouškou, po jejichž úspěšném absolvování získáte titul Bc., resp. Eurobachelor. Po úspěšném ukončení toho stupně studia se můžete přihlásit na navazující (dvouleté) magisterské studium.

Zkušenosti studentů

Velmi dobrý kolektiv a vstřícné jednání vyučujících. Také bych vyzdvihla chování paní prof. Tesařové (garanta oboru), její vstřícnost. - Jana Šmejkalová

Další zkušenosti studentů Chemie životního prostředí.

Přijímací řízení

Akce dokumentů