E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýznamná výročí z pohledu Přírodovědecké fakulty UK

Svatopluk Matolín a Kateřina Feitová
Dr. František Smotlacha
.

Během krátkého půlročního období jsme si na Přírodovědecké fakultě připomněli tři významná výročí, jimž byla věnována řada sportovních a společenských akcí (České akademické hry, Univerzitní hry, Rektorský sportovní den, Děkanský sportovní den aj.).

Sto let vysokoškolské tělovýchovy je spojováno se jménem docenta Přírodovědecké fakulty Františka Smotlachy. Této události a osobnosti Františka Smotlachy jsou věnovány četné vzpomínkové akce. Připomeňme proto jen, že Smotlachovy úvahy o nezbytnosti pohybové aktivity v souvislosti s úbytkem pohybu spojeného s měnícím se charakterem řady pracovních činností jsou i dnes plně aktuální. Odpovídají rovněž našim představám o zdravém životním stylu i prevenci tzv. civilizačních onemocnění. Pro přírodovědce je samozřejmě zajímavé, že jeho zájem se neomezoval pouze na tělovýchovu a zvláště poslední období svého života věnoval mykologii a proslul jako významný mykolog.

Dr. František Smotlacha uprostřed náčelnického sboru VS Praha
.
Prof. Jaroslav Heyrovský při slavnostním výkopu fotbalového zápasu studentských týmů polarografie proti spektroskopii (r.1935)
.

V květnu si Přírodovědecká fakulta připomněla výročí 90 ti let svého založení. Za účasti rektora UK a rektorů vysokých škol ČR přednesl děkan fakulty prof. Bohuslav Gaš CSc.  přednášku o historii fakulty. K výročí byla připravena výstava, v níž jsme mohli seznámit s jednotlivými pracovišti i významnými osobnostmi fakulty. Vedle těch, kteří položili své životy během okupace si pozornost a obdiv zaslouží jistě nositel Nobelovy ceny prof. Jaroslav Heyrovský a další významní pedagogové a vědci. V rámci kulturního programu oslav vystoupila rokenrolová formace, která zvítězila na loňském MS a jejíž členka je studentkou naší fakulty. Děkan fakulty odměnil rovněž vrcholové sportovce, kteří úspěšně studují a reprezentují naši fakultu.

Třetím výročím, které jsme vzpomněli ke konci minulého roku bylo 50 let od založení katedry tělesné výchovy. Na oslavě věnované tomuto výročí předal děkan fakulty  za přítomnosti zakládajícího člena katedry doc. Rudolfa Volrába a dalších bývalých pracovníků diplom za ,, pozdvihování tělesné, duševní a morální úrovně studentů a zaměstnanců fakulty“.  Historii i současnosti katedry byla věnována výstavka, ve které jsme si připomněli i bývalé členy katedry, kteří již, bohužel, nejsou mezi námi. Po celou dobu své existence byla katedra úzce spojována s životem fakulty a dle potřeby a požadavků jejích pracovišť přispívala k rozšiřování teoretických poznatků i praktických dovedností studentů. Garancí činnosti vysokoškolského sportovního klubu Přírodní vědy UK Praha zajišťovala sportovní vyžití studentů a zaměstnanců fakulty. Naší snahou vždy bylo přispět k tomu, aby se pohybová aktivita a sport staly integrální součástí života našich studentů a absolventů a tím i napomáhat rozvoji fyzické a zdravotní zdatnosti..

Období posledních dvaceti let bylo pro katedru nelehké a dokonce byla ohrožena i její samostatná existence. Přes nesporné pozitivní účinky tělesné výchovy docházelo k její postupné redukci a zpochybnění TV v rámci curricula studenta. Domníváme se, že povinná forma výuky TV na VŠ je jednou z posledních příležitostí získat pro aktivní pohybovou aktivitu ty studenty, kteří si k ní dosud nenalezli cestu.

Přitom pohled na dnešní generaci našich studentů není právě uspokojivý. Úroveň pohybových dovedností, zhoršující se fyzický stav (značný počet neplavců a slabých plavců, obezních či studentů se zdravotním omezením) vyžadují přijetí účinných opatření ke zlepšení tohoto stavu. Zatím však chybí jasná koncepce řešení tohoto problému. Situace na jednotlivých vysokých školách se značně liší, často závisí na osvícenosti a vztahu vedoucích představitelů škol a fakult ke sportu a jakékoliv personální změny mohou situaci ovlivnit. Jsem proto velmi rád, že vztah děkana fakulty i patronátní geografická sekce a jejího vedení k naší KTV je velmi pozitivní.

S připomínkou uvedených výročí si uvědomujeme, že problémy v oblasti vysokoškolské tělovýchovy a sportu nejsou nové, naopak řada z nich se opakuje. Pracovníky kateder a ústavů TV při jejich řešení čeká nelehká a často i nedostatečně oceněná práce. Dovolte mi proto připomenout při této příležitosti slova dr. Miroslava Tyrše, která se, podle mne, velmi dobře hodí k naší situaci: Co bylo, bylo. A minulost, co svět světem stojí, nikdy se nevrátí. Budovat dá se jen v poměrech jaké právě jsou a které, i když se nám třeba nelíbí, jen pilnou prací předělat se dají.“

Dr. František Smotlacha - mykolog s manželkou v přírodě
.

Požadavek na soulad mezi tělesným a duševním vývojem jedince vychází z antického ideálu (kalokagathia). V našich zemích však byla tělesná výchova dlouho zanedbávána až v revolučním roce 1848 studenti pražské univerzity adresovali císaři žádost ,,aby stát pečoval o fyzické vychování zřízením tělocvičných ústavů a plováren a ustanovením platů pro patřičné k tomu učitele a aby bylo dovoleno studentům spojovati se v jednoty.“ Vysokou úroveň fyzické připravenosti i morálních hodnot si kladlo za cíl Tyršovo sokolské hnutí. Na tyto ideje navazoval i vysokoškolský sport založený před 100 lety Františkem Smotlachou, který však zaváděl i nové tělovýchovné směry. Publikoval řadu odborných prací věnovaných problematice koncepce moderní tělovýchovy založené na biologickém přístupu (biogymnice), jejímž cílem měl být zdravý a spokojený život moderního člověka, v němž mělo hrát nezastupitelnou roli pravidelného cvičení.

Prof. Jaroslav Heyrovský na albertovských kurtech (r.1928)
.
Prof. Jaroslav Heyrovský na zimní dovolené
.

Tělovýchova a sport k životu studenta Přírodovědecké fakulty nesporně patří a velký zájem o tuto aktivitu byl vždy i z řad našich pedagogů a absolventů. Plně odpovídá jak již zmíněným představám doc. Smotlachy tak i současným zásadám zdravého životního stylu. Důkazem toho je i účast studentů a učitelů fakulty na sportovních akcích pořádaných naší katedrou (Rektorský den, Děkanský den, Den geografie aj.) Nepřekvapí proto, že ke sportu a sportování měla a má blízko řada našich význačných pedagogů a vědců. Tak např. prof.Heyrovský podporoval snahy doc.Smotlachy o vybudování sportovního areálu na Albertově a sám zde později hrál tenis. Jak dokládají dobové fotografie, aktivně se věnoval i dalším sportům (kopaná, lyžování). To je důkazem toho, že sport a pravidelná pohybová aktivita  nejen nijak nebrzdí v odborné a vědecké práci, ale naopak může být cenným zdrojem relaxace a čerpání tvůrčích sil.

Děkuji ing. Z. Lukešové a RNDr. M. Heyrovskému za poskytnutí cenných informací a fotografií z rodinného archivu.

 

Literatura

Čáp A., Ježek P., Kaprál Vr., Perútka J., Reitmayer L., Šorm G.

Zakladatelé vysokoškolského sportu, Sportpropag 1990, 51s.

Chmelík M., Malý Zd., Šamberger V. Historie a současnost vysokoškolského sportu

1910-1996.ČAUS, 1996,74s.

Bogdálek J.,Dvořák F.,Chmelík M., Malý Zd.,Slonková E., Šamberger V.,Táborský F.

90let českého vysokoškolského sportu 1910-2000, ČAUS 2000, 104s.

Matolín S., Rott M. Výuka TV na KTV Přírodovědecké fakulty UK.

Sborník příspěvků vědecké konference ,, Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách“, UK v Praze, Karolinum 2002, s.78-79

Matolín S. K problematice výuky tělesné výchovy na Přírodovědecké fakultě v Praze.

Sborník příspěvků mezinár. věd. semináře ,, Pohyb a zdraví“ Univ.J.E.Purkyně Ústí nad Labem 2008, s.169-170 

 

Doc.RNDr. Svatopluk Matolín DrSc

KTV Přírodovědecké fakulty UK

Bruslařská 10, 102 00 Praha 10

e-mail: matolin1@natur.cuni.cz

 

Akce dokumentů