E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOsvobození z tělesné výchovy

Student PřF si může zažádat o osvobození z TV ze zdravotních důvodů nebo z jiných vážných důvodů, které mu zabraňují v účasti na hodinách semestrální či kurzovní TV.

Osvobození z TV:

1.   K osvobození z TV je nutné vyplnit příslušný formulář podle charakteru osvobození:

A: Žádost o osvobození z tělesné výchovy (zdravotní důvody)

B: Žádost o osvobození z tělesné výchovy (jiné důvody)

2.  Studenti 1. ročníku, kteří žádají o osvobození ze zdravotních důvodů, se dostaví s vyplněnou žádostí a lékařskou zprávou do hodin zdravotní tělesné výchovy.

3.  Žádosti o osvobození z TV z jiných důvodů (např. vrcholového sportu) a osvobození z TV ze zdravotních důvodů studentů vyšších ročníků vyřizuje v konzultačních hodinách PaedDr. Aleš Ludvík.

4.   Studenti, kteří se nemohou aktivně účastnit hodin TV, doručí žádost potvrzenou lékařem-specialistou na KTV, žádost zde bude posouzena. Student poté žádost dodá na studijní oddělení k definitivnímu rozhodnutí proděkana pro studijní záležitosti (doc. RNDr. P. Chromý, Ph.D.).

5.   Studenti, kteří budou zcela osvobozeni z TV, nemají nárok na kredit.

6.   Osvobození z TV platí pouze na jeden semestr (popř. jeden kurz).

7.   Žádosti je nutné předložit vždy:

a) pro zimní semestr - do 31. 10.

b) pro letní semestr - do 31. 3.

 

Při nedodržení řádných termínů se osvobození neuznává a povinnost TV se přesouvá do dalšího semestru (ročníku).

Osvobození z kurzů:

  1. K osvobození z kurzu je potřeba vyplnit příslušný formulář:

C: Žádost o osvobození ze zimního kurzu

D: Žádost o osvobození z letního kurzu I.

E: Žádost o osvobození z letního kurzu II.

2.  Všichni studenti, kteří žádají o osvobození ze sportovního kurzu, jsou povinni předložit příslušnou žádost a potvrzení od lékaře-specialisty s konkrétním odůvodněním na KTV.

3.  Po posouzení žádosti bude studentům nabídnuta možnost náhradního kurzu nebo bude studijní povinnost přesunuta do dalšího ročníku, popř. budou zcela osvobozeni.

4.  Osvobození je nutné vyřídit vždy před zahájením kurzu (data jsou upřesňována podle termínů jednotlivých kurzů).

5.   Po osvobození nemají studenti nárok na kredit.

6.   Žádosti vyřizuje PaedDr. Aleš Ludvík v konzultačních hodinách.

7.   I když je student již přihlášen na kurz (má zaplacenou zálohu) a je omluven u vedoucího kurzu, osvobození vyřizuje s PaedDr. Alešem Ludvíkem.

Při nedodržení řádných termínů se osvobození neuznává a povinnost TV se přesouvá do dalšího semestru (ročníku).

Katedra tělesné výchovy PřF UK

Akce dokumentů