E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřijímání zahraničních pracovníků

– řídí se podmínkami přijímání zaměstnanců zahraničních pracovišť do České republiky (viz Kvalifikační kritériazde).


  1. Účelem výukového pobytu je pedagogická činnost zaměstnance zahraničního pracoviště v přijímající instituci v České republice, resp. na katedře / ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Přijímající instituce zajistí, aby byla tato činnost zahrnuta do některého ze studijních programů vedoucí k získání diplomu a tvořila jeho integrální součást.

  2. Účelem školení přijíždějícího zaměstnance na katedru / ústav PřF UK je jeho rozvoj a získání nových poznatků v oboru, ve kterém na domácí instituci působí.

  3. Vysílající instituce musí být držitelem Erasmus University Charter  a přijímající pracoviště fakulty musí mít s tímto zahraničním pracovištěm podepsanou Interinstitucionální Erasmus smlouvu. Informace k uzavírání Interinstitucionáních Erasmus dohod jsou podrobně uvedeny zde.
    Pozor, neobsahuje-li interinstitucionální smlouva typ mobility školení zaměstnanců – Staff Training , je nezbytné na tento typ aktivity uzavřít Addendum ke smlouvě – vzorový formulář zde.

  4. Zaměstnanec může být občanem jakékoliv země, ale musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy uzavřený s vysílajícím zahraničním pracovištěm v jedné z členských zemí využívajících program Erasmus.

  5. Podmínky délky pobytu a finanční podpory zahraničního zaměstnance odpovídají podmínkám domácích zaměstnanců využívajících výukových pobytů / školení v rámci programu Erasmus.

  6. Přijíždějí zaměstnanci jsou financováni domácí institucí, není tedy třeba podpory ze strany PřF UK.

  7. Finanční podpora pro přijímaného zaměstnance podniku je spravována přijímající institucí.

 

Povinnosti Erasmus koordinátorů kateder / ústavů PřF UK:

Erasmus koordinátoři kateder / ústavů PřF UK odpovídají za sestavení a realizaci výukového programu / školení zahraničního pracovníka (minimálně 8 hod. výuky týdně / 5 pracovních dní školení – viz Kvalifikační kriteria výše).

Základním podkladem je návrh náplně výukového pobytu / školení. Pokud zahraniční pracoviště nedisponuje vlastními vhodnými formuláři, je možné pro příjezdy zaměstnanců na výukové pobyty, resp. školení použít Teaching Agreement (ke stažení zde), resp. Training Agreement (ke stažení zde), které využívají k výjezdům i naši zaměstnanci. Tento dokument podepisuje fakultní koordinátor – viz níže.

Současně s Teaching/Training Agreementem je třeba fakultnímu koordinátorovi předložit Návrh na přijetí, podepsaný vedoucím přijímajícího pracoviště (katedry/ústavu PřF UK) s vyznačeným typem mobility "Erasmus". Fakultní koordinátor dále po kontrole údajů postoupí Návrh na přijetí ke zpracování Oddělení podpory vědy. Tento podklad je rovněž brán jako souhlas katedry s přijetím zahraničního zaměstnance, opravňuje tedy fakultního koordinátora k podpisu Teaching Agreementu, resp. Training Agreementu.

Katedroví / ústavní koordinátoři jsou dále nápomocni při zajišťování ubytování pro zahraničního pracovníka – bude-li požadováno ubytování přes Koleje a menzy UK, je třeba nahlásit tuto skutečnost v Evropské kanceláři RUK  nejméně 4 týdny před příjezdem zahraničního pracovníka (Ing. Ivana Halašková – tel: 224 491 584, e-mail: ivana.halaskova@ruk.cuni.cz).

Není-li zahraniční pracovník vybaven požadovanými podklady domácím pracovištěm, může k potvrzení výukového pobytu / školení použít formuláře využívané našimi vyjíždějícími zaměstnanci – Confirmation of Erasmus Teaching Mobility (ke stažení zde), resp. Confirmation of Erasmus Staff Training (ke stažení zde). Tyto podklady potvrzuje fakultní koordinátor Erasmus na základě vyjádření příslušné katedry / ústavu.

Pozor , pedagogové přijíždějící na fakultu v rámci programu Erasmus jsou finančně vybaveni domácí institucí – ubytování, cestovné ani diety nejsou poskytovány PřF UK !

 

 

Akce dokumentů